การประกวดวาดภาพระบายสี

August 19th, 2013 by numtan

 

เนื่องด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะได้ส่งผลงานนักเรียนเข้าร่วมงานวันวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เวลา 09.00- 12.00 น. ณ โรงเรียนกสิณธรอาคาเดมี่ สรุปผลดังนี้

การประกวดวาดภาพระบายสี ของนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย  ในหัวข้อเรื่อง อาเซียนร่วมใจได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มีรายชื่อดังนี้

1. เด็กหญิงภัสนันท์  สุวรรณภักดี  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  

2. เด็กหญิงพรนภัส  อนุรัตน์  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  

 ……………………………………………………………………………………………………………..

การประกวดวาดภาพระบายสี ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในหัวข้อเรื่อง อาเซียนร่วมใจได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มีรายชื่อดังนี้

 1. เด็กหญิงสมศรี  ดำรงรักษ์สุนทร นักเรียนระดับมัธยมศึกษา G.9 

             2. เด็กหญิงสุมินตา  แดงนาค  นักเรียนระดับมัธยมศึกษา G.9   
……………………………………………………………………………………………………………..

การประกวดวาดภาพระบายสี ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในหัวข้อเรื่อง อาเซียนร่วมใจได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มีรายชื่อดังนี้

 1. เด็กหญิงธัญชนก  รามสิทธิ์   นักเรียนระดับมัธยมศึกษา G.10 

2. เด็กหญิงชฎาภรณ์  ชินอยู่สุขทวีชัย    นักเรียนระดับมัธยมศึกษา G.10

 

Leave a Reply