คำถวายพระพรที่ 2
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน และผู้ปกครอง โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
คำถวายพระพรที่ 3
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
วันชนะ อุดมโชคมหาศาล
คำถวายพระพรที่ 4
ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นายวีระยุทธ ลอมาเละ
คำถวายพระพรที่ 10
ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ธนพิสิษฐ์ ประสาร
คำถวายพระพรที่ 11
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
พรพิมล จันทสงค์
คำถวายพระพรที่ 8
ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ฐิติกร ไทยภักดี
คำถวายพระพรที่ 7
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางสาวชมพูเพ็ญ พงศ์ปริยวาที
คำถวายพระพรที่ 14
ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอำนวยอวยพรให้พระองค์ทรงมีพระหหัยที่แข็งแรง และทรงหายจากพระประชวรโดนเร็ววัน ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางวลัยพร ศรีรัตน์
คำถวายพระพรที่ 15
ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางสาวเกตุแก้ว สังข์แก้ว
คำถวายพระพรที่ 16
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวปิยะวรรณ อร่ามศรี
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ปิยะวรรณ อร่ามศรี
คำถวายพระพรที่ 17
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางสุปราณี แจวเจริญกิจ
คำถวายพระพรที่ 18
ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอำนวยอวยพรให้พระองค์ทรงมีพระหหัยที่แข็งแรง และทรงหายจากพระประชวรโดนเร็ววัน ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางสาวเบญจวรรณ พรหมเจริญ
คำถวายพระพรที่ 19
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางสาวกรชนก วัฒนาสันติกุล
คำถวายพระพรที่ 20
ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร และมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางสาวธันยพร วิไลลักษณ์
คำถวายพระพรที่ 21
ขอพระองค์ทรงหายจากจากพระอาการประชวร ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางสาวอัญชลี จันทร์ขจร
คำถวายพระพรที่ 22
ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร และมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางสาวสุภัชชา พรชวโรจน์
คำถวายพระพรที่ 23
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
พรวรช ปัญจมาศิริ
คำถวายพระพรที่ 24
ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร และมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางนันณิชา ศรีพันดร
คำถวายพระพรที่ 25
ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร และมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางภิญญามาศ รสฉ่ำ
คำถวายพระพรที่ 26
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
น.ส มลฤดี แซ่โง้ว
คำถวายพระพรที่ 27
ทรงพระเจริญ ให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางสาวปกาวรรณ สิงห์โตทอง
คำถวายพระพรที่ 28
ขอพระองค์มีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงโดยเร็ววัน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
พัชราภรณ์ สมปอว
คำถวายพระพรที่ 29
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
กฤษณา โหมดทอง
คำถวายพระพรที่ 30
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
กชพรรณ อิ่มวิเศษ
คำถวายพระพรที่ 31
I wish the princess speedy recovery.
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางสาวโสภิดา โรจน์วัฒนะ
คำถวายพระพรที่ 32
ขอพระองค์ขอจากอาการประชวรโดยเร็ว ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นายอาทิตย์ หาญรุ่งเรืองกิจ
คำถวายพระพรที่ 33
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
สุดาพร พิมพ์พล
คำถวายพระพรที่ 34
ขอพระองค์มีพลานามัยแข็งแรงโดยเร็วค่ะ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
อาภากร หาญจริง
คำถวายพระพรที่ 35
ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร และมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางธัญลักษณ์ ธนะเจริญวัฒน์
คำถวายพระพรที่ 36
ขอพระองค์​ทรง​พระ​เจริญ​
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นายจิรพงษ์​ บัวทอง​และครอบครัว​
คำถวายพระพรที่ 37
ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
รัตนา
คำถวายพระพรที่ 38
ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางสาวมณีรัตน์ วงคล่อง
คำถวายพระพรที่ 39
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงดลบันดาลให้ทรงหายพระประชวรด้วยเทอญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า นายประทีป ขอสุขและคนรอบครัว
คำถวายพระพรที่ 40
ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร และมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
น.ส.กนกวรรณ สุวรรณบุตร
คำถวายพระพรที่ 41
ขอจงทรงหายประชวรสุขภาพพบานามัยแข็งแรง
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ด.ญ.ณฤมล อาริยะ
คำถวายพระพรที่ 42
ขอพระองค์ทรงมีพระพลสานามัยแข็งแรง
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
montree
คำถวายพระพรที่

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า