Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/kasintorn.ac.th/httpdocs/kasintornweblog/wp-settings.php on line 399 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/kasintorn.ac.th/httpdocs/kasintornweblog/wp-settings.php on line 414 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/kasintorn.ac.th/httpdocs/kasintornweblog/wp-settings.php on line 421 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/kasintorn.ac.th/httpdocs/kasintornweblog/wp-settings.php on line 456 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/kasintorn.ac.th/httpdocs/kasintornweblog/wp-includes/cache.php on line 99 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/kasintorn.ac.th/httpdocs/kasintornweblog/wp-includes/query.php on line 21 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/kasintorn.ac.th/httpdocs/kasintornweblog/wp-includes/theme.php on line 576 เข้าค่าย | KASINTORN WEBLOG

ประมวลภาพกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ม.1-3(1-2 ก.ย 59)

Thursday, September 15th, 2016ประมวลภาพกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ป.6 (7-8 ก.ย. 59)

Thursday, September 15th, 2016


ประมวลภาพกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารีระดับชั้น ป.5 เมื่อวันที่ 6-7 ก.ย. 59

Thursday, September 15th, 2016กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม ระดับมัธยม

Tuesday, September 23rd, 2014

โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์จัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือ-เนตรนารี ระดับมัธยม ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน สร้างลักษณะนิสัยที่ดี ฝึกความมีระเบียบวินัย ปลูกฝังความรับผิดชอบ ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ สร้างความรัก ความสามัคคีภายในหมู่คณะ

กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี

Wednesday, September 22nd, 2010

             เมื่อวันที่ 17 ก.ย. 53 ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีขึ้นโดยจัดเป็นฐานๆ แต่ละฐาน จะมีคุณครุคอยให้ความรู้และความสนุกสนานอยู่ประจำฐาน เช่น ฐานทำอาหาร เป็นต้น