กิจกรรม English Day Camp

Thursday, July 31st, 2014

โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ จัดกิจกรรม English Day Camp เมื่อวันที่ 29 ก.ค. 57

กิจกรรม English Day Camp ประจำปีการศึกษา 2556

Thursday, August 8th, 2013กิจกรรม English Day Camp จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 ก.ค. 56 โดยทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัดฐานการเรียนรู้ให้กับนักเรียน หลายๆฐานแตกต่างกันไป โดยมีทั้ง ทักษะ การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน แต่ละฐานจะมีครูชาวต่างชาติอยู่ประจำฐานเพื่อให้ความรู้ในเรื่องนั้นๆ เช่น ฐาน Crossword  ฐาน สะกดคำ ฐาน บอกความหมายด้านภาษาอังกฤษ เป็นต้น

English Day Camp

Wednesday, August 1st, 2012

              กิจกรรม English Day Camp จัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 ส.ค. 55 โดยทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัดฐานการเรียนรู้ให้กับนักเรียน หลายๆฐานแตกต่างกันไป โดยมีทั้ง ทักษะ การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน แต่ละฐานจะมีครูชาวต่างชาติอยู่ประจำฐานเพื่อให้ความรู้ในเรื่องนั้นๆ เช่น ฐาน Crossword  ฐาน สะกดคำ ฐาน บอกความหมายด้านภาษาอังกฤษ เป็นต้น

English camp (Day’s camp)

Wednesday, July 28th, 2010

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม English camp (Day’s camp)

1.เพื่อจัดกิจกรรมที่หลากหลายแก่นักเรียนด้านภาษาอังกฤษ

2.กิจกรรมเพิ่มพูนความรู้แก่นักเรียน โดยนักเรียนสามารถที่จะเรียนรู้และมีวิธีการพัฒนาตนเองอย่างสร้างสรรค์

3.เพื่อฝึกฝนให้นักเรียนมีความรับผิดชอบตามงานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จสิ้น

English Day’s Camp

Thursday, September 17th, 2009

            กิจกรรม English Day’s Camp จัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 ก.ย. 52 เป็นกิจกรรมที่ให้ความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษและเกมส์ต่างๆ ภายในกิจกรรมมีการจัดเป็นฐานๆ แต่ละฐานจะมีครูชาวต่างชาติอยู่ประจำฐานเพื่อให้ความรู้ในเรื่องนั้นๆ เช่น ฐาน Crossword  ฐาน สะกดคำ ฐาน บอกความหมายด้านภาษาอังกฤษ เป็นต้น