สุจริต 3

September 4th, 2013 by numtan

วันนี้ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีสาระความรู้เกี่ยวกับ สุจริต 3 มาฝากกันคะ

สุจริต 3สุจริต 3

สุจริต 3 คือ การประพฤติดี ประพฤติชอบทางกาย ทางวาจา และทางใจ

การประพฤติชอบทางกาย ได้แก่

1. ความมีเมตตา กรุณา เว้นจาก

การฆ่าสัตว์

2. ไม่ลักขโมยสิ่งของของผู้อื่น

3. ไม่ประพฤติผิดในกาม

การประพฤติชอบทางวาจา ได้แก่

1. พูดแต่ความจริง

2. พูดส่งเสริมในทางที่ดี

3. พูดไพเราะ พูดสุภาพ

4. พูดแต่สิ่งที่มีประโยชน์

การประพฤติชอบทางใจ ได้แก่

1. พอใจในสิ่งที่ตนเองมีอยู่

2. ไม่คิดร้ายต่อผู้อื่น

3. เห็นชอบตามทำนองคลองธรรม

ทั้ง 3 ข้อ ในสุจริตนี้ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ควรกระทำทั้งสิ้นเพราะเป็นสิ่งที่จะชาวยสนับสนุนให้เราเป็นคนทำดี

พูดดี และคิดดีอยู่ตลอดเวลา ทำให้เรามีความสุขเสมอ

Leave a Reply