เดินรณรงค์ ระดับอนุบาล

March 17th, 2014 by numtan

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 57 ทางโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ส่งตัวแทนนักเรียนระดับอนุบาล ร่วมรณรงค์ การป้องกันไข้เลือดออก มือเท้าปาก และการดูแลสุขภาพ และร่วมรณรงค์ การใช้ชีวิตแบบพอเพียง เช่น ไม่ใช้จ่ายเงินฟุ่มเฟือย ใช้น้ำใช้ไฟอย่างประหยัด ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

Leave a Reply