🏫ขอแสดงความยินดี

🏫โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาสแต็ค ผลการแข่งขันกีฬาสแต็ค WSSA 2023 The Stack Fighter ณ Robinson Lifestyle Si Saman จาก 28 โรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีพัฒนาการการทำงานของประสาทสัมผัส การคิดอย่างเป็นระบบ การเสริมสร้างสมาธิ การควบคุมอารมณ์ และช่วยเสริมสร้างนิสัยการยอมรับตัวเองและสร้างทัศนคติที่ดีต่อตนเอง
อ่านต่อ

18 September, 2023

🏫ขอแสดงความยินดี

🏫ขอแสดงความยินดีกับทีมฟุตบอลของโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันฟุตบอลรายการ BFA INVITATION CUP 3rd รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ณ สนาม Super Star Arena เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2566
อ่านต่อ

18 September, 2023

🏫ขอแสดงความยินดี

🏫ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงพรรัมพา ยศสมบัติ, เด็กหญิงพิมพ์ชนก กาญจนะวงค์ศิลป์, เด็กหญิงอภิชญา อินโห้ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 ผู้ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากการแข่งขันกิจกรรมการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ตอบปัญหาสารานุกรมไทย ระดับจังหวัดนนทบุรี ประจำปีพุทธศักราช 2566 ในวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2566 ณ สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดนนทบุรี
อ่านต่อ

18 September, 2023

🏫ขอแสดงความยินดี

🏫ขอแสดงความยินดี กับ เด็กหญิงกวินทรา สังกลัดทอง นักเรียนโครงการห้องเรียนอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 ผู้ได้รับรางวัลชมเชย จากการส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมประกวดบทกลอนเทิดพระคุณแม่ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2566 ในวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2566 ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี
อ่านต่อ

18 September, 2023

🏫โครงการทุนเรียนดี ประพฤติดีพี่ม.ปลาย

🏫โครงการทุนเรียนดี ประพฤติดีพี่ม.ปลาย เป็นโครงการที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการศึกษาและการพัฒนาตนเองให้มีความสามารถและศักยภาพในการเรียนเป็นนักเรียนที่มีคุณภาพ ซึ่งหมายถึงการเป็นคนเก่ง คนดี และมีคุณค่ายังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและมุ่งมั่นในการพัฒนาการเรียนให้ดีขึ้น
อ่านต่อ

18 September, 2023

👫Morning Speech Gr.4/3, Gr.4/4

📸 ประมวลภาพกิจกรรม 📸 Morning Speech📝 ฝ่ายโครงการ ICEP : Gr.4/3, Gr.4/4 🎖 Topic : Product in each country
อ่านต่อ

8 September, 2023

👫Activities in the Morning Kg.3

📸 ประมวลภาพกิจกรรม 📸 Activities in the Morning 📝 ฝ่ายโครงการ ICEP : Kg.3 🎖 Topic of the week : Animals
อ่านต่อ

8 September, 2023

👫Activities in the Morning Kg.2

📸 ประมวลภาพกิจกรรม 📸 Activities in the Morning 📝 ฝ่ายโครงการ ICEP : Kg.2 🎖 Topic of the week : Animal life
อ่านต่อ

8 September, 2023

👨‍⚕First Aid Training

🏫วันที่ 31 สิงหาคม 2566 ทางโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ได้จัดให้มีการอบรมให้ความรู้กับคุณครูชาวต่างชาติจากมูลนิธิร่วมกตัญญู โดย Mr. Gerald Aigner, MD. Sabrina Gries, นายทศพล ฟักประไพและนางสาวอาทิตยา จันทร์เขียน เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
อ่านต่อ

7 September, 2023

📜พิธีมอบรางวัลผลสอบกลางภาค

🏫โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ จัดพิธีมอบรางวัลเรียนดีอันดับ 1-3 ขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมนักเรียนที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มาพัฒนาทักษะกระบวนการและคุณภาพของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่นักเรียนที่มีความตั้งใจเรียน
อ่านต่อ

7 September, 2023

🦷โครงการเคลือบฟลูออไรด์

🦷โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ได้จัดโครงการเคลือบฟลูออไรด์ และตรวจช่องปากขึ้น เพื่อให้นักเรียนของรามีสุขภาพฟันที่ดี เนื่องจากเด็กในวัยนี้อาจจะทำความสะอาดช่องปากไม่ดีเท่าที่ควร จึงต้องมีการเคลือบฟลูออไรด์ร่วมด้วยและเป็นประจำ จะทำให้ฟันแข็งแรงมากขึ้น
อ่านต่อ

7 September, 2023

🏊‍♀Swimming Kids

🏊‍♀🏊โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ระดับปฐมวัย จัดให้เด็กได้ทำกิจกรรมว่ายน้ำ เพื่อส่งเสริมให้เซลล์สมองของเด็กได้รับการพัฒนาจากการกระตุ้นการรับรู้ผ่านประสาทสัมผัสส่งผลให้สมองและอวัยวะทุกส่วนทำงานประสานกันร่างกายเคลื่อนไหวได้ดีกล้ามเนื้อหัวใจแข็งแรงระบบทางเดินหายใจแข็งแรง เด็กมีอารมณ์ดี ผ่อนคลาย สดใสร่าเริง
อ่านต่อ

6 September, 2023

🎸ขอแสดงความยินดีกับวงดนตรี GTR.

🎸ขอแสดงความยินดีกับวงดนตรี GTR.ของโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันอับที่ 1 ในงานแข่งขันการประกวดวงดนตรี ‘ROBINSON LIFESTYLE SCHOOL MUSIC CONTEST 2023’
อ่านต่อ

6 September, 2023

🔬ประมวลภาพ กิจกรรมทดลองวิทยาศาสตร์

🔬👫นักเรียนในระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1-6 ได้ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ตามฐานการทดลองที่สนุกสนาน ส่งเสริมการใช้ตรรกะเหตุผลในการคิดวิเคราะห์ ช่วยพัฒนาทั้งความรู้ สร้างเจตคติที่ดีให้ผู้เรียน และการปฏิบัติช่วยกระตุ้นเพื่อให้เกิดการเรียนรู้
อ่านต่อ

6 September, 2023

☔Rainy Season

☔โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ระดับอนุบาลปีที่ 2 จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ รูปแบบ Active Learning โดยให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงจากสาระการเรียนรู้ธรรมชาติรอบตัวหน่วยการเรียนรู้ “ฤดูฝน” ส่งเสริมให้เด็กได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดขึ้นในฤดูฝน เช่น ฟ้าร้อง ฟ้าผ่า รุ้งกินน้ำ ฯลฯ และการดูแลตนเองได้อย่างเหมาะสมกับวัย
อ่านต่อ

4 September, 2023

👫My body

👫โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ รูปแบบ Active Learning โดยให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงจากสาระการเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก หน่วยการเรียนรู้ “ร่างกายของหนู” ส่งเสริมให้เด็กได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับร่างกายของเรา
อ่านต่อ

4 September, 2023

👨‍👨‍👧‍👦Dear family

🏠โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ รูปแบบ Active Learning โดยให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงจากสาระการเรียนรู้บุคคล และสถานที่แวดล้อมเด็ก หน่วยการเรียนรู้ “ครอบครัวที่รัก” ส่งเสริมให้เด็กได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับครอบครัว สมาชิกที่อยู่ร่วมกันในบ้าน
อ่านต่อ

4 September, 2023

👫Morning Speech Gr.4/1, Gr.4/2

📸 ประมวลภาพกิจกรรม 📸 Morning Speech 📝 ฝ่ายโครงการ ICEP : Gr.4/1, Gr.4/2 🎖 Topic : Sports and International space station
อ่านต่อ

1 September, 2023

👫Morning Speech Gr.3/1, Gr.3/2

📸 ประมวลภาพกิจกรรม 📸 Morning Speech 📝 ฝ่ายโครงการ ICEP : Gr.3/1, Gr.3/2 🎖 Topic : The Weather
อ่านต่อ

1 September, 2023

📢ข่าวประชาสัมพันธ์

🏫📢ข่าวประชาสัมพันธ์ 📝กิจกรรมเดือนกันยนยน 2566
อ่านต่อ

31 August, 2023

👫ทัศนศึกษางานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

🏫โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ได้พานักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยม 1-3 และ Gr.4-9 เข้าร่วมชม งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ในวันที่15,17 สิงหาคม 2566 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองและยังสามารถทำให้นักเรียนรู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่น
อ่านต่อ

31 August, 2023

👫ทัศนศึกษาK-Engineering World Tour and Workshop 2023

🏫โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ได้พานักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปี 4-6 และ Gr.10-12 เข้าร่วมชม งาน K-Engineering World Tour and Workshop 2023 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้นอกสถานที่และนำความรู้เพื่อไปต่อยอด ในการเลือกแผนการเรียนต่อในมหาวิทยาลัยที่ตนเองสนใจได้
อ่านต่อ

31 August, 2023

🪙โครงการนักเรียนมีใจ ใฝ่เก็บออม

🏫โรงเรียนกสิณธรเซนปีเตอร์ ได้จัดตั้งโครงการนักเรียนมีใจ ใฝ่เก็บออม ได้เล็งเห็นความสำคัญในการปลูกฝังให้นักเรียน รู้จักการออมเงิน รู้จักเก็บ รู้จักใช้ เพื่ออนาคตที่ดีในวันข้างหน้า จึงจัดโครงการนักเรียนมีใจใฝ่เก็บออมขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ปกครองที่ต้องพานักเรียนไปฝากเงินที่ธนาคาร
อ่านต่อ

31 August, 2023

🦾ROBOTICS LABORATORY

🏫โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ได้จัดให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษามีแหล่งเรียนรู้เสริมนอกห้องเรียน โดยได้จัดเพิ่มห้อง ROBOTICS LABORATORY มีกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ ROBOT
อ่านต่อ

29 August, 2023

📚ข่าวประชาสัมพันธ์จากห้องสมุด

🏫ห้องสมุดขอแนะนำหนังสือใหม่ หนังสือดี หนังสือน่าอ่าน เช่น หนังสือนิทาน 2 ภาษา (ไทย – อังกฤษ) , หนังสือภาพ 2 ภาษาไทย - อังกฤษ ที่จะช่วยผู้ปกครองในการตอบคำถามและไขข้อข้องใจของเด็กๆ ว่า ทำไมน้ำทะเลจึงเค็ม , หนังสือการ์ตูนความรู้วิทยาศาสตร์ , หนังสือการ์ตูนความรู้วัฒนธรรมนานาชาติ , หนังสือไวยากรณ์ภาษาจีน , คู่มือเตรียมสอบนักเรียนเข้ามาอ่าน เข้ามายืม ได้ที่ ห้องสมุดนะคะ
อ่านต่อ

29 August, 2023

👏ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

🏫โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาสแต็ค กีฬาระหว่างโรงเรียนประจำปีการศึกษา 2566 ณ ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีพัฒนาการการทำงานของประสาทสัมผัส การคิดอย่างเป็นระบบการเสริมสร้างสมาธิ การควบคุมอารมณ์ และช่วยเสริมสร้างนิสัยการยอมรับตัวเองและสร้างทัศนคติที่ดีต่อตนเอง
อ่านต่อ

29 August, 2023

🔬KSP Science Week 2023 Kindergarten

🏫โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ระดับปฐมวัย จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 17 – 18 สิงหาคม 2566 โดยให้เด็กๆ ได้เข้าร่วมกิจกรรมในฐานต่างๆอย่างสนุกสนาน พร้อมกับได้รับทักษะและความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สำหรับเด็ก
อ่านต่อ

28 August, 2023

👫Activities in the Morning Kg.3

📸 ประมวลภาพกิจกรรม 📸 Activities in the Morning 📝 ฝ่ายโครงการ ICEP : Kg.3 🎖 Topic of the week : 🎖 Living and non-living things
อ่านต่อ

28 August, 2023

👫Activities in the Morning Kg.2

📸 ประมวลภาพกิจกรรม 📸 Activities in the Morning 📝 ฝ่ายโครงการ ICEP : Kg.2 🎖 Topic of the week : 🎖 Living and non-living things
อ่านต่อ

28 August, 2023

👩‍🏫ประมวลภาพกิจกรรมแนะแนวเข้ามหาวิทยาลัย

📸งานกิจกรรมแนะแนวเข้ามหาวิทยาลัยในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมปลายของโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ได้มีโอกาสเข้าร่วมรับฟังเกี่ยวกับการเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัย และเทคนิคต่างๆในการจัดทำ Portfolio โดยในครั้งนี้มีมหาวิทยาลัยชั้นนำ 4 มหาวิทยาลัยมาให้ความรู้แก่นักเรียน
อ่านต่อ

22 August, 2023

👫Morning Speech Gr.2/1, Gr.2/2

📸 ประมวลภาพกิจกรรม 📸 Morning Speech 📝 ฝ่ายโครงการ ICEP : Gr.2/1, Gr.2/2 🎖 Topic : My dream job
อ่านต่อ

22 August, 2023

👫Activities in the Morning Kg.3

📸 ประมวลภาพกิจกรรม 📸 Activities in the Morning 📝 ฝ่ายโครงการ ICEP : Kg.3 🎖 Topic of the week : Know the seasons
อ่านต่อ

22 August, 2023