About

Kasintorn Weblog สร้างขึ้นเพื่อเป็นแหล่งรวมความรู้ แลกเปลี่ยนความรู้ ข่าวสารการพัฒนาทางวิชาการ สัมพันธ์ชุมชน ผลงานของครูและนักเรียน ของโรงเรียนกสิณธร (เซนต์ปีเตอร์)