กิจกรรมหลักธรรมนำชีวิตประจำปีการศึกษา 2559

Monday, May 30th, 2016
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ จัดกิจกรรมหลักธรรมนำชีวิต ขึนทุกปี โดยในปีนี้ทางโรงเรียนได้นิมนต์ พระมหาสมปอง ตาลฺปุตโต และ พระอาจารย์วรวัฒน์ วรวฑฺฒโน มาบรรยายธรรมให้นักเรียน คณะครู และ ผู้ปกครองที่เข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 59 ที่ผ่านมาคะ

กิจกรรมหลักธรรมนำชีวิต

Monday, June 9th, 2014
เมื่อวันที่ 3 มิ.ย. 57 ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนได้นิมนต์ พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโน) จากวัดสวนแก้ว ได้มาบรรยายและให้ข้อคิดกับเด็กนักเรียนโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ซึ่งกิจกรรมนี้เด็กนักเรียนได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและได้รับข้อคิดต่างๆมากมายคะ

หลักธรรมนำชีวิตประจำปีการศึกษา 2553

Monday, June 6th, 2011

เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 54 ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนได้นิมนต์ พระมหานิรุต มันตภาณี จากวัดนิมานรดี  ได้มาบรรยายและให้ข้อคิดกับเด็กนักเรียนระดับชั้นมัธยมตอนต้นและตอนปลาย ซึ่งกิจกรรมนี้เด็กนักเรียนได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและได้รับข้อคิดต่างๆมากมาย

หลักธรรมนำชีวิต(ศาสนาพุทธ)

Monday, August 3rd, 2009

              เมื่อวันที่ 3 ส.ค. 2552 ทางโรงเรียนกสิณธรได้จัด กิจกรรมหลักธรรมนำชีวิต (ศาสนาพุทธ)  โดย พระมหานิรุต มนฺตภาณี เพื่อให้นักเรียน ได้นำหลักธรรมคำสั่งสอนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน