Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/kasintorn.ac.th/httpdocs/kasintornweblog/wp-settings.php on line 399 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/kasintorn.ac.th/httpdocs/kasintornweblog/wp-settings.php on line 414 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/kasintorn.ac.th/httpdocs/kasintornweblog/wp-settings.php on line 421 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/kasintorn.ac.th/httpdocs/kasintornweblog/wp-settings.php on line 456 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/kasintorn.ac.th/httpdocs/kasintornweblog/wp-includes/cache.php on line 99 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/kasintorn.ac.th/httpdocs/kasintornweblog/wp-includes/query.php on line 21 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/kasintorn.ac.th/httpdocs/kasintornweblog/wp-includes/theme.php on line 576 เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี | KASINTORN WEBLOG

เข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี ม.1-3

Friday, October 9th, 2015
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้น ม.1-3 เมื่อวันที่ 14 ก.ย. 58 ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน สร้างลักษณะนิสัยที่ดี ฝึกความมีระเบียบวินัย ปลูกฝังความรับผิดชอบ ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ สร้างความรัก ความสามัคคีภายในหมู่คณะ

เข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี ป.4

Friday, October 9th, 2015
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้น ป.4 เมื่อวันที่ 7 ก.ย. 58 ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน สร้างลักษณะนิสัยที่ดี ฝึกความมีระเบียบวินัย ปลูกฝังความรับผิดชอบ ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ สร้างความรัก ความสามัคคีภายในหมู่คณะ

กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นป.2

Monday, August 24th, 2009

           เนื่องด้วยตามหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ได้กำหนดให้วิชาลูกเสือ-เนตรนารี เป็นการเรียนการสอน เพื่อการฝึกฝนเรียนรู้ทักษะ คุณธรรม ฯลฯ ตามจุดประสงค์ของกลุ่มวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และกำหนดให้มีการเข้าค่ายปีละครั้ง ซึ่งการเข้าค่ายในครั้งนี้เป็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2552 เป็นการเข้าค่ายแบบ Pack Holiday เข้าค่ายที่โรงเรียน โดยมีการฝึกเต็มวันตามเวลาปกติ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เด็กทุกคนเข้าร่วมและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้น ป.1

Wednesday, August 19th, 2009

            เนื่องด้วยตามหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ได้กำหนดให้วิชาลูกเสือ-เนตรนารี เป็นการเรียนการสอน เพื่อการฝึกฝนเรียนรู้ทักษะ คุณธรรม ฯลฯ ตามจุดประสงค์ของกลุ่มวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และกำหนดให้มีการเข้าค่ายปีละครั้ง ซึ่งการเข้าค่ายในครั้งนี้เป็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2552 เป็นการเข้าค่ายแบบ Pack Holiday เข้าค่ายที่โรงเรียน โดยมีการฝึกเต็มวันตามเวลาปกติ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เด็กทุกคนเข้าร่วมและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี