กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม ระดับ ประถม6

September 23rd, 2014 by numtan
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน สร้างลักษณะนิสัยที่ดี ฝึกความมีระเบียบวินัย ปลูกฝังความรับผิดชอบ ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ สร้างความรัก ความสามัคคีภายในหมู่คณะ

Leave a Reply