การแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ ๑๐

September 30th, 2013 by numtan

“”"”"”"”"”"”"”

โครงการเพชรยอดมงกุฎ

โครงการเพชรยอดมงกุฎเป็นโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษ สร้างปัญญาและให้โอกาส

เยาวชนได้แสดงความเป็นเลิศด้านวิชาการและเป็นการกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวในการจัดการเรียนรู้

โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันภาษาไทย เพชรยอดมงกุฎ

ครั้งที่ ๑๐  ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ทุนการศึกษา

พระราชวิจิตรปฏิภาณ  ในวันที่ ๗ - ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖   ณ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย

กรุงเทพมหานคร

ผลการแข่งขัน  เด็กหญิงสุลัคนา ศรีเอี่ยมกูล  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  ได้คะแนนผ่านเกณฑ์

การแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ ๑๐

Leave a Reply