ขอแสดงความยินดี

August 15th, 2013 by numtan

เนื่องด้วยเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2556 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานวิชาการของโรงเรียนกสิณธรอาคาเดมี่ มีผลการแข่งขันดังนี้

.

……………………..เด็กหญิงวลีพร  ทองน่วม ป.6/5 ได้รับรางวัลชนะเลิศ

………………………เด็กหญิงณิชกุล  จงสุข  ป.6/2  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ

……………………จากการแข่งขันเขียนเรียงความ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

……………………………………………………………………………………………………………..
…………………………..

………………….เด็กหญิงพิมพิศา  ทรัพย์สมบูรย์  ป.2/6  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ

…………………”"”..จากการแข่งขันคัดลายมือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

ในการเข้าร่วมการแข่งขันงานวันวิชาการโรงเรียนกสิณธรอาคาเดมี่ครั้งนี้ ทำให้นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันได้รับประสบการณ์ตรงนอกห้องเรียน และมีทักษะความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้น

Leave a Reply