แผนกอนุบาล โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์

จัดทำคลิป VDO เรื่อง โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ห่วงใย ร่วมป้องกัน COVID-19


ผู้อำนวยการโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์

ได้พบปะ พูดคุยกับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6,Gr.11-12 เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา และทำความเข้าใจในระบบ TCAS ในปีการศึกษา 2563


โครงการKasintorn Saint​ Peter International School Day

โรงเรียนจัดให้นักเรียนมีประสบการณ์ ในการเรียนการสอน เสมือนหนึ่งอยู่ในบรรยากาศของโรงเรียนนานาชาติ ที่มีครูต่างชาติเป็นผู้ดำเนินการจัดกิจกรรมการสอน โดยจัด 1 วันต่อสัปดาห์ในทุกวันพุธ


ให้คุณครูชาวต่างชาติเป็นผู้ดูแลนักเรียนให้ทำกิจกรรม ฝึกซ้อมนำเสนอบทสนทนา ภาษาอังกฤษ สัปดาห์นี้ นำเสนอเรื่อง At the school in COVID time.

โครงการฝึกซ้อมป้องกันอุบัติภัย

มอบความรู้เรื่อง การป้องกันอัคคีภัย หลักการง่าย ๆ ในการป้องกันอัคคีภัย