ขอแสดงความยินดี

April 8th, 2014 by numtan
เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย สมาคมสโมสรวัฒนธรรมหญิงในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบประกาศเกียรติคุณ “อนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาไทย เทิดไท้องค์วิศิษฏศิลปิน” เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ

คุณครูรอบีย๊ะ ไกรชิต และ คุณครูวิไลลักษณ์ บวรนันทวงศ์

เป็นผู้อนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญา และวัฒนธรรม ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติ ตามรอยเบื้องพระยุคบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ องค์ราชินูปถัมภ์ด้านการอนุรักษ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดฯ สยามบรมราชกุมารี องค์วิศิษฏศิลปิน ขอแสดงความยินดีด้วยคะ

ณ วันที่ 5 เมษายน 2557

Leave a Reply