ผู้อำนวยการโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์

ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงระหว่างสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เรื่อง การพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในรูปแบบห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนเอกชน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย


เรื่อง การพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในรูปแบบห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนเอกชน

กิจกรรมรักการอ่าน
ฝ่ายห้องสมุดโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์

ทางฝ่ายห้องสมุดโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ได้จัดทำ Catalog รายการหนังสือส่งให้นักเรียนถึงห้องเรียนเพื่อให้นักเรียนเลือกหนังสือที่ชื่นชอบและอยากอ่านได้กลับไปอ่านที่บ้าน โดยที่ไม่ต้องเข้ามายืมหนังสือในห้องสมุดด้วยตนเอง


งานแนะแนว โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์

โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ให้มีคลิป VDO ขึ้นเพื่อเป็นสื่อการเรียนรู้ในรายวิชาแนะแนวเนื่องจากว่าปีการศึกษานี้อาจจะไม่สามารถเชิญรุ่นพี่เข้ามาได้ จึงจำเป็นต้องสัมภาษณ์รุ่นที่ผ่านโปรแกรม Zoom เพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลภายนอกเข้ามาภายในโรงเรียน
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ยุงลาย

แหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลาย อันตรายจากยุงลาย โรคที่เกิดจากยุงลาย วิธีการป้องกันโรคที่เกิดจากยุงลาย วิธีการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

โครงการเรียนรู้สร้างมิตรสัมพันธ์สู่การเป็นพลเมืองอาเซียน

จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนรู้จักและเข้าใจถึงภาษา และวัฒนธรรมของประเทศในประชาคมอาเซียนดียิ่งขึ้น โดยมีการจัด สัปดาห์อาเซียนในวันที่ 21- 25 กันยายน 2563 ในงานจะมีกิจกรรมที่หลากหลาย แต่ละกิจกรรมเป็นไปตาม มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19