กิจกรรมเลือกตั้ง

Monday, August 7th, 2017


กิจกรรมเลือกตั้งระดับประถม-มัธยม จัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 ส.ค. 60

กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนระดับอนุบาล

Tuesday, September 24th, 2013


กิจกรรมเลือกตั้งระดับชั้นอนุบาลจัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 ก.ย. 56 ที่ผ่านมา เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนและเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนได้รู้จักใช้สิทธิในการเลือกตั้ง และหน้าที่ของตนเองอีกด้วย

กิจกรรมรณรงค์เลือกตั้ง

Saturday, June 18th, 2011

กิจกรรมรณรงค์การเลือกตั้ง เป็นกิจกรรมของนักเรียนระดับมัธยมต้น วัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนชาวไทย ผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้ง ออกไปใช้สิทธิในการเลือกตั้ง

กิจกรรมการรณรงค์ การเลือกตั้ง

Monday, June 13th, 2011

กิจกรรมการรณรงค์การเลือกตั้ง จัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 54 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น วัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนผู้ที่มีสิทธิในการเลือกตั้งออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งไม่นอนหลับทับสิทธิ

กิจกรรมเลือกประธานนักเรียน เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2551

Tuesday, June 17th, 2008