คำควบกล้ำ

September 4th, 2013 by numtan

วันนี้ทางกลุ่มสาระการเรียนภาษาไทยมี สาระน่ารู้เกี่ยวกับคำควบกล้ำมาฝากกันคะ

คำควบกล้ำ คือ คำที่มีพยัญชนะที่ควบหรือกล้ำกับตัว ร ล ว ออกเสียง

ควบหรือกล้ำเป็นคำเดียวกัน

คำควบกล้ำ แบ่งเป็น ๒ ชนิดคือ

๑. คำควบกล้ำแท้ คือ คำที่ออกเสียงพยัญชนะต้นทั้งสองตัวพร้อมกัน

ร         ครู อ่านว่า ครู

ร         กราบ อ่านว่า กราบ

ล        คลอง อ่านว่า คลอง

ล        แปลก อ่านว่า แปลก

ว         ขวัญ อ่านว่า ขวัญ

ว         กวาง อ่านว่า กวาง

๒. คำควบกล้ำไม่แท้ คือ คำที่มีพยัญชนะควบกล้ำ แต่ออกเสียงพยัญชนะ

ตัวหน้าตัวเดียว หรือ ออกเสียงเปลี่ยนไปเป็นเสียงพยัญชนะตัวอื่น แบ่งออกเป็น

๒ ประเภทคือ

๑) พยัญชนะตัวหน้าเป็นตัว จ ซ ศ ส ควบกับ ตัว ร จะออกเสียง

พยัญชนะตัวหน้าเท่านั้น ไม่ออกเสียง ร ควบ เช่น

จร จริง อ่านว่า จิง

ซร ไซร้ อ่านว่า ไซ้

ศร เศร้า อ่านว่า เส้า

สร สร้อย อ่านว่า ส้อย

๒) พยัญชนะตัวหน้าเป็นตัว ท ควบกับตัว ร ออกเสียง เป็น ซ เช่น

ทร ทราบ อ่านว่า ซาบ

ทร ทรัพย์ อ่านว่า ซับ

ทร ไทร อ่านว่า ไซ

ทร ทรง อ่านว่า ซง

Leave a Reply