พจนานุกรม

August 30th, 2013 by numtan

วันนี้ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีเรื่องราวดีๆมาฝากเป็นเกร็ดความรู้กันคะ วันนี้จะเสนอเรื่อง พจนานุกรมคะ
“”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”

พจนานุกรม หมายถึง หนังสือว่าด้วยถ้อยคำในภาษาใดภาษาหนึ่ง เรียงตามลำดับตัวอักษร

โดยทั่วๆ ไป จะบอกความหมายและที่มาของคำ เป็นต้นด้วย

พจนานุกรม  มาจากคำว่า  พจน (คำ, คำพูด, ถ้อยคำ) สนธิกับคำ อนุกรม (ลำดับ)

แปลตามศัพท์ว่า ลำดับคำ ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า dictionary

โดยทั่วไปพจนานุกรมมักประกอบด้วยข้อมูลดังนี้

ก. ศัพท์หลัก ศัพท์ตั้ง คำตั้ง หรือแม่คำ (Main entry) ซึ่งเป็นแบบแผนของการสะกดคำ

(Spelling)

ข. บทนิยามศัพท์ (definition) ซึ่งประกอบด้วย

- การออกเสียง (pronunciation)

- หน้าที่ทางไวยากรณ์ (grammatical category)

- ความหมาย (meaning) ทั้งความหมายตรง (denotative meaning) ความหมาย

แฝงหรือความหมายโดยนัย (connotative meaning)

- การใช้ (usage) หรือขอบเขตของการใช้ (range of application)

- ประวัติความเป็นมาของคำ (etymology)

- การแบ่งพยางค์ในคำ (syllabification)

- การสร้างคำใหม่จากรากศัพท์ (word derivation)   - คำพ้องความหมาย (synonym)

- ภาพประกอบ (illustration)

ค. ศัพท์รอง ลูกศัพท์ หรือลูกคำ (sub-entry) และบทนิยาม ซึ่งมีลักษณะคล้างคลึงกับ

บทนิยามของศัพท์หลัก

Leave a Reply