ลงนามเปิดหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ตามแนวทาง สสวท.

September 12th, 2017 by numtan

ผู้อำนวยการ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ลงนามในบันทึกความร่วมมือ ระหว่างโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ , สช , สสวท ในการเปิดห้องเรียนพิศษวิทยาศาสตร์ ตามแนวทางสสวท. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2561 ซึ่งโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ได้รับคัดเลือก จาก สช. และ สสวท. ร่วมกับอีก 42 โรงเรียน ให้เป็นโรงเรียนที่สามารถเปิดหลักสูตรห้องเรียนพิศษวิทยาศาสตร์ ตามแนวทางสสวท. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2561 ได้ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560

สอบฐานระดับอนุบาล

September 12th, 2017 by numtanกิจกรรมสอบฐานของระดับชั้นอนุบาล 1-3 ทางโรงเรียนได้รับเกียรติจากท่านผู้ปกครองอาสาที่ได้ให้ความร่วมมือเข้ามาทดสอบเด็กนักเรียนด้วยตัวท่านเองพร้อมกับคุณครูที่อยู่ประจำฐานนั้นๆ ค่ะ

In House Academic Camp 2017

September 12th, 2017 by numtanขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

September 7th, 2017 by numtan

โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ขอแสดงความยินดีกับ
1. เด็กชายณัฐวรรธน์ ทัศนพงษ์ อ.3/1
2. เด็กหญิงณิชชา วิรุฬห์ธนกฤษณ์ อ.3/1
3. เด็กหญิงพิชามญธ์ สิมารักษ์ อ.3/1
ได้รับรางวัลดีเยี่ยมระดับประเทศจากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับเด็กเล็ก ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 22 ส.ค. 2560

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

September 7th, 2017 by numtanโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน
1. นายณัฐดนัย ศรีนิธิเจษฎาภรณ์
2. นายวิศรุต หอมแก่นจันทร์
3. สิทธิศักดิ์ เกษถนอม
ได้รับรางวัล Engineering Achievement Award พร้อมเงินรางวัล 1,500 บาท จากการเข้าร่วมโครงการการแข่งขันรถวิ่งตามเส้นเจ้าความเร็วแบบอัตโนมัต Line Tracking Robot Contest ประจำปี 2560 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุมและวิศวกรรมสภานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 1 ก.ย. 2560

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

September 7th, 2017 by numtan

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา จังหวัดนนทบุรี ณ โรงเรียนศรีบุณยานนท์เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม  2560  มีนักเรียนได้รับรางวัลดังนี้
เด็กหญิงภัสนันท์  สัมฤทธิ์สุทธิ์  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3  รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทองอันดับ 1 พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท

โครงการฝึกซ้อมป้องกันอุบัติภัย

August 30th, 2017 by numtanโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ขอขอบพระคุณ อบต.บางรักพัฒนา ที่ได้อนุเคาระห์รถดับเพลิงและสนับสนุนโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ในโครงการฝึกซ้อมป้องกันอุบัติภัย เพื่อฝึกซ้อมนักเรียนและบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึง ผลดี ผลเสียของการอุบัติภัย และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมหากเกิดอุบัติภัยในสถานการณ์จริง

อบต.บางรักพัฒนา มาให้ความรู้เรื่องการแยกขยะ

August 30th, 2017 by numtan
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ขอขอบพระคุณ อบต.บางรักพัฒนา ที่ได้เข้ามาให้ความรู้กับนักเรียนในเรื่องการแยกขยะ เมื่อวันที่ 23 ส.ค. 60

ทัศนศึกษาในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งชาติ ประจำปี 2560

August 30th, 2017 by numtan


โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-มัธยมศึกษาปีที่6 ทั้ง IEP และ EP Program ไปทัศนศึกษาในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งชาติ ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 21-25 ส.ค. 60

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

August 18th, 2017 by numtan
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์จัดขึ้นเมื่อวันที่ 17-18 ส.ค. 60