กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือระดับชั้นประถมศึกษา

September 25th, 2014 by orclubza

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-5


กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน สร้างลักษณะนิสัยที่ดี ฝึกความมีระเบียบวินัย ปลูกฝังความรับผิดชอบ ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ สร้างความรัก ความสามัคคีภายในหมู่คณะ

Leave a Reply