🎅เชิญเที่ยวงานวิชาการ-คริสต์มาส และงานราตรีชมพู-ขาว

🏫โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ขอเชิญเที่ยวงานวิชาการ-คริสต์มาส และงานราตรีชมพู-ขาว วันที่ 21 - 23 ธันวาคม 2565
อ่านต่อ

21 November, 2022

👨‍👧‍👦เชิญชวนร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

🏫โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ขอเชิญชวนนักเรียนร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ และวันชาติ
อ่านต่อ

15 November, 2022

📚การอบรมเชิงปฏิบัติการ

🏫โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ได้เตรียมความพร้อมด้านบุคลากร โดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนานวัตกรรมด้านหลักสูตรและการสอน” ในวันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พิรุณ ศิริศักดิ์ และอาจารย์ภัสรำไพ จ้อยเจริญ วิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญทางด้านหลักสูตรและการสอน ซึ่งการอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูผู้สอนเกิดแรงบันดาลใจในการแก้ปัญหา พัฒนา หรือยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน
อ่านต่อ

11 November, 2022

🎹การเรียนการสอนวิชาดนตรี

🏫การเรียนการสอนวิชาดนตรีในห้องปฏิบัติการโดยใช้เครื่องดนตรี keyboardการเรียนการสอนวิชาดนตรีในห้องปฏิบัติการโดยใช้เครื่องดนตรี keyboard เป็นการเสริมทักษะด้านการปฏิบัติ โดยให้นักเรียนเล่นเพลงง่ายๆให้ตรงจังหวะ ถูกต้องตามโน้ตเพลง มีความพร้อมเพรียง และ มีความสุขในการเรียนดนตรี
อ่านต่อ

11 November, 2022

🌊โลกใต้ทะเล

🏫การเรียนการสอนวิชาทัศนศิลป์ "การปั้น" ในหัวข้อ "โลกใต้ทะเล" การปั้นช่วยพัฒนาทักษะทั้ง 2 ด้าน คือ ด้านกายภาพ เป็นการพัฒนากล้ามเนื้อมือ กล้ามเนื้อมัดเล็ก และนิ้วมือ ในการนวด คลึง และปั้น ส่วนด้านที่ 2 คือเรื่องของอารมณ์ งานปั้นจะช่วยฝึกสมาธิทำให้เด็กสามารถนั่งและจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ทำได้นานขึ้น นอกจากนี้ยังจะช่วยในเรื่องของมิติสัมพันธ์ ทำให้เด็กสามารถมองภาพที่เป็น 3 มิติ ได้ดีขึ้น
อ่านต่อ

11 November, 2022

🎆กิจกรรมงานราตรีชมพู-ขาว 2565

🎆ข่าวประชาสัมพันธ์ แจ้งกิจกรรม งานรารีชมพู-ขาว ประจำปีการศึกษา 2565
อ่านต่อ

4 November, 2022

🌸กิจกรรมวันลอยกระทง

🌸เพื่อเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนร่วมอนุรักษ์งานประเพณี และส่งเสริมให้แสดงออกซึ่งความสามารถ จึงขอเชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันลอยกระทง ดังต่อไปนี้
อ่านต่อ

4 November, 2022

🗓ประชาสัมพันธ์กิจกรรม

🗓ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
อ่านต่อ

3 November, 2022

🗓ประชาสัมพันธ์วันหยุด

🗓ประชาสัมพันธ์ วันหยุด ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
อ่านต่อ

3 November, 2022

🎃Extra Course Halloween Party ระดับชั้นอนุบาล

🎃วันฮาโลวีน ตรงกับวันที่ 31 ตุลาคมของทุกปี และวันฮาโลวีนปี 2022 ตรงกับวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2565ประเพณีนี้มีต้นกำเนิด มาจากเทศกาลเซลติกโบราณของ Samhain
อ่านต่อ

3 November, 2022

🎃Extra Course Halloween Party ฝ่ายโครงการ ICEP

🎃วันฮาโลวีน ตรงกับวันที่ 31 ตุลาคมของทุกปี และวันฮาโลวีนปี 2022 ตรงกับวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2565ประเพณีนี้มีต้นกำเนิด มาจากเทศกาลเซลติกโบราณของ Samhain
อ่านต่อ

3 November, 2022

🚗ข้อปฏิบัติการนำรถเข้ามาภายในบริเวณโรงเรียน

🏫โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ขอแจ้งข้อปฏิบัติการนำรถเข้ามาภายในบริเวณโรงเรียนเพื่อรับนักเรียนช่วงเวลาเลิกเรียน
อ่านต่อ

31 October, 2022

🎃EXTRA COURSE HALLOWEEN PARTY 2022

🏫EXTRA COURSE HALLOWEEN PARTY 2022 วันที่ 31 ตุลาคม 2565 ขอเชิญพบกับ กิจกรรมปิดท้ายของการเรียนการสอน Extra Course 2022 ซึ่งเป็นการแสดงความสามารถพิเศษบนเวทีของนักเรียนโปรแกรมพิเศษและมีการมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่มีผลการเรียนดี อันดับ 1,2,3 ในช่วงที่เรียนพิเศษในโครงการ Extra Course
อ่านต่อ

29 October, 2022

😷การป้องกันการติดเชื้อไวรัส RSV

🏫 แนวทางมาตรการ การป้องกันการติดเชื้อไวรัส RSV ของโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
อ่านต่อ

29 October, 2022

👏ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

🏫ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านเข้าสู่รอบ2ในงาน International Peace Day 2022 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการคัดเลือกตัวแทนประเทศไทย เพื่อเข้าร่วมงานวัน International Peace Day 2022 ในวันที่ 21 กันยายน 2565 ผ่านช่องทางออนไลน์โดยใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเกี่ยวกับ Global Citizenship เพื่อเป็น Case Study ให้นักเรียนไทยตระหนักถึงความรุนแรงที่เกิดขึ้นในประเทศต่างๆ เพื่อนำความรู้มาป้องกันความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นในสังคมของตนเอง รวมถึงกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม การเรียนรู้ระดับสากล
อ่านต่อ

29 October, 2022

🌋กิจกรรม Science

🏫กิจกรรม Science ระดับชั้นอนุบาลเรื่อง Volcano vent กิจกรรมวิทยาศาสตร์มีความสำคัญต่อเด็กปฐมวัยเป็นอย่างมาก เพราะการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ เป็นกระบวนการสำคัญที่ทำให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เด็กเกิดการพัฒนาวิธีคิด ทั้งความคิดเป็นเหตุเป็นผล คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ มีทักษะในการค้นคว้าหาความรู้ มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
อ่านต่อ

29 October, 2022

🍕กิจกรรม Cooking

🏫กิจกรรม Cooking ระดับชั้นอนุบาล เรื่อง Happy Hawaiian Pizza, Waffles with fruit and syrup.การเรียนทำอาหาร (Cooking) เป็นกิจกรรมที่จะช่วยให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง และเรียนรู้การทำงานอย่างเป็นกระบวนการผ่านการทำอาหาร ช่วยให้รู้จักการวางแผนในการจัดเตรียมวัตถุดิบที่หลากหลาย ได้ใช้กล้ามเนื้อมือและนิ้วมือในการทำขั้นตอนต่างๆ ที่เหมาะสมกับเด็ก ตลอดจนได้เรียนรู้และรู้จักอุปกรณ์ต่างๆ ช่วยให้เด็กเกิดความคิดรวบยอดและพัฒนาทักษะอย่างสมดุล
อ่านต่อ

29 October, 2022

🧑‍🔬การแข่งขัน STEM ระดับอนุบาล 3

🏫โครงการส่งเสริมการเรียนรู้รูปแบบ STEM จัดให้มีการแข่งขัน การสร้างสะพานจากหลอด ในระดับชั้นอนุบาล 3 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565 บริเวณโรงยิม ชั้น4 อาคารมารีอา โดยมีตัวแทนเด็กจากทุกห้องเรียนเข้าร่วมแข่งขัน ทีมละ 3 คน โดยเด็กจะต้องช่วยกันสร้างสะพานจากหลอดเพื่อให้สามารถข้ามผ่านพ้นน้ำที่อยู่ในอ่างที่เปรียบเสมือนแม่น้ำได้ ทุกทีมล้วนมีความตั้งใจและมีความพยายามเป็นอย่างมาก เด็กๆสนุกสนานไปพร้อมๆกับเกิดการเรียนรู้
อ่านต่อ

27 October, 2022

🧑‍🔬การแข่งขัน STEM ระดับอนุบาล 2

🏫โครงการส่งเสริมการเรียนรู้รูปแบบ STEM จัดให้มีการแข่งขัน การสร้างหอคอยจากหลอดในระดับชั้นอนุบาล 2 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565 บริเวณโรงยิม ชั้น4 อาคารมารีอา โดยมีตัวแทนเด็กจากทุกห้องเรียนเข้าร่วมแข่งขัน ทีมละ 3 คน โดยเด็กจะต้องช่วยกันสร้างหอคอยจากหลอด เพื่อทดสอบความสูงและความแข็งแรงทนทาน ทุกทีมล้วนมีความตั้งใจและมีความพยายามเป็นอย่างมาก เด็กๆ สนุกสนานไปพร้อมๆกับเกิดการเรียนรู้
อ่านต่อ

27 October, 2022

🎨Kid Art ปั้นดินน้ำมัน

🏫โครงการจิตรกรน้อย ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันปั้นดินน้ำมัน หัวข้อ “สวนสัตว์” เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565 บริเวณโรงยิม ชั้น 4 อาคารมารีอา โดยมีตัวแทนจากทุกห้องเรียนเข้าร่วมแข่งขัน โดยแบ่งเป็นทีมละ 3 คน เด็กๆ มีความตั้งใจและพยายามสร้างสรรค์ผลงานร่วมกัน
อ่านต่อ

27 October, 2022

🎨Kid Art สร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ

🏫โครงการจิตรกรน้อย ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันสร้างภาพด้วยการ ฉีก ตัด ปะ กระดาษ หัวข้อ “รักษ์น้ำ รักษ์ป่า” เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565 บริเวณโรงยิม ชั้น 4 อาคารมารีอา โดยมีตัวแทนจากทุกห้องเรียนเข้าร่วมแข่งขัน โดยแบ่งเป็นทีมละ 3 คน เด็กๆ มีความตั้งใจและพยายามสร้างสรรค์ผลงานร่วมกัน
อ่านต่อ

27 October, 2022

🧙‍♂Story Telling

🏫โครงการหนูน้อยรักการอ่าน ได้จัดกิจกรรมการประกวดเล่านิทานคุณธรรมประกอบสื่อ ระดับชั้นอนุบาล 3 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 ณ เวทีคนเก่ง ห้องสมุดอาคารมารีอา โดยมีตัวแทนนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 ทุกห้องเรียนเข้าร่วมการประกวด
อ่านต่อ

27 October, 2022

👏ขอแสดงความยินดี

🏫โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายภาธร กาญจนสาคร นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3/10 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทเบสิกเด็กชายและหญิง อายุไม่เกิน 5 ปี (รวมชายหญิง) จากการแข่งขัน Thailand Hopes And Kids Table Tennis Championships 2022 Circuit 2 ระหว่างวันที่ 22-24 กันยายน 2565 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวสต์เกต จังหวัดนนทบุรี
อ่านต่อ

27 October, 2022

👨‍👩‍👧‍👦กิจกรรมการประชุมชั้นเรียนระดับอนุบาล3

👨‍👩‍👧‍👦โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์จัดให้มีการประชุมผู้ปกครองระดับชั้นอนุบาล 1 - 3 ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ในช่วงเดือน กันยายน 2565 ณ อาคารมารีอา ภายใต้มาตรการ การป้องกันโรคโควิด - 19 โดยได้รับความร่วมมือด้วยดีจากท่านผู้ปกครอง
อ่านต่อ

26 October, 2022

👨‍👩‍👧‍👦กิจกรรมการประชุมชั้นเรียนระดับอนุบาล2

👨‍👩‍👧‍👦โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์จัดให้มีการประชุมผู้ปกครองระดับชั้นอนุบาล 1 - 3 ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ในช่วงเดือน กันยายน 2565 ณ อาคารมารีอา ภายใต้มาตรการ การป้องกันโรคโควิด - 19 โดยได้รับความร่วมมือด้วยดีจากท่านผู้ปกครอง
อ่านต่อ

26 October, 2022

👨‍👩‍👧‍👦กิจกรรมการประชุมชั้นเรียนระดับอนุบาล1

👨‍👩‍👧‍👦โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์จัดให้มีการประชุมผู้ปกครองระดับชั้นอนุบาล 1 - 3 ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ในช่วงเดือน กันยายน 2565 ณ อาคารมารีอา ภายใต้มาตรการ การป้องกันโรคโควิด - 19 โดยได้รับความร่วมมือด้วยดีจากท่านผู้ปกครอง
อ่านต่อ

26 October, 2022

👏ขอแสดงความยินดี

👏ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายอธิจิตต์ เศรษฐสมบูรณ์ Gr.5/3 ได้รับถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมอันดับ 1 รุ่นอายุต่ำกว่า12 ปี ชาย ในการแข่งขันกีฬาดำน้ำ Finswimming ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6
อ่านต่อ

25 October, 2022

📚World Peace Ethics Club 2022

📚กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการตอบปัญหาศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลก (World Peace Ethics Club 2022) ประจำปีการศึกษา 2565 ในโอกาสนี้ทางผู้ช่วยผู้อำนวยการบริหารงานวิชาการฝ่ายโครงการ ICEP ได้รับมอบหนังสือและสมุดเพื่อให้นักเรียนนำไปบันทึกความดีเป็นภาษาอังกฤษโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนสามารถเรียนรู้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมขั้นพื้นฐานไปฝึกฝน
อ่านต่อ

25 October, 2022

🌿การเรียนรู้สีจากธรรมชาติ

🌿การเรียนรู้สีจากธรรมชาติเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาทัศนศิลป์ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 เป็นการเรียนรู้สีจากธรรมชาติ เช่น สีจากใบไม้ เปลือกไม้ สามารถนำความรู้ไปใช้ในด้านการผสมสี การลงสี และการย้อมผ้า
อ่านต่อ

25 October, 2022

๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช

๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน และผู้ปกครอง โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
อ่านต่อ

23 October, 2022

📸ทัศนศึกษา พิภัณฑ์พระราม 9 คลอง 5 ปทุมธานี

🏫วันศุกร์ ที่ 21 ตุลาคม 2565 โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ พานักเรียนโครงการเรียนพิเศษ Extra Course 2022 โปรแกรมวิชาการ ระดับชั้น อนุบาล 1-3 , Kg.2-3 และระดับชั้น ม.4-6 ไปทัศนศึกษาที่ พิพิธภัณฑ์พระราม 9 คลอง 5 ปทุมธานี
อ่านต่อ

21 October, 2022

📸ทัศนศึกษา พิภัณฑ์พระราม 9 คลอง 5 ปทุมธานี

🏫วันพฤหัสบดี ที่ 20 ตุลาคม 2565 โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ พานักเรียนโครงการเรียนพิเศษ Extra Course 2022 โปรแกรมวิชาการ ระดับชั้น ม.1-3 , G.7-12 , และนักเรียนโปรแกรมหลักสูตรวิชาพิเศษ ไปทัศนศึกษาที่ พิพิธภัณฑ์พระราม 9 คลอง 5 ปทุมธานี
อ่านต่อ

21 October, 2022

📸ทัศนศึกษา พิภัณฑ์พระราม 9 คลอง 5 ปทุมธานี

🏫วันพุธ ที่ 19 ตุลาคม 2565 โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ พานักเรียนโครงการเรียนพิเศษ Extra Course 2022 โปรแกรมวิชาการ ระดับชั้น .1-6 , Gr.1-6 ไปทัศนศึกษาที่ พิพิธภัณฑ์พระราม 9 คลอง 5 ปทุมธานี
อ่านต่อ

21 October, 2022

🙋‍♀️🙋ประชาธิปไตยวัยอนุบาล

🏫โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ เห็นความสำคัญของวิถีความเป็นประชาธิปไตย ซึ่งเด็กควรได้รับการส่งเสริมและปลูกฝัง ตั้งแต่ยังเล็กเพื่อเป็นพื้นฐานสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน โรงเรียนได้จัดให้มีโครงการส่งเสริมประชาธิปไตย ผ่านกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน
อ่านต่อ

20 October, 2022

📚Morning Speech Gr.1-Gr.12

🏫หลักสูตร ICEP Integrated (International) Chinese English Program ร่วมกิจกรรมMorning Speechโดยมี Foreigner Teacher ดำเนินกิจกรรม พัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษต่อที่สาธารณะ เพื่อเป็นการฝึกพูดและให้นักเรียนมีความกล้าแสดงออกมากขึ้นโดยมีการจัดกิจกรรมที่มีเนื้อหาในหัวข้อต่างๆที่น่าสนใจ ตั้งแต่นักเรียนชั้นประถมศึกษา จนถึงชั้นมัธยมศึกษา(Gr.1-12) ในตอนเช้าหลังเข้าแถวเคารพธงชาติทุกวัน
อ่านต่อ

20 October, 2022

🦓กิจกรรมยามเช้า อนุบาล1 เรื่องมารู้จักสัตว์กันเถอะ

🏫แผนกอนุบาลโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ได้จัดกิจกรรมยามเช้าให้กับเด็กในระดับอนุบาล 1 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญในการช่วยส่งเสริมพัฒนาการให้ครบถ้วนตามวัย เด็กได้รับความสนุกสนานไปพร้อมๆ กับการได้รับความรู้จากหน่วยการเรียนรู้ “มารู้จักสัตว์กันเถอะ”พร้อมทั้งได้รับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เรียนรู้การทำกิจกรรมกับผู้อื่น
อ่านต่อ

20 October, 2022

👨‍👩‍👧‍👦Classroom Meeting

🏫โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ระดับอนุบาล ฝ่ายโครงการICEP ได้จัดการประชุมในชั้นเรียน (Classroom Meeting) ตามโครงการร้อยใจผู้ปกครองสู่กสิณธร เพื่อให้ท่านผู้ปกครองพบคุณครูของลูกรัก ระดับชั้น Kg.2-Kg.3 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปกครองกับครูประจำชั้นร่วมมือกันในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้มีความพร้อมในการเรียนรู้ และมีพัฒนาการตามมาตรฐานและหลักสูตรของโรงเรียน พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับทราบพฤติกรรมทั้งที่บ้านและโรงเรียนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับนักเรียนของเรา
อ่านต่อ

20 October, 2022

📚ฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่งระดับชั้นอนุบาล 3

🏫ระดับปฐมวัยโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ จัดให้มีการประเมินพัฒนาการเด็กระดับอนุบาล 3โดยจัดเป็นรูปแบบฐานการเรียนรู้ เด็กๆ ทุกคนจะได้เข้าร่วมกิจกรรมในฐานทุกฐานตามตารางที่กำหนดไว้ ครูประจำฐานจะทำการประเมินเด็กเป็นรายบุคคล โดยใช้เครื่องมือ สื่อ อุปกรณ์ ที่เหมาะสมกับพัฒนาการและธรรมชาติการเรียนรู้ของเด็ก
อ่านต่อ

20 October, 2022

🐎กิจกรรมยามเช้า อนุบาล3 เรื่องรอบรู้ชีวิตสัตว์

🏫แผนกอนุบาลโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ได้จัดกิจกรรมยามเช้าให้กับเด็กในระดับอนุบาล 3ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญในการช่วยส่งเสริมพัฒนาการให้ครบถ้วนตามวัย เด็กได้รับความสนุกสนานไปพร้อมๆ กับการได้รับความรู้จากหน่วยการเรียนรู้ “รอบรู้ชีวิตสัตว์” พร้อมทั้งได้รับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เรียนรู้ในการทำกิจกรรมกับผู้อื่น
อ่านต่อ

20 October, 2022

🏫มาตรการรักษาความปลอดภัยภายในโรงเรียน

🏫โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์มีมาตรการรักษาความปลอดภัยภายในโรงเรียน เพื่อเป็นการควบคุมการ เข้า-ออก ในบริเวณโรงเรียนและป้องกันเหตุอันไม่พึงประสงค์ที่อาจก่ออันตรายต่อนักเรียน และบุคลากรของโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
อ่านต่อ

19 October, 2022

📚ประชาสัมพันธ์หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น

🏫งานแนะแนว โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น ให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกแผนการเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
อ่านต่อ

19 October, 2022

🚗โครงการฝึกซ้อมนักเรียนช่วยเหลือตนเองเมื่อติดอยู่ในรถ

🏫โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ได้มีความห่วงใยและคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนที่ใช้บริการรถรับส่งของโรงเรียน จึงจัดให้มีโครงการฝึกซ้อมนักเรียนช่วยเหลือตนเองเมื่อติดอยู่ในรถ โดยมีการแนะนำและฝึกปฎิบัติตามขั้นตอนเพื่อให้นักเรียนรู้วิธีการช่วยเหลือตนเองได้อย่างปลอดภัย
อ่านต่อ

19 October, 2022

🏫In-house academic camp

🏫โครงการ In-house academic camp เป็นโครงการที่ทำให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพและความสามารถในด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษอีกทั้งได้รับความรู้ ความสุขสนุกสนานในการดำเนินกิจกรรม ซึ่งในปีนี้ได้จัดโครงการขึ้นในหัวข้อ “Wonderful places around the World”สำหรับนักเรียนในระดับชั้น Kg.2-Gr.12 โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนสื่อสารภาษาอังกฤษและเรียนรู้จากประสบการณ์โดยตรง อีกทั้งยังสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
อ่านต่อ

19 October, 2022

📚ฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่งระดับอนุบาล 2

🏫ระดับปฐมวัยโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ จัดให้มีการประเมินพัฒนาการเด็กระดับอนุบาล 2 โดยจัดเป็นรูปแบบฐานการเรียนรู้ เด็กๆ ทุกคนจะได้เข้าร่วมกิจกรรมในฐานทุกฐานตามตารางที่กำหนดไว้ ครูประจำฐานจะทำการประเมินเด็กเป็นรายบุคคล โดยใช้เครื่องมือ สื่อ อุปกรณ์ ที่เหมาะสมกับพัฒนาการและธรรมชาติการเรียนรู้ของเด็ก
อ่านต่อ

19 October, 2022

🐘กิจกรรมยามเช้า อนุบาล2 เรื่องเรียนรู้ชีวิตสัตว์

🏫แผนกอนุบาลโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ได้จัดกิจกรรมยามเช้าให้กับเด็กในระดับอนุบาล 2 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญในการช่วยส่งเสริมพัฒนาการให้ครบถ้วนตามวัย เด็กได้รับความสนุกสนานไปพร้อมๆ กับการได้รับความรู้จากหน่วยการเรียนรู้ “เรียนรู้ชีวิตสัตว์” พร้อมทั้งได้รับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เรียนรู้ในการทำกิจกรรมกับผู้อื่น
อ่านต่อ

19 October, 2022

🎨การลอกลายลงทองถมดำ

🏫การลอกลายลงทองถมดำ เป็นส่วนหนึ่งของวิชาทัศนศิลป์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 เป็นการสอนให้นักเรียนเรียนรู้การเขียนลายไทยเบื้องต้น การลงสีด้วยเทคนิคการลงทองถมดำ โดยนักเรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ด้านการเขียนลายไทยงานจิตรกรรมฝาผนังตามวัดต่างๆ การเขียนลายถ้วยชามภาชนะของใช้ของตกแต่งต่างๆได้
อ่านต่อ

19 October, 2022

📚ฐานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่งระดับอนุบาล 1

🏫ระดับปฐมวัยโรงเรียนกสิณธรเซนตืปีเตอร์ จัดให้มีการประเมินพัฒนาการเด็กระดับอนุบาล1 โดยจัดเป็นรูปแบบฐานการเรียนรู้ เด็กๆ ทุกคนจะได้เข้าร่วมกิจกรรมในฐานทุกฐานตามตารางที่กำหนดไว้ ครูประจำฐานจะทำการประเมินเด็กเป็นรายบุคคล โดยใช้เครื่องมือ สื่อ อุปกรณ์ ที่เหมาะสมกับพัฒนาการและธรรมชาติการเรียนรู้ของเด็ก
อ่านต่อ

19 October, 2022

🥦🍊กิจกรรมยามเช้า อนุบาล1 เรื่องผัก-ผลไม้

🏫แผนกอนุบาลโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ได้จัดกิจกรรมยามเช้าให้กับเด็กในระดับอนุบาล 1 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญในการช่วยส่งเสริมพัฒนาการให้ครบถ้วนตามวัย เด็กได้รับความสนุกสนานไปพร้อมๆ กับการได้รับความรู้จากหน่วยการเรียนรู้ “รู้จักผัก ผลไม้” พร้อมทั้งได้รับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เรียนรู้การทำกิจกรรมกับผู้อื่น
อ่านต่อ

19 October, 2022

🎨การวาด Plot Cartoon

🎨การวาด Plot Cartoon ที่ตัวเองชอบ เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรายวิชาทัศนศิลป์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นการเรียนรู้ที่ฝึกให้นักเรียนได้สร้างสรรค์ลายเส้นที่ตัวเองชอบ สามารถนำความรู้ไปใช้ได้หลากหลาย เช่น รับทำของขวัญ วาดภาพการ์ตูนล้อเลียน นักวาดการ์ตูน เป็นต้น
อ่านต่อ

18 October, 2022

🧴D-nee Kids School Tour

🧴D-nee Kids School Tour ได้มาจัดกิจกรรมภายใต้แนวคิดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันคือเรียนรู้แบบชีวิตวิถีใหม่ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 และเล็งเห็นความสำคัญเรื่องสุขอนามัยของเด็กวัยเรียนซึ่งจะส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรงและมีพัฒนาการที่สมวัย ทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
อ่านต่อ

18 October, 2022

🪴กิจกรรมยามเช้า อ.3 เรื่องต้นไม้

🪴แผนกอนุบาลโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ได้จัดกิจกรรมยามเช้าให้กับเด็กในระดับอนุบาล 3ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญในการช่วยส่งเสริมพัฒนาการให้ครบถ้วนตามวัย เด็กได้รับความสนุกสนานไปพร้อมๆ กับการได้รับความรู้จากหน่วยการเรียนรู้ “ต้นไม้หลากหลายชนิด” พร้อมทั้งได้รับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เรียนรู้ในการทำกิจกรรมกับผู้อื่น
อ่านต่อ

18 October, 2022

👏พิธีมอบรางวัลผลสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2565

👏โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ได้จัดพิธีมอบรางวัลเรียนดีอันดับที่ 1-3 ขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมนักเรียนให้มีความรู้ความสามารถและความเป็นเลิศทางวิชาการในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยนำทักษะกระบวนการเรียนรู้ที่ได้รับมาพัฒนาคุณภาพของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ พร้อมกันนี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่นักเรียนที่มีความตั้งใจเรียน และกระตุ้นให้นักเรียนทุกคนมีความกระตือรือร้นในการเรียน รวมถึงได้แสดงความชื่นชมยินดีกับเพื่อน ๆ ที่ได้รับรางวัล
อ่านต่อ

18 October, 2022

👏ขอแสดงความยินดี

👏โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงวรดาภา ป่องโอภาส นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ได้รับคัดเลือก จากสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทย ให้เป็นเยาวชนรุ่นใหม่ผู้มีความรู้ ความสามารถ และจิตสำนึกอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย โดยขึ้นรับรางวัล เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565 ณ เซนทรัลพลาซ่าแจ้งวัฒนะ
อ่านต่อ

18 October, 2022

🪴กิจกรรมยามเช้า อ.2 เรื่องต้นไม้

🪴กิจกรรมยามเช้า (Activities in the morning )แผนกอนุบาลโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ได้จัดกิจกรรมยามเช้าให้กับเด็กในระดับอนุบาล 2ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญในการช่วยส่งเสริมพัฒนาการให้ครบถ้วนตามวัย เด็กได้รับความสนุกสนานไปพร้อมๆ กับการได้รับความรู้จากหน่วยการเรียนรู้“ชีวิตของต้นไม้” พร้อมทั้งได้รับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เรียนรู้ในการทำกิจกรรมกับผู้อื่น
อ่านต่อ

18 October, 2022

🥛กิจกรรมมอบผลิตภัณฑ์นม Hi-Q

🥛ทางโรงเรียนขอขอบคุณ นม Hi-Q ที่ได้นำผลิตภัณฑ์มามอบให้นักเรียนระดับอนุบาล 1-3 เพื่อเสริมสร้างและบำรุงสมองในการเรียนรู้ให้กับนักเรียนวัยกำลังเจริญเติบโตในโรงเรียนของเรา
อ่านต่อ

17 October, 2022

🪴กิจกรรมยามเช้า อ.1 เรื่องต้นไม้

🪴แผนกอนุบาลโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ได้จัดกิจกรรมยามเช้าให้กับเด็กในระดับอนุบาล 1 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญในการช่วยส่งเสริมพัฒนาการให้ครบถ้วนตามวัย เด็กได้รับความสนุกสนานไปพร้อมๆ กับการได้รับความรู้จากหน่วยการเรียนรู้ “ต้นไม้นานาชนิด” พร้อมทั้งได้รับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เรียนรู้การทำกิจกรรมกับผู้อื่น
อ่านต่อ

17 October, 2022

⛹บาสเกตบอลต้านภัยยาเสพติด

⛹การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2565 จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เพื่อออกกำลังกายและเล่นกีฬา นำไปสู่สุขภาพกายที่ดีสมบูรณ์แข็งแรง อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ทำให้นักเรียนห่างไกลจากยาเสพติด
อ่านต่อ

17 October, 2022

🔬ลองเป็นเด็ก Biotech สัก 1 วัน

🏫นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งโปรแกรม TEP และ ICEP แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ได้ไปเข้าร่วมกิจกรรม “ลองเป็นเด็ก Biotech สัก 1 วัน” ณ คณะเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กรุงเทพมหานคร กิจกรรมนี้นักเรียนได้เข้ารับฟังการบรรยาย นำทีมโดย ผศ.ดร.พัชนีย์ ยะสุรินทร์ คณบดีคณะเทคโนโลยีชีวภาพ และทีมคณาจารย์ ในหัวข้อ อาหารแห่งอนาคต (Future Food)
อ่านต่อ

17 October, 2022

👨‍🏫เตรียมความพร้อมการสอบ TCAS

🏫 แผนกมัธยม โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ได้จัดเสริมความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมการสอบ TCAS โดยการเชิญวิทยากร อ.กนกพร พัฒนศรีวงศ์ มาติววิชาวิทยาศาสตร์ สาระฟิสิกส์ (O-NET) และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (A-LEVEL) ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6, Gr.12 รวมถึงแนะแนวสาขาการศึกษาต่อที่สอดคล้องกับคนที่สนใจด้านวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ โดยจัดที่ห้อง E-Classroom ชั้น 6 อาคารเซนต์ปีเตอร์
อ่านต่อ

17 October, 2022

👨‍🏫แนะแนวศึกษาต่อโดยสถาบันอุดมศึกษา

🏫 งานแนะแนว โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ได้จัดกิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อโดยสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งได้เชิญวิทยากรจากวิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และมหาวิทยาลัยศรีปทุม มาบรรยายแนะนำคณะ และสาขาต่าง ๆ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อกิจกรรมจัดขึ้นที่ลานเซนต์ปีเตอร์ อาคารเซนต์ปีเตอร์
อ่านต่อ

17 October, 2022

วันคล้ายวันสวรรคต

๑๓ ตุลาคม วันคล้ายสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร "น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้" ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน และผู้ปกครอง โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
อ่านต่อ

13 October, 2022

💃Extra Course โปรแกรมนาฏศิลป์

💃ประมวลภาพกิจกรรม Extra Course 2022 โปรแกรมนาฏศิลป์ สัปดาห์ที่ 2
อ่านต่อ

12 October, 2022

🕺Extra Course โปรแกรมโมเดิร์น แดนซ์

🕺ประมวลภาพกิจกรรม Extra Course 2022 โปรแกรมโมเดิร์น แดนซ์ สัปดาห์ที่ 2
อ่านต่อ

12 October, 2022

🎨Extra Course โปรแกรมศิลปะ

🎨ประมวลภาพกิจกรรม Extra Course 2022 โปรแกรมศิลปะ สัปดาห์ที่ 2
อ่านต่อ

12 October, 2022

🏊‍♀Extra Course โปรแกรมว่ายน้ำ

🏊‍♀ประมวลภาพกิจกรรม Extra Course 2022 โปรแกรมว่ายน้ำ สัปดาห์ที่ 2
อ่านต่อ

12 October, 2022

🎼Extra Course โปรแกรมดนตรี

🎼ประมวลภาพกิจกรรม Extra Course 2022 โปรแกรมดนตรี สัปดาห์ที่ 2
อ่านต่อ

12 October, 2022

💻Extra Course โปรแกรมคอมพิวเตอร์

💻ประมวลภาพกิจกรรม Extra Course 2022 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สัปดาห์ที่ 2
อ่านต่อ

12 October, 2022

📚Extra Course โปรแกรมสนทนาภาษาอังกฤษ

📚ประมวลภาพกิจกรรม Extra Course 2022 โปรแกรมสนทนาภาษาอังกฤษ สัปดาห์ที่ 2
อ่านต่อ

12 October, 2022

📚Extra Course โปรแกรมเสริมทักษะ

📚ประมวลภาพกิจกรรม Extra Course 2022 โปรแกรมเสริมทักษะ สัปดาห์ที่ 2
อ่านต่อ

12 October, 2022

📚Extra Course โปรแกรมวิชาการ

📚ประมวลภาพกิจกรรม Extra Course 2022 โปรแกรมวิชาการ สัปดาห์ที่ 2
อ่านต่อ

12 October, 2022

🎤Kasintorn Singing Contest

🎤กิจกรรมการประกวดร้องเพลง Kasintorn Singing Contest ระดับชั้น ม.1-6 , Gr.7-12 เป็นการส่งเสริมความสามารถทางดนตรีในด้านการขับร้อง ให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและชื่นชอบในการร้องเพลง เปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความสามารถทางด้านการร้องเพลง
อ่านต่อ

11 October, 2022

🎤Kasintorn Singing Contest

🎤กิจกรรมการประกวดร้องเพลง Kasintorn Singing Contest ระดับชั้น ป.4-6 , Gr.4-6 เป็นการส่งเสริมความสามารถทางดนตรีในด้านการขับร้อง ให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและชื่นชอบในการร้องเพลง เปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความสามารถทางด้านการร้องเพลง
อ่านต่อ

11 October, 2022

💃Extra Course นาฏศิลป์

💃ประมวลภาพกิจกรรม Extra Course 2022 โปรแกรม นาฏศิลป์ สัปดาห์ที่ 1
อ่านต่อ

10 October, 2022

🕺Extra Course โมเดิร์น แดนซ์

🕺ประมวลภาพกิจกรรม Extra Course 2022 โปรแกรม โมเดิร์น แดนซ์ สัปดาห์ที่ 1
อ่านต่อ

10 October, 2022

🎨Extra Course ศิลปะประดิษฐ์

🎨ประมวลภาพกิจกรรม Extra Course 2022 โปรแกรม ศิลปะประดิษฐ์ สัปดาห์ที่ 1
อ่านต่อ

10 October, 2022

🏊‍♀Extra Course ว่ายน้ำ

🏊‍♀ประมวลภาพกิจกรรม Extra Course 2022 โปรแกรม ว่ายน้ำ สัปดาห์ที่ 1
อ่านต่อ

10 October, 2022

🎹Extra Course ดนตรี

🎹ประมวลภาพกิจกรรม Extra Course 2022 โปรแกรม ดนตรี สัปดาห์ที่ 1
อ่านต่อ

10 October, 2022

💻Extra Course คอมพิวเตอร์

💻ประมวลภาพกิจกรรม Extra Course 2022 โปรแกรม คอมพิวเตอร์ สัปดาห์ที่ 1
อ่านต่อ

10 October, 2022

📚Extra Course Conversation

📚ประมวลภาพกิจกรรม Extra Course 2022 โปรแกรม Conversation สัปดาห์ที่ 1
อ่านต่อ

10 October, 2022

📚Extra Course เสริมทักษะ

📚ประมวลภาพกิจกรรม Extra Course 2022 โปรแกรมกิจกรรมเสริมทักษะ สัปดาห์ที่ 1
อ่านต่อ

10 October, 2022

📚Extra Course วิชาการ

📚ประมวลภาพกิจกรรม Extra Course 2022 โปรแกรมวิชาการ สัปดาห์ที่ 1
อ่านต่อ

10 October, 2022

🙏วันออกพรรษา

🙏วันออกพรรษา ตรงกับวันขึ้น ๑๔ ค่ำเดือน ๑๑(เพ็ญเดือน ๑๑) ของทุกปีเป็นวันสุดท้ายแห่งการจำพรรษาของพระภิกษุสงฆ์ที่เข้าอยู่พรรษาครบ ๓ เดือน และเป็นวันที่พุทธศาสนิกชนนิยมเข้าร่วมประเพณีตักบาตรเทโวเพื่อเป็นการระลึกถึงวันที่พระพุทธองค์เสด็จกลับจากการโปรดพระพุทธมารดาในเทวโลก
อ่านต่อ

10 October, 2022

🎤Kasintorn Singing Contest ป.1-3

🏫กิจกรรมการประกวดร้องเพลง Kasintorn Singing Contest ระดับชั้น ป.1-3 , Gr.1-3 เป็นการส่งเสริมความสามารถทางดนตรีในด้านการขับร้อง ให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและชื่นชอบในการร้องเพลง เปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความสามารถทางด้านการร้องเพลง
อ่านต่อ

7 October, 2022

💉ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่

🏫โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ได้จัดโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล 4 สายพันธุ์ 2022 โดยทีมงานพยาบาลวิชาชีพและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ มาฉีดวัคซีนให้กับนักเรียน ครู และบุคลากรของโรงเรียน
อ่านต่อ

6 October, 2022

📚ประเมินความสามารถในการอ่านและการเขียน วิชาภาษาไทย

🏫โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ได้จัดให้มีการประเมินความสามารถในการอ่านและการเขียน วิชาภาษาไทย ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยได้ทำการประเมินการอ่าน การเขียนไปเมื่อเดือนมิถุนายน และครูผู้สอนได้สอนซ่อมเสริมเพิ่มเติมให้กับนักเรียนที่อ่านไม่คล่อง เขียนไม่ถูกต้อง จากนั้นได้มีการสอบประเมินความสามารถการอ่าน การเขียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
อ่านต่อ

5 October, 2022

🧁กิจกรรม Cooking เรื่อง ขนมถ้วยฟู

🏫เด็กๆในระดับอนุบาล 2 - 3 ของโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ได้ทำกิจกรรมการประกอบอาหาร(Cooking) สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สำคัญต่อการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย กิจกรรม Cooking เป็นกิจกรรมที่เชื่อมโยงกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมทักษะสมองส่วนหน้าของเด็ก และสามารถพัฒนาทักษะ EF หรือ Executive Functions ผ่านกระบวนการเรียนรู้จากการสังเกต สัมผัส ได้ลงมือปฏิบัติจริง ทำให้เด็กเกิดการพัฒนาอย่างเป็นองค์รวม โดยสามารถพัฒนาเด็กได้ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา
อ่านต่อ

4 October, 2022

📚International School Day ระดับมัธยม

🏫โครงการ Kasintorn Saint Peter International School Day จัดให้นักเรียนมีประสบการณ์ในการเรียนการสอนเสมือนหนึ่งอยู่ในบรรยากาศของโรงเรียนนานาชาติ ที่มีครูต่างชาติเป็นผู้ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยจัด 1 วันต่อสัปดาห์ในทุกวันพุธ ให้คุณครูชาวต่างชาติเป็นผู้ดูแลนักเรียนให้ทำกิจกรรมหน้าเสาธงในช่วงการเข้าแถวตอนเช้า ทุกวันพุธ และนักเรียนได้สนทนากับคุณครูต่างชาติ ในตอนเช้าก่อนเข้าห้องเรียน
อ่านต่อ

3 October, 2022

📚International School Day ระดับประถม

🏫โครงการ Kasintorn Saint Peter International School Day จัดให้นักเรียนมีประสบการณ์ในการเรียนการสอนเสมือนหนึ่งอยู่ในบรรยากาศของโรงเรียนนานาชาติ ที่มีครูต่างชาติเป็นผู้ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยจัด 1 วันต่อสัปดาห์ในทุกวันพุธ ให้คุณครูชาวต่างชาติเป็นผู้ดูแลนักเรียนให้ทำกิจกรรมหน้าเสาธงในช่วงการเข้าแถวตอนเช้า ทุกวันพุธ และนักเรียนได้สนทนากับคุณครูต่างชาติ ในตอนเช้าก่อนเข้าห้องเรียน
อ่านต่อ

30 September, 2022

📚กิจกรรมนักเรียนเสนอซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด

🏫ห้องสมุดโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ได้จัดกิจกรรมเสนอซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนมีนิสัยใฝ่เรียนรู้ รู้จักเลือกหนังสือที่จะอ่านได้อย่างเหมาะสม และโรงเรียนได้เปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการเลือกจัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุดของโรงเรียน นักเรียนที่ร่วมเสนอซื้อหนังสือเข้าห้องสมุดจะได้สิทธิ์อ่านหนังสือเล่มที่ตัวเองเสนอซื้อเป็นคนแรก โดยทำการยืมหนังสือกับห้องสมุด จากนั้นนำมาคืนห้องสมุดตามกำหนดส่ง เพื่อให้นักเรียนคนอื่นๆ จะได้ยืมอ่านเป็นคนต่อไป
อ่านต่อ

29 September, 2022

📖สารจากผู้อำนวยการ

🏫สารจากผู้อำนวยการ ฉบับที่ 5
อ่านต่อ

28 September, 2022

📣ประชาสัมพันธ์หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

🏫งานแนะแนว โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยนักเรียนรุ่นพี่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นวิทยากรให้ความรู้ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 แผนการเรียน
อ่านต่อ

28 September, 2022

🎅Kasintorn Little Santa 2022

🏫ใบข่าวดี-กิจกรรม การประกวดการแสดงความสามารถพิเศษ Kasintorn Little Santa 2022
อ่านต่อ

27 September, 2022

📚เตรียมความพร้อมการสอบ TCAS

🏫แผนกมัธยม โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ได้จัดเสริมความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมการสอบ TCASโดยการเชิญวิทยากร อ.อรรณพ ศรีอุบล มาติววิชาคณิตศาสตร์ (O-NET และ A-LEVEL) ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รวมถึงแนะแนวสาขาการศึกษาต่อที่สอดคล้องกับคนที่สนใจด้านคณิตศาสตร์ โดยจัดที่ห้อง lecture ชั้น 7 อาคารเซนต์ปีเตอร์
อ่านต่อ

27 September, 2022

📚เตรียมความพร้อมการสอบ TCAS

🏫แผนกมัธยม โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ได้จัดเสริมความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมการสอบ TCAS โดยการเชิญวิทยากร อ.พชรพล เปียรักษา มาติววิชาวิทยาศาสตร์ (O-NET) และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (A-LEVEL) ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รวมถึงแนะแนวสาขาการศึกษาต่อที่สอดคล้องกับคนที่สนใจด้านวิทยาศาสตร์ โดยจัดที่ห้อง E-Classroom ชั้น 6 อาคารเซนต์ปีเตอร์
อ่านต่อ

26 September, 2022

🍄กิจกรรมการปลูกเห็ดนางฟ้า

🏫กิจกรรมการปลูกเห็ดนางฟ้าตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงระดับชั้นอนุบาล เด็กๆระดับอนุบาลโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ได้เรียนรู้การเจริญเติบโตของเห็ดนางฟ้า จากโรงเพาะเห็ด ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ที่อยู่ภายในบริเวณโรงเรียน เด็กๆได้ร่วมกันดูแลรดน้ำ สังเกตการเปลี่ยนแปลง และคอยเฝ้าดูจนกระทั่งได้เก็บผลผลิต ทำให้เด็กๆตื่นเต้นดีใจ เป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญต่อเด็กอย่างมาก เพราะเด็กได้รับประสบการณ์ตรงจากการเรียนรู้อย่างชัดเจน ส่งเสริมการพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ อย่างครบถ้วน
อ่านต่อ

23 September, 2022

🤼‍♂Physical Activity

🏫 Physical Activity กิจกรรมการออกกำลังกายระดับชั้นอนุบาล กิจกรรมการออกกำลังกายเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้เด็กได้พัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่ สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้คล่องแคล่ว ประสานสัมพันธ์กัน และมีการทรงตัวที่ดี การออกกำลังกาย มีผลต่อการเจริญเติบโตของเด็ก ขณะที่ร่างกายเคลื่อนไหว จะเกิดแรงกระตุ้นให้ร่างกายหลั่งสารเอ็นดอร์ฟิน (Endorphin) ออกมา ซึ่งช่วยให้รู้สึกดีคลายเครียดและมีความสุข
อ่านต่อ

22 September, 2022

🔥โครงการฝึกซ้อมป้องกันอุบัติภัย

🏫ประมวลภาพโครงการฝึกซ้อมป้องกันอุบัติภัย และการฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
อ่านต่อ

21 September, 2022

🔥โครงการฝึกซ้อมป้องกันอุบัติภัย

🏫ประมวลภาพโครงการฝึกซ้อมป้องกันอุบัติภัย และ การฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ฝึกซ้อมย่อยอาคารเซนต์ปีเตอร์
อ่านต่อ

20 September, 2022

🔥โครงการฝึกซ้อมป้องกันอุบัติภัย

🏫ประมวลภาพโครงการฝึกซ้อมป้องกันอุบัติภัย และ การฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ฝึกซ้อมย่อยอาคารมารีอาและอาคารห้องสมุด
อ่านต่อ

19 September, 2022

🔥โครงการฝึกซ้อมป้องกันอุบัติภัย

🏫ประมวลภาพโครงการฝึกซ้อมป้องกันอุบัติภัย และ การฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ฝึกซ้อมย่อยอาคารเทเรซาและอาคารยาโกเบ
อ่านต่อ

16 September, 2022

🏫In – house Academic Camp 2022

🏫กิจกรรม In – house Academic Camp 2022 (สำหรับนักเรียนโครงการ ICEP Kg.2- Gr.12 )จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565 เวลาตั้งแต่ 9.30 -15.00 สถานที่ อาคารยาโกเบ จำนวน 54 ฐาน เพื่อให้นักเรียนได้สื่อสารภาษาอังกฤษ และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น ยังมีกิจกรรมอื่นเพื่อฝึกฝนวิชาการด้านต่าง ๆ เช่น ใบความรู้ และเกมสำหรับนักเรียนทุกคน แล้วพบกันนะคะ
อ่านต่อ

15 September, 2022

🏫ประชุมชั้นเรียน ระดับชั้นอนุบาล โครงการ ICEP

🏫ใบข่าวดีแจ้งประชุมชั้นเรียน ระดับชั้นอนุบาล โครงการ ICEP
อ่านต่อ

9 September, 2022

📸ประมวลภาพงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

🏫นักเรียนโครงการห้องเรียนอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ได้ไปเยี่ยมชมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี 2565 (National Science and Technology Fair 2022) ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ซึ่งภายในงานได้มีการรวบรวมผลงานวิจัย พัฒนาการความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมที่ทันสมัย จัดแสดงไว้อย่างมากมาย
อ่านต่อ

6 September, 2022

🗓กิจกรรมเดือน กันยายน 2565

🏫ข่าวประชาสัมพันธ์ แจ้งกิจกรรมเดือนกันยายน 2565
อ่านต่อ

5 September, 2022

📚กิจกรรม Unplugged Coding

🏫นักเรียนระดับชั้นอนุบาลโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ได้ทำกิจกรรม Unplugged Coding เป็นการจัดการเรียนรู้รูปแบบหนึ่งที่ส่งเสริมให้เด็กมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยเป็นการสอนให้เด็กรู้จักแก้ปัญหาจากโจทย์ที่ตั้งไว้ แบบมีเงื่อนไข เด็กๆจะได้รับการฝึกให้รู้จักสังเกต จำแนก เปรียบเทียบ เรียงลำดับ การคิดเชิงคำนวณ การคิดแก้ปัญหาการวางแผนอย่างเป็นระบบ
อ่านต่อ

5 September, 2022

📸ประมวลภาพวันภาษาไทยแห่งชาติ

🏫วันภาษาไทยแห่งชาติ วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2565 โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ โดยมีการจัดการแข่งขันประเภทต่างๆ อาทิ ระบายสีตัวละคร คัดลายมือ เขียนความเรียงความ และแต่งโคลงสี่สุภาพ อีกทั้งมีบอร์ดความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและความสำคัญของวันภาษาไทยแห่งชาติ ให้นักเรียนได้ศึกษานอกจากนี้ยังมีการจัดฐานการเรียนรู้ต่างๆ ที่ช่วยเพิ่มพูนทักษะทางภาษาไม่ว่าจะเป็นการอ่าน การพูด การฟัง และการเขียน ซึ่งนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนานและยังได้รับความรู้เกี่ยวกับภาษาไทยอีกด้วย
อ่านต่อ

2 September, 2022

📚English Day Camp

🏫โครงการส่งเสริมการใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนักเรียน ได้จัดกิจกรรมฐานเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนรู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงร่วมกับเพื่อนนักเรียนในโรงเรียน
อ่านต่อ

1 September, 2022

📖สารจากผู้อำนวยการ

🏫ทางโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ขอชี้แจงมาตรการการบริการและการดูแลความปลอดภัยของนักเรียนที่ขึ้นรถโรงเรียน
อ่านต่อ

31 August, 2022

🚭โทษของกัญชาและยาเสพติด

🏫โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ได้เข้าร่วมโครงการบอกโทษเกินร้อยชิงทุนเกินล้าน หัวข้อ “ โทษของกัญชาและยาเสพติด ” เพื่อให้นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน ตระหนักถึงผลกระทบ ของโทษภัยจากกัญชาและยาเสพติด โดยโรงเรียน ทำการประสัมพันธ์กิจกรรมภาพนิ่ง คลิปวีดีโอ ผ่านช่องทางออนไลน์
อ่านต่อ

31 August, 2022

📚กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์

🏫โครงการส่งเสริมการใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนักเรียนจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โดยจัดขึ้นในวันที่ 18 สิงหาคม 2565 มีการจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เช่น Science Show , หุ่นยนต์ และเกมส์วิทยาศาสตร์ ต่างๆ
อ่านต่อ

31 August, 2022

📚Math Day Camp

🏫โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ จัดกิจกรรม Math Day Camp ซึ่งเป็นกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนตระหนักและเห็นคุณค่าความสำคัญของวิชาคณิตศาสตร์ อีกทั้งเป็นการฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ อันได้แก่ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร อีกทั้งเป็นการพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียนที่ได้ร่วมกิจกรรมดังกล่าว
อ่านต่อ

30 August, 2022

📚โครงการหนูน้อยรักการอ่านระดับชั้นอนุบาล

📚ใบข่าวดี เรื่องการให้นักเรียนยืมหนังสือกลับบ้านในโครงการหนูน้อยรักการอ่านระดับชั้นอนุบาลโปรแกรม TEP และ ICEP
อ่านต่อ

29 August, 2022

🍩กิจกรรม Cooking ระดับชั้นอนุบาล

🏫การเรียนทำอาหาร(Cooking) เป็นกิจกรรมที่จะช่วยให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง และเรียนรู้การทำงานอย่างเป็นกระบวนการผ่านการทำอาหาร ช่วยให้รู้จักการวางแผนในการจัดเตรียมวัตถุดิบที่หลากหลาย ได้ใช้กล้ามเนื้อมือและนิ้วมือในการทำขั้นตอนต่างๆ ที่เหมาะสมกับเด็ก
อ่านต่อ

24 August, 2022

📸ประมวลภาพกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นอนุบาล

🏫โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์จัดกิจกรรม สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นอนุบาล ระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2565 โดยมีการจัดฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ เด็กได้เข้าร่วมกิจกรรม อย่างสนุกสนาน พร้อมกับได้รับความรู้มากมาย
อ่านต่อ

22 August, 2022

📸ประมวลภาพกิจกรรม"Code Camp สนุกคิดส์ คิดแบบโค้ดๆ"

📸ประมวลภาพกิจกรรม"Code Camp สนุกคิดส์ คิดแบบโค้ดๆ" โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ร่วมกับสำนักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์ได้จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาผู้เรียน Code Camp สนุกคิดส์ คิดแบบโค้ดๆ ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6, Grade 4-6 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ,Grade 10-12 เพื่อสร้างประสบการณ์ให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในการออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่าย ผู้เรียนมีทักษะในการออกแบบโครงงาน ชิ้นงานและมีความตระหนัก เพื่อพัฒนาสมรรถนะการคิดแก้ปัญหาและการคิดสร้างสรรค์ตามช่วงวัย
อ่านต่อ

20 August, 2022

📸ประมวลภาพกิจกรรม"Clean and Clear"

📸Clean and Clear ได้มาจัดกิจกรรมให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ได้รู้ถึงวิธีการดูแลและการทำความสะอาดผิวหน้า อย่างถูกวิธีและการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับผิวหน้าของแต่ละคน เพื่อให้นักเรียนมีผิวหน้าที่สะอาดสดใสพร้อมที่จะเรียนรู้ได้ตลอดทั้งวัน
อ่านต่อ

20 August, 2022

📸"Activities in the morning" Kg.3/3 and kg.3/4

📸ประมวลภาพกิจกรรม"Activities in the morning"Kg.3/3 and Kg.3/4 หลักสูตร ICEP Integrated (International) Chinese English Program ร่วมกิจกรรมยามเช้าโดยมี Teacher Emmet ดำเนินการจัดกิจกรรมให้ความรู้ส่งเสริมให้นักเรียนสนทนาสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ เรียนรู้คำศัพท์ตามหน่วยการเรียนเรื่อง รอบรู้ประสาทสัมผัสทั้ง5 และมีกิจกรรมเล่นเกมพร้อมทั้งร้องเพลงประจำหน่วยการเรียนอย่างมีความสุข
อ่านต่อ

20 August, 2022

📸"Activities in the morning" Kg.3/1 and kg.3/2

📸ประมวลภาพกิจกรรม"Activities in the morning"Kg.3/1 and Kg.3/2 หลักสูตร ICEP Integrated (International) Chinese English Program ร่วมกิจกรรมยามเช้าโดยมี Teacher Kyle ดำเนินการจัดกิจกรรมให้ความรู้ส่งเสริมให้นักเรียนสนทนาสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ เรียนรู้คำศัพท์ตามหน่วยการเรียนเรื่อง รอบรู้ประสาทสัมผัสทั้ง5 และมีกิจกรรมเล่นเกมพร้อมทั้งร้องเพลงประจำหน่วยการเรียนอย่างมีความสุข
อ่านต่อ

20 August, 2022

📸"Activities in the morning" Kg.2/2 and kg.2/3

📸ประมวลภาพกิจกรรม"Activities in the morning"Kg.2/2 and Kg.2/3 หลักสูตร ICEP Integrated (International) Chinese English Program ร่วมกิจกรรมยามเช้าโดยมี Teacher Brittany ดำเนินการจัดกิจกรรมให้ความรู้ส่งเสริมให้นักเรียนสนทนาสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ เรียนรู้คำศัพท์ตามหน่วยการเรียนเรื่อง เรียนรู้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 และมีกิจกรรมเล่นเกมพร้อมทั้งร้องเพลงประจำหน่วยการเรียนอย่างมีความสุข
อ่านต่อ

20 August, 2022

📸"Activities in the morning" Kg.2/1 and Kg.2/4

📸ประมวลภาพกิจกรรม"Activities in the morning" Kg.2/1 and Kg.2/4 หลักสูตร ICEP Integrated (International) Chinese English Program ร่วมกิจกรรมยามเช้าโดยมี Teacher Janine ดำเนินการจัดกิจกรรมให้ความรู้ส่งเสริมให้นักเรียนสนทนาสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ เรียนรู้คำศัพท์ตามหน่วยการเรียนเรื่อง เรียนรู้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 และมีกิจกรรมเล่นเกมพร้อมทั้งร้องเพลงประจำหน่วยการเรียนอย่างมีความสุข
อ่านต่อ

20 August, 2022

📚📖วิชาการออกแบบเบื้องต้น

📚📖แผนกมัธยมศึกษา โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ได้จัดอบรมทักษะการออกแบบให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2-3 ที่เรียนรายวิชาการออกแบบเบื้องต้น โดยเชิญ อ.สุเทพ จันทน อาจารย์ประจำสาขาศิลปะประยุกต์ คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มาให้ความรู้ และแนะแนวศึกษาต่อด้านการออกแบบ ที่ห้อง Lecture ชั้น 7 อาคารเซนต์ปีเตอร์
อ่านต่อ

19 August, 2022

📚📖กิจกรรมแนะนำหนังสือใหม่ของห้องสมุด

📚📖กิจกรรมแนะนำหนังสือใหม่ของห้องสมุด ข่าวประชาสัมพันธ์จากห้องสมุด“ แนะนำหนังสือใหม่ห้องสมุด ”ห้องสมุดขอแนะนำหนังสือใหม่ หนังสือดี หนังสือน่าอ่าน เช่น การ์ตูนความรู้วิทยาศาสตร์ การ์ตูนความรู้ประวัติศาสตร์ การ์ตูนความรู้คณิตศาสตร์ นักเรียนเข้ามาอ่าน เข้ามายืม ได้ที่ ห้องสมุดนะคะ
อ่านต่อ

19 August, 2022

📸กิจกรรมบอกรักแม่ TEP และ ICEP

📸กิจกรรมบอกรักแม่ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นประถมศึกษาและระดับชั้นมัธยมศึกษา แผนก TEP และ ICEP นักเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวทีและระลึกถึงพระคุณของแม่ ที่ได้เลี้ยงดูมาจนเติบโตเป็นคนดี นักเรียนได้รู้ถึงศิลปวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามของไทยและเห็นความสำคัญของสถาบันครอบครัว สำหรับกิจกรรมบอกรักแม่นั้น นักเรียน ในแต่ละระดับชั้นได้จัดทำการ์ดวันแม่ คลิปวิดีโอบอกรักแม่ รวมทั้งกิจกรรมประกวดร้องเพลง และร้อยมาลัยกราบแม่
อ่านต่อ

19 August, 2022

📸กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ TEP และ ICEP

🏫โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ได้จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวทีและระลึกถึงพระคุณของแม่ ที่ได้เลี้ยงดูมาจนเติบโตเป็นคนดี ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติได้รู้ถึงศิลปวัฒนธรรม และประเพณีที่ดีงามของไทยและเห็นความสำคัญของสถาบันครอบครัว ได้แสดงความจงรักภักดีต่อ สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
อ่านต่อ

19 August, 2022

📸ประมวลภาพกิจกรรมบอกรักแม่ ระดับชั้นอนุบาล

🏫เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความรัก ความกตัญญูต่อมารดาอย่างเหมาะสมกับวัย และเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีค่านิยมอันดีงาม และมีส่วนร่วมในการสืบสานวัฒนธรรมไทย นักเรียนได้แสดงความรักความกตัญญูต่อคุณแม่ การทำการ์ดมอบให้คุณแม่ รวมถึงการทำคลิปวิดีโอบอกรักคุณแม่
อ่านต่อ

19 August, 2022

📸ประมวลภาพกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ระดับชั้นอนุบาล

🏫โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ได้จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเทิดทูนและแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และแสดงความรัก ความกตัญญูต่อมารดามีค่านิยมอันดีงาม มีส่วนร่วมในการสืบสานวัฒนธรรมไทย
อ่านต่อ

19 August, 2022

🔥โครงการฝึกซ้อมป้องกันอุบัติภัย

🏫เนื่องด้วยทางฝ่ายอาคารสถานที่ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ได้จัดทำโครงการฝึกซ้อมป้องกันอุบัติภัยโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจการเกิดอุบัติภัย และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม หากเกิดอุบัติภัย รู้เส้นทางการอพยพหนีไฟ เพื่อออกจากอาคารเรียนไปสู่จุดรวมพลอย่างปลอดภัยหากเกิดสถานการณ์จริง
อ่านต่อ

16 August, 2022

วันเฉลิมพระชนมพรรษา

๑๒ สิงหาคม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน และผู้ปกครอง โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
อ่านต่อ

12 August, 2022

🏫สารจากผู้อำนวยการ

🏫สารจากผู้อำนวยการ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
อ่านต่อ

11 August, 2022

📸ประมวลภาพงานแนะแนว

📸ประมวลภาพงานแนะแนวโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ได้จัดกิจกรรมพี่พบน้องท่องมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อช่วยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายให้เกิดความพร้อมเกี่ยวกับการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โดยการเชิญรุ่นพี่ศิษย์เก่าที่เข้าต่อในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงมาให้ความรู้ แนวทางการเลือกศึกษาต่อ การพัฒนาตนในช่วงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยกิจกรรมนี้จัดที่ห้องประชุม St.James
อ่านต่อ

5 August, 2022

📸ประมวลภาพกิจกรรมเบ๊นโบ๊ท

📸ประมวลภาพกิจกรรมเบ๊นโบ๊ท หัวข้อ “รู้ไว้ ปลอดภัย ห่างไกลจากเชื้อโรค” เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้รับความสนุกสนานและได้เรียนรู้ถึงการล้างมืออย่างถูกวิธี การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ไม่หมดอายุควบคู่กับการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
อ่านต่อ

5 August, 2022

🗓ข่าวประชาสัมพันธ์

🏫ข่าวประชาสัมพันธ์ วัน สำคัญวันหยุดเดือนสิงหาคม 2565
อ่านต่อ

2 August, 2022

🗓ข่าวประชาสัมพันธ์

🏫ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม เดือนสิงหาคม 2565
อ่านต่อ

2 August, 2022

📸ประมวลภาพกิจกรรม “เติมพลังให้เต็มประโยชน์กับไวตามิลค์”

🏫เป็นกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีร่างกายที่แข็งแรง โดยการดื่มนมที่มีสารสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างพลังสมอง ให้เด็กๆมีความพร้อมที่จะเรียนรู้อยู่เสมอ
อ่านต่อ

1 August, 2022

📸ประมวลภาพกิจกรรมแจกผลิตภัณฑ์ "โคอะล่า มาร์ช"

🏫กิจกรรมแจกผลิตภัณฑ์ " โคอะล่า มาร์ช " บิสกิต รูปแบบตัวการ์ตูนรูปโคอะล่า มีการจัดกิจกรรมสร้างความสนุกสนาน และแจกของรางวัลให้กับนักเรียน ในช่วงเช้าและนักเรียนที่มาร่วมกิจกรรมด้วย
อ่านต่อ

1 August, 2022

📸ประมวลภาพโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่

🏫โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ได้จัดโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล 4 สายพันธุ์ 2022 โดยทีมงานพยาบาลวิชาชีพและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ มาฉีดวัคซีนให้กับนักเรียน ครูและบุคลากรของโรงเรียน
อ่านต่อ

29 July, 2022

📸ประมวลภาพกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย

🏫กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนจัดขึ้นเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีตามระบอบการปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเพื่อฝึกให้นักเรียนเป็นผู้มีจิตสาธารณะ รู้จักรับผิดชอบต่อหน้าที่และรักษา สิทธิที่ตนมี เพื่อที่จะสามารถปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม
อ่านต่อ

29 July, 2022

📸ประมวลภาพกิจกรรมแจกผลิตภัณฑ์นมยูเอชที"โอวัลติน"

🏫กิจกรรมแจกผลิตภัณฑ์นมยูเอชที"โอวัลติน"โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ร่วมกับ บริษัท เอบี ฟู้ดแอนด์ เบฟเวอร์เรจน์(ประเทศไทย)ร่วมส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนให้แข็งแรงและสมบูรณ์ พร้อมเรียนรู้ถึงประโยชน์ต่างๆที่มีอยู่ในนมที่เราดื่มโดยมีการบริการแจกผลิตภัณฑ์นมยูเอชที"โอวัลติน"ให้แก่นักเรียน
อ่านต่อ

29 July, 2022

วันเฉลิมพระชนมพรรษา

๒๘ กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน และผู้ปกครองโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
อ่านต่อ

28 July, 2022

📸ประมวลภาพโครงการทุนเรียนดี – ประพฤติดี พี่ม.ปลาย

🏫โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนให้เห็นความสำคัญของการศึกษาและการพัฒนาตนเองให้เป็นนักเรียนที่มีคุณภาพ ซึ่งหมายถึงการเป็น คนเก่ง คนดี และมีคุณค่า รวมทั้งมีความประพฤติดีปฏิบัติถูกตนต้องตามระเบียบของโรงเรียน จึงมอบทุนเรียนดี – ประพฤติดี พี่ ม.ปลาย เป็นจำนวนเงินทุนๆละ 5,000 บาท กับนักเรียนที่ได้รับทุนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
อ่านต่อ

28 July, 2022

📸กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ

🏫โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ได้จัดกิจกรรมแนะแนว เกี่ยวกับการเตรียมตัวศึกษาต่อ โดย ดร.วลัยพร ศรีรัตน์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ สร้างแรงจูงใจให้กับนักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 6 และ Grade 12 โดยให้ตระหนักถึงความสำคัญของการเตรียมตัวเข้าศึกษาต่อ และได้ให้คำแนะนำด้านการทำ Portfolio
อ่านต่อ

28 July, 2022

📸กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ

🏫โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ โดยเชิญวิทยากรจากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติมาบรรยายให้ความรู้ แนะนำสาขาวิชาชีพต่าง ๆ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายซึ่งกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อนี้จะเป็นข้อมูลพื้นฐานในการตัดสินใจศึกษาต่อของนักเรียน
อ่านต่อ

28 July, 2022

📸ประมวลภาพพิธีร่วมแสดงพลังแห่งความจงรักภักดี

🏫โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ได้จัดพิธีฉลองท่านนักบุญเปรโต(St.Peter)ซึ่งเป็นองค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน เพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของท่านและนักเรียนจะได้รับความรู้ ความเข้าใจในหลักคำสอนของศาสนา สามารถปฏิบัติตามหลักคำสอนของศาสนาได้
อ่านต่อ

27 July, 2022

📸ประมวลภาพ พิธีฉลองท่านนักบุญเปรโต(St.Peter)

🏫โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ได้จัดพิธีฉลองท่านนักบุญเปรโต(St.Peter)ซึ่งเป็นองค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน เพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของท่านและนักเรียนจะได้รับความรู้ ความเข้าใจในหลักคำสอนของศาสนา สามารถปฏิบัติตามหลักคำสอนของศาสนาได้
อ่านต่อ

27 July, 2022

📸ประมวลภาพกิจกรรมวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

🏫เนื่องด้วยในวันที่ 1 กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันสำคัญยิ่งของคณะลูกเสือแห่งชาติคือ เป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวฯพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย เป็นการถวายความจงรักภักดีแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติและเพื่อให้ลูกเสือ-เนตรนารีได้ร่วมในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม
อ่านต่อ

27 July, 2022

🏫กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา

🏫เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ตัวแทนคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนร่วมกันถวายเทียนจำนำพรรษา และปัจจัยพร้อมของไทยทานทั้งหมดไปถวายวัดลาดปลาดุก วัดดอนสะแก และวัดละหาร ขอให้บุญนี้ส่งผลให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ปราศจากโรคภัยต่างๆเทอญ
อ่านต่อ

26 July, 2022

🏫ร่วมกันนับเงินทำบุญเนื่องในวันเข้าพรรษา

🏫ทางโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์และผู้ปกครองได้นำกุญแจมาทำการไขเปิดตู้ทำบุญร่วมกัน เพื่อนับเงินทำบุญโดยมีคณะผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ร่วมกันนับเงินทำบุญ เพื่อนำปัจจัยและของไทยทานทั้งหมด ไปถวายวัดในชุมชนใกล้โรงเรียน เนื่องในวันเข้าพรรษา โดยมียอดร่วมทำบุญทั้งหมด 290,943 บาท
อ่านต่อ

26 July, 2022

🏫กิจกรรมพิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา

🏫โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ได้จัดกิจกรรมพิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา เพื่อปลูกฝังทัศนคติที่ดี สืบสานวันสำคัญทางศาสนา และศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม รวมถึงเป็นการสานสัมพันธ์อันดีระหว่าง โรงเรียน วัด และชุมชนในท้องถิ่น รวมทั้งเป็นการ กล่อมเกลาจิตใจให้ดีงามและมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์
อ่านต่อ

26 July, 2022

🏫กิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้

🏫กิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาและกัญชงในโรงเรียน ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาและกัญชงในสถานศึกษา ส่วนราชการหรือหน่วยงานในสังกัดและในการกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนจึงเห็นสมควรออกแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับกัญชาและกัญชง โดยมีมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาที่อาจเกิดจากการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกัญชาและกัญชง ดังนี้
อ่านต่อ

25 July, 2022

📸กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

🏫โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ได้เล็งเห็นความสำคัญเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดในโรงเรียนตามเขตต่างๆ โรงเรียนของเราจึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์ในวันต่อต้านยาเสพติดขึ้นโดยมีการให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติด โดยผ่านทางเสียงตามสายในช่วงเวลาเช้าและมีการแจกใบความรู้เกี่ยวกับโทษภัยและชนิดของยาเสพติดต่างๆให้กับผู้ปกครองที่มารับส่งนักเรียน
อ่านต่อ

25 July, 2022

📸ประมวลภาพกิจกรรมวันสุนทรภู่

📸กิจกรรมวันสุนทรภู่ จัดขึ้นเพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของพระสุนทรโวหาร(สุนทรภู่) ซึ่งเป็นกวีเอกของไทยและของโลก ซึ่งโรงเรียนได้จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีเพื่อให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์เป็นประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม นำความรู้ที่ได้รับไปบูรณาการในเนื้อหาแต่ละระดับชั้นของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ
อ่านต่อ

25 July, 2022

💐กิจกรรมไหว้ครูแผนก ICEP

💐ประมวลภาพกิจกรรมไหว้ครูICEP นักเรียนระดับชั้น Kg.2-3 และ นักเรียน Grade 1-12 เข้าร่วมกิจกรรมพิธีไหว้ครู พร้อมมอบดอกไม้แสดงความรัก ความเคารพ ต่อคุณครูผู้เป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่เสมอมา
อ่านต่อ

22 July, 2022

💐กิจกรรมไหว้ครูระดับมัธยม

💐ประมวลภาพกิจกรรมไหว้ครูระดับมัธยม กิจกรรมวันไหว้ครูระดับมัธยมศึกษา เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างครูและศิษย์ โดยให้ครูเกิดความรัก ความเมตตาต่อศิษย์ มีจิตเมตตาต่อนักเรียน ส่วนนักเรียนก็เกิดความเคารพ รักในตัวคุณครูมากยิ่งขึ้น
อ่านต่อ

22 July, 2022

💐กิจกรรมไหว้ครูระดับประถม

💐ประมวลภาพกิจกรรมไหว้ครูระดับประถม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เข้าร่วมพิธีไหว้ครู และมอบพานดอกไม้เพื่อน้อมรำลึกถึงพระคุณครู
อ่านต่อ

22 July, 2022

💐กิจกรรมทำพานไหว้ครู

💐การจัดทำพานไหว้ครู เป็น กิจกรรมที่สร้างความสามัคคีของนักเรียนให้รู้จักทำงานร่วมกัน ช่วยเหลือกัน ครูเปรียบเสมือนพ่อแม่คนที่2 การเคารพ บูชาครู จึงเป็นประเพณีที่ยังสืบทอดต่อมาถึงปัจจุบัน
อ่านต่อ

21 July, 2022

💐น้อมจิตวันทาบูชาครู

💐น้อมจิตวันทาบูชาครู ระดับชั้นอนุบาล ปีการศึกษา 2565 ภาพบรรยากาศพิธีไหว้ครูในระดับชั้นอนุบาล นักเรียนถ่ายทอดความรัก ความผูกพันที่มีต่อคุณครูโดยส่งผ่านพานดอกไม้ด้วยสายใยแห่งรัก
อ่านต่อ

21 July, 2022

🏫กิจกรรมรับน้อง

🏫กิจกรรมรับน้อง จัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียน คุณครู นักเรียนรุ่นพี่ นักเรียนรุ่นน้องที่ร่วมโรงเรียนเดียวกัน โดยทางโรงเรียนจัดให้นักเรียนใหม่ทุกคน ได้ร่วมสักการะขอพร จากท่านนักบุญเซนต์ปีเตอร์ ซึ่งเป็นองค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนมีขวัญกำลังใจ วิริยะ อุตสาหะต่อการเรียน
อ่านต่อ

19 July, 2022

💦โรคที่มาจากหน้าฝน

💦เนื่องด้วยช่วงนี้เข้าหน้าฝน อากาศชื้นก่อให้เกิดโรคที่มากับสภาพอากาศเช่นนี้ คือ โรค มือ เท้า ปาก ที่มักพบในนักเรียนระดับอนุบาลและระดับประถมศึกษาตอนต้น ทางโรงเรียนเตรียมมาตรการป้องกันและเฝ้าระวัง โดยทำการตรวจมือ ตรวจปากให้แก่นักเรียนเป็นประจำทุกเช้าก่อนเข้าห้องเรียน ส่วนนักเรียนที่ขึ้นรถโรงเรียนทำการตรวจก่อนขึ้นรถโรงเรียนเช่นกัน
อ่านต่อ

17 July, 2022

🙏วันเข้าพรรษา

วันเข้าพรรษา แรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ เป็นวันที่พระภิกษุเริ่มการอธิษฐานอยู่ประจำในวัดหรือเสนาสนะ ที่คุ้มแดดคุ้มฝนแห่งหนึ่ง โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่น ตลอด ๓ เดือน ในฤดูฝน
อ่านต่อ

14 July, 2022

🙏วันอาสาฬหบูชา

วันอาสาฬหบูชา วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศศาสนา โดยได้แสดงปฐมเทศนา “ธัมมจักกัปปวัตนสูตร” และโกณฑัญญะขอบวชเป็นพระสงฆ์องค์แรก ทำให้มีพระรัตนตรัย ครบ ๓ ประการ คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
อ่านต่อ

13 July, 2022

ทรงพระเจริญ

๑๓ กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน และผู้ปกครอง โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
อ่านต่อ

13 July, 2022

🏫การสอนเสริมให้แก่นักเรียนที่ต้องหยุดเรียน

🏫การสอนเสริมให้แก่นักเรียนที่ต้องหยุดเรียน เนื่องจากการติดเชื้อโควิด
อ่านต่อ

12 July, 2022

🏫ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดี

🏫เนื่องจากเดือนกรกฎาคม มีวันหยุดยาวต่อเนื่องเป็นเวลาหลายวัน ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดี ทางโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ขอความร่วมมือทุกท่านดูแลสุขภาพตนเองและบุตรหลานให้ปราศจากโรคภัยต่างๆ โดยการปฏิบัติตามมาตรการของทางกระทรวงสาธารณสุขอย่างเป็นประจำและสม่ำเสมอ
อ่านต่อ

11 July, 2022

ทรงพระเจริญ

๔ กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน และผู้ปกครอง โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
อ่านต่อ

4 July, 2022

📣ข่าวประชาสัมพันธ์

🏫ข่าวประชาสัมพันธ์ แจ้งวันหยุด เดือนกรกฎาคม 2565
อ่านต่อ

24 June, 2022

📣ข่าวประชาสัมพันธ์

🏫ข่าวประชาสัมพันธ์ แจ้งกิจกรรม เดือนกรกฎาคม 2565
อ่านต่อ

24 June, 2022

📚โครงการส่งเสริมการใช้ห้องสมุด

🏫โครงการส่งเสริมการใช้ห้องสมุดเพื่อพัฒนาการอ่านของผู้เรียน กิจกรรมดีๆจากห้องสมุดโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ทางห้องสมุดของโรงเรียนขอเชิญชวนนักเรียนเข้าร่วม “กิจกรรมเสนอซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด” ที่ตนเองชื่นชอบและอยากอ่านเข้าห้องสมุด (ไม่มีค่าใช้จ่าย)และจะได้รับสิทธ์อ่านหนังสือเล่มใหม่ที่ตัวเองเสนอซื้อเป็นคนแรก
อ่านต่อ

20 June, 2022

วันอานันทมหิดล

🏫๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล(รัชกาลที่ ๘) พระมหากษัตริย์ผู้สร้างคุณูปการต่อวงการแพทย์และการศึกษาไทย
อ่านต่อ

9 June, 2022

🏫ข่าวประชาสัมพันธ์

🏫ข่าวประชาสัมพันธ์ แจ้งข่าวสารฝ่ายธุรการ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
อ่านต่อ

6 June, 2022

🏫ประมวลภาพกิจกรรม

🏫โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในวันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2565
อ่านต่อ

4 June, 2022

วันเฉลิมพระชนมพรรษา

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
อ่านต่อ

3 June, 2022

🏫สารจากผู้อำนวยการ

🏫โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ขอต้อนรับนักเรียนของโรงเรียนเข้าสู่รั้วโรงเรียนอย่างเป็นทางการ ซึ่งนับเป็นเวลา 2 สัปดาห์ ที่นักเรียนได้มาโรงเรียน พบกับเพื่อนร่วมชั้นเรียน พบกับคุณครู
อ่านต่อ

2 June, 2022

🏫ประกาศวันหยุด

🏫ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ประกาศวันหยุด วันที่ 3 มิถุนายน เนื่องจาก วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
อ่านต่อ

1 June, 2022

🏫ข่าวประชาสัมพันธ์

🏫ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม เดือนมิถุนายน 2565
อ่านต่อ

1 June, 2022

🏫แนะแนวให้ความรู้ด้านการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

🏫โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ได้จัดกิจกรรมแนะแนวให้ความรู้ด้านการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ Gr.12 โดย ดร.อภิศักดิ์ กสิณธร ประธานกรรมการบริหารโรงเรียน ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาต่อรวมถึงวิธีการเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
อ่านต่อ

30 May, 2022

🏫BACK TO SCHOOL

📸ประมวลภาพเปิดเรียน ปีการศึกษา 2565 📸
อ่านต่อ

18 May, 2022

🏫การอบรมเชิงปฏิบัติการ

🏫โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ และโรงเรียนในเครือกสิณธรได้เตรียมความพร้อมด้านบุคลากร โดยการจัดอบรมออนไลน์ในหัวข้อ “การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ยุค New Normal โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แบบ Active Learning”
อ่านต่อ

18 May, 2022

🏫Independent Study; IS

🏫การศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study; IS)ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โครงการห้องเรียนอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
อ่านต่อ

18 May, 2022

🏫WELCOME BACK TO SCHOOL

🏫 KASINTORN SAINT PETER SCHOOL 🏫 "WELCOME BACK TO SCHOOL"
อ่านต่อ

16 May, 2022

🙏วันวิสาขบูชา

๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ มีเหตุการณ์สำคัญทางพระพุทธศาสนาเกิดขึ้น คือ ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ของพระพุทธเจ้า ชาวพุทธจะมีการทำบุญ ฟังธรรม เข้าวัด
อ่านต่อ

15 May, 2022

🌱วันพืชมงคล

🌱๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ วันนี้จะมีพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญประกอบด้วยพระราชพิธีมงคล และพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เพื่อเป็นสัญญาณว่าบัดนี้ฤดูแห่งการเพาะปลูกได้เริ่มขึ้นแล้ว
อ่านต่อ

13 May, 2022

🏫ประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐาน

🏫โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ได้รับประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐาน สถานประกอบการ สถานศึกษา สะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19 จากการประเมิน Thai Stop Covid Plus(TSC+)พร้อมเปิดเรียนด้วยความปลอดภัย ตามมาตรฐานของกรมอนามัยและกระทรวงศึกษาธิการ
อ่านต่อ

10 May, 2022

🏫BACK TO SCHOOL

🏫การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2565
อ่านต่อ

6 May, 2022

📷Outside Activities

📷Outside Activities (ICEP) Summer Course 2022
อ่านต่อ

6 May, 2022

Summer Course Show 2022

ประมวลภาพการแสดงกิจกรรม Summer Course Show 2022 โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
อ่านต่อ

6 May, 2022

Summer Course 2022

ประมวลภาพ พิธีมอบเกียรติบัตรผลการเรียนดีของนักเรียน Summer Course 2022 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565
อ่านต่อ

6 May, 2022

💫เรื่องดวงดาวและกลุ่มดาว

⭐⭐Science Subject : Grade 5 โปรแกรม Integrated(International) Chinese English Program ;ICEP)Topic : Stars and constellations project.
อ่านต่อ

6 May, 2022

📢Summer Course Show 2022

โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ขอเชิญพบกับกิจกรรมปิดท้ายการเรียนการสอนช่วง Summer Course 2022 สามารถรับชมการแสดงได้ทาง Facebook Live ของโรงเรียนได้ทาง https://www.facebook.com/Kasintorn.Live ตั้งแต่เวลา 09.30น. เป็นต้นไป
อ่านต่อ

5 May, 2022

🐳What are these animals?

โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ได้จัดกิจกรรมให้นักเรียนที่เรียนในช่วง Summer Course ได้เข้าร่วม เพื่อเป็นการผ่อนคลายจากการเรียนวิชาการโดยมีกิจกรรม ในหัวข้อ " What are these animals? "สัตว์เหล่านี้คืออะไร ผ่านกิจกรรมการใบ้คำด้วยท่าทางเลียนแบบสัตว์ต่างๆตามจินตนาการ และได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษจากท่าทางและภาพประกอบ โดยครูผู้สอนภาษา
อ่านต่อ

5 May, 2022

💻วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี

📸ประมวลภาพ Kasintorn Summer Course 2022 วิชาคอมพิวเตอร์ วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี และวิชาวิทยากาคำนวณให้นักเรียนเรียนรู้และฝึกทักษะคอมพิวเตอร์ อย่างเป็นขั้นตอน การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ออกแบบ infographic(อินโฟกราฟิกส์) การตัดต่อ video โดยโปรแกรม CapCut
อ่านต่อ

5 May, 2022

วันคล้ายวันประสูติ

๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงพระเจริญ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ากระหม่อม คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน และผู้ปกครอง โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
อ่านต่อ

5 May, 2022

🔻🔺️️โครงงาน Magic

โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์(TEP)จัดรูปแบบการเรียนการสอนแบบโครงงาน Project-Based Learning และ ActiveLearningในระดับชั้นประถมศึกษาซึ่งเป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการคิดการแก้ปัญหาเพื่อให้นักเรียนเกิดองค์ความรู้ใหม่โดยการลงมือปฏิบัติจริง
อ่านต่อ

4 May, 2022

วันฉัตรมงคล

๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ทรงพระเจริญ..ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ..ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนและผู้ปกครอง โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
อ่านต่อ

4 May, 2022

🛩เครื่องร่อนกระดาษ

📸ประมวลภาพ Kasintorn Summer Course 2022 โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ได้จัดกิจกรรมให้นักเรียนที่เรียนในช่วง Summer Course ได้เข้าร่วม เพื่อเป็นการผ่อนคลายจากการเรียนวิชาการ โดยมีกิจกรรมการสาธิตการพับ และการปล่อยเครื่องร่อนกระดาษจากฐานปล่อย เพื่อให้เกิดแรงส่ง ทำให้เครื่องร่อนพุ่งไปได้ในระยะไกลขึ้น
อ่านต่อ

3 May, 2022

🔬การจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์

📸ประมวลภาพ Kasintorn Summer Course 2022 🔬การจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ มุ่งเน้นให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ครบทุกด้าน
อ่านต่อ

3 May, 2022

🌱โครงงานเมล็ดพืชพอเพียง

🏫โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์(TEP) จัดรูปแบบการเรียนการสอนแบบโครงงาน Project-Based Learning และ ActiveLearning ในระดับชั้นประถมศึกษาซึ่งเป็นรูปแบบการเรียนการสอน ที่มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการคิดและการแก้ปัญหาเพื่อให้นักเรียนเกิดองค์ความรู้ใหม่ โดยการลงมือปฏิบัติจริง
อ่านต่อ

2 May, 2022

🏊‍โปรแกรมว่ายน้ำ (Swimming)

📸ประมวลภาพ Kasintorn Summer Course 2022🏊‍โปรแกรมว่ายน้ำ(Swimming) ฝึกทักษะว่ายน้ำ ในระดับพื้นฐาน ระดับกลาง ระดับสูง ได้แก่ ฝึกการสร้างความคุ้นเคยกับน้ำ ฝึกการลอยตัว ทักษะการใช้โฟม และการฝึกทักษะในท่าฟรีสไตล์ ท่ากบ ท่ากรรเชียง และท่าผีเสื้อ ในระยะ 25 เมตร
อ่านต่อ

2 May, 2022

🎨ศิลปะประดิษฐ์

📸ประมวลภาพ Kasintorn Summer Course 2022🎨ศิลปะประดิษฐ์ การเรียนศิลปะขั้นพื้นฐานโดยฝึกให้นักเรียนรู้จักอุปกรณ์ต่างๆในงานศิลปะประดิษฐ์ มีสุนทรียภาพด้านศิลปะ รวมถึงรู้จักงานปั้นและงานประดิษฐ์รูปแบบง่ายๆเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกการใช้จินตนาการมีความคิดสร้างสรรค์
อ่านต่อ

2 May, 2022

📝โครงงาน ดินสอสูตรคูณ

🏫โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์(TEP) จัดรูปแบบการเรียนการสอนแบบโครงงาน Project-Based Learning และ ActiveLearning ในระดับชั้นประถมศึกษาซึ่งเป็นรูปแบบการเรียนการสอน ที่มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการคิดและการแก้ปัญหาเพื่อให้นักเรียนเกิดองค์ความรู้ใหม่ โดยการลงมือปฏิบัติจริง
อ่านต่อ

29 April, 2022

🔎การศึกษาค้นคว้าอิสระ(Independent Study;IS)

📸ประมวลภาพ Kasintorn Summer Course 2022 🔎การศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study;IS) เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาในเรื่องหรือประเด็น ที่ผู้เรียนสนใจฝึกทักษะการแสวงหาความรู้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย ตลอดจนฝึกทักษะการคิดระดับสูงผ่านการ📝ลงมือปฏิบัติในรูปแบบการทำโครงงานวิจัย
อ่านต่อ

29 April, 2022

💃โปรแกรมนาฏศิลป์ไทย(Thai Dance)

📸ประมวลภาพ Kasintorn Summer Course 2022 💃โปรแกรมนาฏศิลป์ไทย (Thai Dance) สอนท่ารำเบื้องต้นในแบบนาฏศิลป์ไทย การปฏิบัติท่ารำประกอบเพลงแบบมาตรฐาน และ แบบนาฏศิลป์สร้างสรรค์
อ่านต่อ

29 April, 2022

ทรงพระเจริญ

วันที่ ๒๙ เมษายน วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน และผู้ปกครอง โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
อ่านต่อ

29 April, 2022

💃โปรแกรมโมเดิร์นแดนซ์ (Modern Dance)

📸ประมวลภาพ Kasintorn Summer Course 2022 💃โปรแกรมโมเดิร์นแดนซ์ (Modern Dance) 🕺สอนการเต้นในรูปแบบต่างๆ เริ่มจากการวอร์มพื้นฐานบัลเลย์ การเต้นประกอบเพลงในแนวต่างๆ ตามความนิยม
อ่านต่อ

28 April, 2022

🎹โปรแกรมดนตรี (Music)

📸ประมวลภาพ Kasintorn Summer Course 2022 🎹โปรแกรมดนตรี (Music) ดนตรีสากล (เปียโน/คีย์บอร์ด) สอนการอ่านโน้ตเบื้องต้น การปฏิบัติ เครื่องดนตรี การเล่นสองมือ ในรูปแบบเพลง Classic และเพลงตามสมัยนิยม 1.หลักสูตรเปียโนขั้นพื้นฐาน Basic Piano Course สำหรับนักเรียนที่ยังไม่เคยเรียนมาก่อน สอนการอ่าน และการเขียนโน้ตสากลเบื้องต้น สอนการเล่นเครื่องดนตรี(Piano)การเล่นสองมือ 2.หลักสูตรClassical Piano สำหรับนักเรียนที่ผ่านขั้นพื้นฐานหรือมีพื้นฐาน สอนปฏิบัติเพลงClassic (ดนตรีต้นแบบ) สอนปฏิบัติ เพลง Popular
อ่านต่อ

28 April, 2022

💻โปรแกรมคอมพิวเตอร์

📸ประมวลภาพ Kasintorn Summer Course 2022💻โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เรียนรู้และฝึกทักษะคอมพิวเตอร์ อย่างเป็นขั้นตอน โดยโปรแกรมกราฟิก Animations การใช้คำสั่งพื้นฐานของโปรแกรม และกำหนดสคริปต์ให้ กับตัวละครต่างๆ เรียนรู้เกี่ยวกับ Storyboard โดยการเขียน กรอบแสดงเรื่องราวของภาพยนตร์ หนัง นิทาน รายละเอียด แต่ละฉากและลำดับของตัวละคร
อ่านต่อ

28 April, 2022

📸Summer Course 2022

📸ประมวลภาพ Kasintorn Summer Course 2022 เรียนรู้เสริมทักษะความรู้ของนักเรียน โดยสอนตรงเนื้อหาตามหลักสูตรทุกบทเรียน ครบทั้ง 5 วิชาหลัก ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และภาษาต่างประเทศโดยเจ้าของภาษา ซึ่งจะเป็นการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้และสามารถนำความรู้ทีได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
อ่านต่อ

27 April, 2022

🟢โครงงานเรขาคณิตสร้างสิ่งประดิษฐ์

🏫โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์(TEP) จัดรูปแบบการเรียนการสอนแบบโครงงาน Project-Based Learning และ ActiveLearning ในระดับชั้นประถมศึกษาซึ่งเป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการคิดและการแก้ปัญหาเพื่อให้นักเรียนเกิดองค์ความรู้ใหม่ โดยการลงมือปฏิบัติจริง
อ่านต่อ

27 April, 2022

📚กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ (Summer Course 2565)

🏫ทางฝ่ายห้องสมุดโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ได้จัดทำ Catalog รายการหนังสือ ให้นักเรียนที่เรียนช่วง Summer Course นี้ ได้เลือกรายการหนังสือที่ชื่นชอบถึงห้องเรียนและสามารถยืมกลับไปอ่านที่บ้านได้โดยไม่ต้องมายืมหนังสือที่ห้องสมุดด้วยตนเอง
อ่านต่อ

26 April, 2022

📚📊Grade 10 learning strategies

Teaching strategies of Grade 10 students majoring in Science, Math and English in the “Intelligence in Sciences and Mathematics (ISM)” program. There is comprehensive science, maths and art-literacy foundation that students will learn in English.
อ่านต่อ

20 April, 2022

📚📊Grade 7 learning strategies

The grade 7 learning strategy at Kasintorn Saint Peter School is, Intelligence in Sciences and Mathematics (ISM) which focuses the fundamentals of science and mathematics.
อ่านต่อ

18 April, 2022

💦Happy Songkran Festival

💦เนื่องในวันสงกรานต์วันปีใหม่ไทยทางโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านนับถือ โปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวมีความสุขความเจริญและมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงตลอดไป
อ่านต่อ

13 April, 2022

💦💦Songkran Festival

💦เนื่องในวันสงกรานต์วันปีใหม่ไทยทางโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านนับถือ โปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวมีความสุขความเจริญและมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงตลอดไป
อ่านต่อ

9 April, 2022

📚Summer Course 2022

ประมวลภาพการเรียนการสอนในช่วง Summer Course ปี 2565 ทางโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ได้จัดโปรแกรมวิชาการเต็มวัน และ วิชาพิเศษครึ่งวัน ได้แก่ วิชาคอมพิวเตอร์ ว่ายน้ำ คีย์บอร์ด นาฏศิลป์ แด๊นซ์ เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาทักษะทั้งด้าน IQ และ EQ ไปพร้อมๆกันกับการเรียนการสอนที่สนุกสนานเปี่ยมไปด้วยสาระทางวิชาการ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ มากมาย
อ่านต่อ

8 April, 2022

🧪การศึกษาค้นคว้าอิสระ ยาดมสมุนไพรยูคาลิปตัส

🏫การศึกษาค้นคว้าอิสระ(Independent Study; IS) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โครงการห้องเรียนอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
อ่านต่อ

8 April, 2022

🧪การศึกษาค้นคว้าอิสระ สบู่เหลวสมุนไพรมะกรูด

🏫การศึกษาค้นคว้าอิสระ(Independent Study; IS) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โครงการห้องเรียนอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
อ่านต่อ

8 April, 2022

🍏Project Approach “Delicious Guava Project” Os Kg.2/1

🏫Kasintorn Saint Peter School’s kindergarten teaching strategy is using Project-Based Learning and Active Learning. This is our ideal strategy for Kasintorn Saint Peter School.
อ่านต่อ

8 April, 2022

💦ปิดทำการแผนกธุรการ การเงิน

🏫โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า โรงเรียนปิดทำการแผนกธุรการ การเงิน ระหว่างวันที่ 9 - 17 เมษายน พ.ศ. 2565 เนื่องในเทศกาลสงกรานต์💦 และจะเปิดทำการตามปกติในวันจันทร์ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2565 จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
อ่านต่อ

7 April, 2022

🌖🌍The Solar system

🧪🔬Science Subject : Grade 4 โปรแกรม Integrated (International) 🇨🇳🇬🇧Chinese English Program ; ICEP)📍Topic : The Solar system
อ่านต่อ

6 April, 2022

วันจักรี

วันจักรี ๖ เมษายน ของทุกปี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ ๑ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน และผู้ปกครอง โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
อ่านต่อ

6 April, 2022

วันคล้ายวันประสูติ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

๕ เมษายน วันคล้ายวันประสูติ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน และผู้ปกครอง โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
อ่านต่อ

5 April, 2022

🦋STEM Education เรื่อง ผีเสื้อแสนสวย

🏫นักเรียนระดับอนุบาล โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ได้รับการส่งเสริมทักษะที่สำคัญและจำเป็นกับเด็กในศตวรรษที่ 21 โดยการนำนวัตกรรม STEM Education มาใช้จัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมให้เด็ก ได้บูรณาการ ความรู้ และทักษะทางวิทยาศาสตร์(Science) เทคโนโลยี(Technology) วิศวกรรมศาสตร์(Engineer) และคณิตศาสตร์ (Math)อันจะส่งผลให้เด็กมีเหตุมีผล รู้จักการแก้ปัญหา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นพื้นฐานในการเชื่อมโยงความรู้และทักษะไปพัฒนาต่อในอนาคต
อ่านต่อ

4 April, 2022

วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๕ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน และผู้ปกครอง โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
อ่านต่อ

2 April, 2022

🚘STEM Education เรื่อง รถมหาสนุก

🏫นักเรียนระดับอนุบาล โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ได้รับการส่งเสริมทักษะที่สำคัญและจำเป็นกับเด็กในศตวรรษที่ 21 โดยการนำนวัตกรรม STEM Education มาใช้จัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมให้เด็ก ได้บูรณาการ ความรู้ และทักษะทางวิทยาศาสตร์(Science) เทคโนโลยี(Technology) วิศวกรรมศาสตร์(Engineer) และคณิตศาสตร์ (Math) อันจะส่งผลให้เด็กมีเหตุมีผล รู้จักการแก้ปัญหา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นพื้นฐานในการเชื่อมโยงความรู้และทักษะไปพัฒนาต่อในอนาคต
อ่านต่อ

1 April, 2022

⚖STEM Education เรื่อง เครื่องชั่งน้ำหนัก

🏫นักเรียนระดับอนุบาล โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ได้รับการส่งเสริมทักษะที่สำคัญและจำเป็นกับเด็กในศตวรรษที่ 21 โดยการนำนวัตกรรม STEM Education มาใช้จัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมให้เด็ก ได้บูรณาการ ความรู้ และทักษะทางวิทยาศาสตร์(Science) เทคโนโลยี(Technology) วิศวกรรมศาสตร์(Engineer) และคณิตศาสตร์ (Math) อันจะส่งผลให้เด็กมีเหตุมีผล รู้จักการแก้ปัญหา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นพื้นฐานในการเชื่อมโยงความรู้และทักษะไปพัฒนาต่อในอนาคต
อ่านต่อ

30 March, 2022

🌥โครงงาน เมฆจ๋าพี่มาเเล้ว

🏫โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์(TEP) จัดรูปแบบการเรียนการสอนแบบโครงงาน Project-Based Learning และ ActiveLearning ในระดับชั้นประถมศึกษาซึ่งเป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการคิดและการแก้ปัญหาเพื่อให้นักเรียนเกิดองค์ความรู้ใหม่ โดยการลงมือปฏิบัติจริงผ่านการจัดประสบการณ์ที่หลากหลายจากเรื่องที่นักเรียนสนใจ
อ่านต่อ

28 March, 2022

👏📣O-NET เต็ม 100 คะแนน

🏫โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ได้คะแนน O-NET เต็ม 100 คะแนน
อ่านต่อ

25 March, 2022

📚จำหน่ายหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

🏫โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ จำหน่ายหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 1 - 30 เมษายน 2565 เวลา 09.00 15.00 น.
อ่านต่อ

25 March, 2022

🏷โครงงานที่คั่นหนังสือสูตรคูณแสนสนุก

🏫โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์(TEP) จัดรูปแบบการเรียนการสอนแบบโครงงาน 📖Project-Based Learning และ ActiveLearning ในระดับชั้นประถมศึกษาซึ่งเป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการคิดและการแก้ปัญหาเพื่อให้นักเรียนเกิดองค์ความรู้ใหม่ โดยการลงมือปฏิบัติจริงผ่านการจัดประสบการณ์ที่หลากหลายจากเรื่องที่นักเรียนสนใจ
อ่านต่อ

25 March, 2022

❄Topic: Snow

Integrated (International)Chinese English Program ; ICEP)📍📍 Topic: Snow ❄- Learn how to make artificial snow - Create artificial snow for Christmas decorations.
อ่านต่อ

23 March, 2022

🔬🌱Germination

Integrated (International)Chinese English Program ; ICEP)📍📍 Topic : Germination Describing about cycle life of plant and showing how planting step-by-step
อ่านต่อ

21 March, 2022

🔬นักวิทย์น้อย เรื่อง ถุงน้ำเจาะไม่แตก

โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ได้รับตราพระราชทาน จากมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เป็นโรงเรียนคุณภาพมาตรฐาน กิจกรรมวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัย “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย” นักเรียนระดับอนุบาลได้รับการส่งเสริมให้ทำกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นกระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Active Learning
อ่านต่อ

18 March, 2022

🔬นักวิทย์น้อย เรื่อง ลูกโป่งพองฟู

โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ได้รับตราพระราชทาน จากมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เป็นโรงเรียนคุณภาพมาตรฐาน กิจกรรมวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัย “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย” นักเรียนระดับอนุบาลได้รับการส่งเสริมให้ทำกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นกระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Active Learning
อ่านต่อ

16 March, 2022

🏫แผนกมัธยมศึกษา รับสมัครปี 2565

โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ เชิญนักเรียน ที่สนใจร่วมเรียนกับเราเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย มีการจัดหลักสูตรให้เหมาะกับความสนใจ และศักยภาพส่วนบุคคล
อ่านต่อ

15 March, 2022

🔬นักวิทย์น้อย เรื่อง..ภูเขาไฟระเบิด

🏫 โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ได้รับตราพระราชทานจากมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เป็นโรงเรียนคุณภาพมาตรฐานกิจกรรมวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัย “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย”
อ่านต่อ

14 March, 2022

☁️Object in the sky Grade 1

Integrated (International) Chinese English Program ; ICEP 📍📍Object in the sky - Name and identify the object in the sky - Make a rocket
อ่านต่อ

11 March, 2022

🏫Math Subject Grade 3

Integrated (International) Chinese English Program ; ICEP 🌟Topic: Shapes and Symmetry 📍Common shapes -Name common shapes📍Lines of symmetry - Identify and draw the lines of symmetry
อ่านต่อ

10 March, 2022

🎓Summer Course ICEP

Kasintorn Summer Course Integrated (International) Chinese English Program (ICEP) 2022
อ่านต่อ

9 March, 2022

🎓Summer Course TEP

Kasintorn Summer Course Trilingual Education Program (TEP) 2022
อ่านต่อ

9 March, 2022

🎓ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2565
อ่านต่อ

9 March, 2022

🎓กิจกรรมส่งเสริมพหุปัญญา(Multiple Intelligences)

นักเรียนระดับอนุบาลของโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ได้รับการส่งเสริมความฉลาดตามทฤษฎีพหุปัญญา (Theory of Multiple Intelligences) ที่เชื่อว่าเด็กแต่ละคน มีความฉลาดแต่ละด้านแตกต่างกันไปโรงเรียนจึงพยายามค้นหาจุดเด่นของเด็ก ว่าจะโดดเด่นด้านใดบ้าง เพื่อช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กมีศักยภาพอย่างเต็มที่โดยส่งเสริมความฉลาดทั้ง 8 ด้าน
อ่านต่อ

9 March, 2022

🍐🍐โครงงาน "มะละกอหรรษา" Os อ.3/1

🏫โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 🎓โปรแกรมสามภาษา (Trilingual Education Program ; TEP)จัดรูปแบบการเรียนการสอนแบบโครงงาน (Project-Based Learning)และ Active Learningในระดับอนุบาล ซึ่งเป็นรูปแบบการเรียนการสอนของโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ที่มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียน ได้พัฒนาทักษะ ทางความคิดขั้นสูงมุ่งเน้นให้เด็กเกิดองค์ความรู้ด้วยตนเอง
อ่านต่อ

8 March, 2022

☎️☎️โครงงาน "โทรศัพท์หรรษา" Os อ.2/2

🏫โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 🎓โปรแกรมสามภาษา (Trilingual Education Program ; TEP)จัดรูปแบบการเรียนการสอนแบบโครงงาน (Project-Based Learning)และ Active Learningในระดับอนุบาล ซึ่งเป็นรูปแบบการเรียนการสอนของโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ที่มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียน ได้พัฒนาทักษะ ทางความคิดขั้นสูงมุ่งเน้นให้เด็กเกิดองค์ความรู้ด้วยตนเอง
อ่านต่อ

7 March, 2022

📦📦โครงงาน "ลังกระดาษหรรษา" Os อ.1/8

🏫โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 🎓โปรแกรมสามภาษา (Trilingual Education Program ; TEP)จัดรูปแบบการเรียนการสอนแบบโครงงาน (Project-Based Learning)และ Active Learningในระดับอนุบาล ซึ่งเป็นรูปแบบการเรียนการสอนของโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ที่มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียน ได้พัฒนาทักษะ ทางความคิดขั้นสูงมุ่งเน้นให้เด็กเกิดองค์ความรู้ด้วยตนเอง
อ่านต่อ

4 March, 2022

📣มอบเกียรติบัตร

🏫📜คณะผู้บริหารโรงเรียนเทพศิรินทร์ได้มอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ เนื่องในโอกาสที่นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม 👏🧠 การทดสอบ "โครงการลับสมอง ประลองปัญญา (Pre-DSN)ครั้งที่ 3 มากเป็นอันดับ 1 และผลการทดสอบของนักเรียนมีคะแนนในแต่ละรายวิชาสูง
อ่านต่อ

4 March, 2022

🎨ผลงานปฏิมากรรม

ผลงานปฏิมากรรม ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 🎨🎨รายวิชาทัศนศิลป์
อ่านต่อ

3 March, 2022

🥇🥈พิธีมอบเกียรติบัตรเหรียญเงิน-เหรียญทอง ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้ารับเกียรติบัตร 🥇🥈เหรียญเงิน - เหรียญทอง ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 21 - 25 ก.พ. 2565
อ่านต่อ

1 March, 2022

🌴🥥โครงงาน "Amazing Coconut Project" Os Kg.3/2🌴🥥

โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ( International) Chinese English Program ; ICEP)จัดรูปแบบการเรียนการสอนแบบโครงงาน(Project-Based Learning) และ Active Learning ในระดับอนุบาล ซึ่งเป็นรูปแบบการเรียนการสอนของโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ที่มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะทางความคิดขั้นสูงมุ่งเน้นให้เด็กเกิดองค์ความรู้ด้วยตนเองโดยได้ลงมือปฎิบัติผ่านการจัดประสบการณ์ที่หลากหลาย
อ่านต่อ

28 February, 2022

🌽โครงงาน "Butter Corn" Os Kg.3/1🌽

โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ( International) Chinese English Program ; ICEP)จัดรูปแบบการเรียนการสอนแบบโครงงาน(Project-Based Learning) และ Active Learning ในระดับอนุบาล ซึ่งเป็นรูปแบบการเรียนการสอนของโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ที่มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะทางความคิดขั้นสูงมุ่งเน้นให้เด็กเกิดองค์ความรู้ด้วยตนเองโดยได้ลงมือปฎิบัติผ่านการจัดประสบการณ์ที่หลากหลาย
อ่านต่อ

28 February, 2022

🐠โครงงาน "Fun with fish" Os Kg.2/2🐟

โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ( International) Chinese English Program ; ICEP)จัดรูปแบบการเรียนการสอนแบบโครงงาน(Project-Based Learning) และ Active Learning ในระดับอนุบาล ซึ่งเป็นรูปแบบการเรียนการสอนของโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ที่มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะทางความคิดขั้นสูงมุ่งเน้นให้เด็กเกิดองค์ความรู้ด้วยตนเองโดยได้ลงมือปฎิบัติผ่านการจัดประสบการณ์ที่หลากหลาย
อ่านต่อ

28 February, 2022

📚🎓บรรยากาศการเรียนการสอน
🏫โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์

เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2565 หลักสูตร Trilingual Education Program (TEP) หลักสูตรสามภาษาตามโปรแกรมสามัญกระทรวงศึกษาธิการ และ Integrated (International) Chinese English Program (ICEP) หลักสูตร English Program บูรณาการภาษาจีนสากล
อ่านต่อ

25 February, 2022

🎓ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ขอแสดงความยินกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้ทยอยสอบเข้ามหาวิทยาลัยตามระบบ TCAS และผลสอบได้ทยอยออกมาอย่างต่อเนื่อง โดยผลการคัดเลือกเข้าสู่รั้วมหาวิทาลัยของนักเรียนชั้นมัธมศึกษาปีที่ 6 จะทยอยออกมาเรื่อยๆ ซึ่งทางฝ่ายมัธยม จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบอย่างต่อเนื่องต่อไป
อ่านต่อ

22 February, 2022

📚กิจกรรมรักการอ่าน ปีการศึกษา 2564

กิจกรรมรักการอ่าน ปีการศึกษา 2564 ทางฝ่ายห้องสมุดโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ได้จัดทำ Catalog รายการหนังสือส่งให้นักเรียน ถึงห้องเรียน เพื่อให้นักเรียนได้เลือกหนังสือที่ชื่นชอบ และสามารถนำกลับไปอ่านที่บ้านได้ ซึ่งทางห้องสมุดจะนำหนังสือให้นักเรียนถึงห้องเรียน โดยที่ไม่ต้องเข้ามายืมหนังสือในห้องสมุดด้วยตนเอง
อ่านต่อ

22 February, 2022

🎨🌟งานลงรักปิดทอง

งานลงรักปิดทอง(กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ) รายวิชาทัศนศิลป์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งานลงรักปิดทอง ถือว่าเป็นงานประณีตสุดยอดของการสร้างสรรค์ชิ้นงาน โดยการนำทองคำเปลวมาปิดลงในผลงาน จะทำให้ผลงานนั้นดูเด่นมีคุณค่าและสวยงดงามด้วยทองคำเปลว งานลงรักปิดทองเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ส่งเสริมทักษะอาชีพ สามารถสร้างรายได้ให้กับนักเรียนและยังจัดทำเป็นของที่ระลึก รวมทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ศิลปะไทยให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ต่อไป
อ่านต่อ

21 February, 2022

🔔วันมาฆบูชา

วันมาฆบูชา เป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 มีเหตุการณ์อัศจรรย์ที่พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้า จำนวน 1,250 รูป มาเฝ้าพระพุทธเจ้าโดยมิได้นัดหมายกัน พระสงฆ์ทั้งหมดเป็นพระอรหันต์และยังเป็นผู้ที่ได้รับการอุปสมบทโดยตรงจากพระพุทธเจ้าในวันนี้
อ่านต่อ

16 February, 2022

📣แจ้งหยุดเรียนเนื่องในวันมาฆบูชา

เนื่องจากวันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นวันมาฆบูชา โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ จึงขอหยุดการเรียนการสอน 1 วัน และเปิดสอนตามปกติในวันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565
อ่านต่อ

15 February, 2022

📣โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ

การจัดการเรียนการสอนของครูโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนได้มีโอกาสการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ได้ฝึกฝนการใช้ทักษะทางวิทยาศาสตร์เข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มพูนทักษะการเรียนรู้จากการฝึกตั้งสมมุติฐานและค้นคว้าหาข้อมูลและสังเกตุจากสภาวการณ์ที่เกิดขึ้นจริงเพื่อหาข้อสรุปและนำไปสู่การสะสมองค์ความรู้แบบยั่งยืน
อ่านต่อ

15 February, 2022

🥚โครงงานไข่มหัศจรรย์เรืองแสงได้ อนุบาล 1

โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ จัดรูปแบบการเรียนการสอนแบบโครงงาน (Project-Based Learning) และ Active Learning ในระดับอนุบาล ซึ่งเป็นรูปแบบการเรียนการสอนของโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ที่มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะทางความคิดขั้นสูงมุ่งเน้นให้เด็กเกิดองค์ความรู้ด้วยตนเอง โดยได้ลงมือปฎิบัติผ่านการจัดประสบการณ์ที่หลากหลาย
อ่านต่อ

9 February, 2022

🏮🎐แผนกอนุบาล ขอส่งคำอวยพรเนื่องในวันตรุษจีนแด่ทุกท่าน

นักเรียนโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ แผนกอนุบาล ขอส่งคำอวยพรเนื่องในวันตรุษจีน แด่ทุกท่าน 2022 春节快乐!Happy Chinese new year 2022
อ่านต่อ

2 February, 2022

📣กิจกรรมค่ายห้องเรียนอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ได้จัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการค่ายห้องเรียนอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนในโครงการห้องเรียนอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา โดยทางโรงเรียนได้เชิญวิทยากรจากศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อสะเต็มศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำทีมโดย รศ.ดร.วรรณพงษ์ เตรียมโพธิ์ และคณะ เป็นผู้บรรยายและดำเนินการจัดกิจกรรมในครั้งนี้
อ่านต่อ

2 February, 2022

🏠กิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน แบบ Online

ปีการศึกษา 2564 ทางโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ได้จัดกิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน แบบ Online ผ่านทางแอพพลิเคชั่น Zoom ขึ้น โดยคุณครูประจำชั้นจะนัดหมายผู้ปกครองและนักเรียนครั้งละ 1 ครอบครัว เพื่อสนทนากับผู้ปกครองและนักเรียน ถึงการดูแลนักเรียนในเรื่องการเรียน การแนะนำและแก้ปัญหาต่างๆให้แก่นักเรียน
อ่านต่อ

1 February, 2022

🏮🎐เทศกาลวันตรุษจีน 迎新春

迎新春,送祝福。伽信通圣彼得学校全体师生 恭祝大家身体健康,万事如意,工作顺利,财源广进!เนื่องด้วยเทศกาลวันตรุษจีนคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ขออวยพรให้ทุกท่าน สุขภาพแข็งแรง คิดสิ่งใดสมปรารถนา การงานเจริญก้าวหน้า เงินทองไหลมาเทมา
อ่านต่อ

31 January, 2022

🥭การเรียนการสอนแบบโครงงานระดับชั้นอนุบาล2

โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ จัดรูปแบบการเรียนการสอนแบบโครงงาน (Project-Based Learning) และ Active Learning ในระดับอนุบาล มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะทางความคิดขั้นสูงมุ่งเน้นให้เด็กเกิดองค์ความรู้ด้วยตนเอง
อ่านต่อ

26 January, 2022

🍋การเรียนการสอนแบบโครงงานระดับชั้นอนุบาล3

โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ จัดรูปแบบการเรียนการสอนแบบโครงงาน (Project-Based Learning) และ Active Learning ในระดับอนุบาล มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะทางความคิดขั้นสูงมุ่งเน้นให้เด็กเกิดองค์ความรู้ด้วยตนเอง
อ่านต่อ

25 January, 2022

📣การเรียนการสอนแบบโครงงานระดับชั้นอนุบาล1

การเรียนการสอนแบบโครงงาน (Project-Based Learning) และ Active Learning ในระดับอนุบาล ซึ่งเป็นรูปแบบการเรียนการสอนของโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ที่มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะทางความคิดขั้นสูง มุ่งเน้นให้เด็กเกิดองค์ความรู้ด้วยตนเอง โดยได้ลงมือปฎิบัติผ่านการจัดประสบการณ์ที่หลากหลาย
อ่านต่อ

21 January, 2022

📣โครงงานวิจัย

โครงงานวิจัย โครงการห้องเรียนอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยความร่วมมือกับ สสวท.การเรียนการสอนในปีการศึกษา 2564 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น แผนกโครงการห้องเรียนอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
อ่านต่อ

18 January, 2022

📣ประกาศผลคลิปสั้น KSP Youtuber

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ชนะการประกวด "กิจกรรมการประกวด คลิปสั้น KSP Youtuber ในหัวข้อ Lifestyle กิน เที่ยวอย่างมีความสุข ปลอดภัยไร้ COVID"
อ่านต่อ

14 January, 2022

📣สารจากผู้อำนวยการ

สารจากผู้อำนวยการ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ เนื่องในวันครู 16 มกราคม 2565
อ่านต่อ

13 January, 2022

📣ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับนางสาวเอมิกา สถาพรธนสาร นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันThailand Finswimming Championship 16-19 December 2021
อ่านต่อ

13 January, 2022

📣บรรยากาศการสัมภาษณ์นักเรียน

บรรยากาศการสัมภาษณ์นักเรียน และ ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ และนักเรียนจากโรงเรียนอื่นๆ ที่มีความประสงค์ให้นักเรียนศึกษาต่อในหลักสูตร English Program บูรณาการภาษาจีนสากล (ICEP:Integrated (International) Chinese English Program)
อ่านต่อ

10 January, 2022

📣Kasintorn Singing Contest(Online)

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศผลการประกวดร้องเพลง Kasintorn Singing Contest ประจำปีการศึกษา 2564 (online)
อ่านต่อ

5 January, 2022

📣Kasintorn Creation Award(Online)

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศผลการประกวดความสามารถพิเศษ Kasintorn Creation Award ประจำปีการศึกษา 2564 (online)
อ่านต่อ

5 January, 2022

📣Kasintorn Little Santa 2021 (Online)

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศผลการประกวด Kasintorn Little Santa 2021 (Online) ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 ,ระดับอนุบาล 2 และ Kg.2, ระดับอนุบาล 3 และ Kg.3
อ่านต่อ

5 January, 2022

📣ประกาศผลการประกวดเต้นประกอบเพลงระดับอนุบาล

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศผลการประกวดเต้นประกอบเพลงระดับอนุบาล 1, ระดับอนุบาล 2 และ Kg.2 (ประเภท Online)
อ่านต่อ

5 January, 2022

📣สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๕

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๕ ในศุภวารดิถีขึ้นปีใหม่ ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว ประสบแต่ความสุข ความเจริญ ด้วยจตุรพิธพรชัยและสัมฤทธิผล ในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ
อ่านต่อ

1 January, 2022

Kasintorn Singing Contest ครั้งที่ 18

ประมวลภาพการแข่งขัน Kasintorn Singing Contest ครั้งที่ 18 เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 64
อ่านต่อ

25 December, 2021

Kasintorn Little Santa 2021 ครั้งที่ 21

ประมวลภาพการแข่งขัน Kasintorn Little Santa 2021 ครั้งที่ 21 เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 64
อ่านต่อ

25 December, 2021

การแข่งขันเต้นประกอบเพลง ระดับชั้นอนุบาล 2

ประมวลภาพการแข่งขันเต้นประกอบเพลง ระดับชั้นอนุบาล 2 และ Kg.2 เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 64
อ่านต่อ

25 December, 2021

การแข่งขันเต้นประกอบเพลง ระดับชั้นอนุบาล 1

ประมวลภาพการแข่งขันเต้นประกอบเพลง ระดับชั้นอนุบาล 1 เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 65
อ่านต่อ

25 December, 2021

ประมวลภาพการแข่งขันสุนทรพจน์

ประมวลภาพการแข่งขันสุนทรพจน์ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ “อยู่อย่างไรให้มีความสุขในโลกปัจจุบัน” “Finding Happiness in the Moment” เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 64
อ่านต่อ

25 December, 2021

Kasintorn Creation Award ครั้งที่ 9

ประมวลภาพการแข่งขัน Kasintorn Creation Award ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 64
อ่านต่อ

25 December, 2021

ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ขอแจ้งกำหนดการวันสำคัญและวันหยุดเดือนธันวาคม พ.ศ.2564 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ถึง วันจันทร์ที่ 3 มกราคม พ.ศ.2565 วันหยุดเนื่องจากวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ วันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันจันทร์ที่ 3 มกราคม พ.ศ 2565 แผนกธุรการปิดทำการและเปิดทำการปกติในวันอังคารที่ 4 มกราคม พ.ศ 2565 โรงเรียนเปิดเรียน Onsite และ Online ในวันอังคารที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2565
อ่านต่อ

25 December, 2021

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตร

โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรในการแข่งขันต่างๆ ในหัวข้อ "โลกออนไลน์ ภายใต้โควิด"
อ่านต่อ

22 December, 2021

แจ้งการจัดกิจกรรมวิชาการคริสต์มาสของทางโรงเรียน

เนื่องจากทุกปีในช่วงเดือนธันวาคม ทางโรงเรียนจะจัดงานประจำปี ในชื่องานวันวิชาการคริสต์มาสและงานราตรีชมพู-ขาว ซึ่งจัดเป็นเวลา 3 วัน เป็นการจัดการประกวดแข่งขันวิชาการ การประกวดความสามารถพิเศษต่างๆ ของนักเรียนทั้งภายในและภายนอก การจัดนิทรรศการจากหน่วยงานของทางภาครัฐและเอกชน นิทรรศการแสดงผลงานของนักเรียน ในปีการศึกษา 64 นี้
อ่านต่อ

14 December, 2021

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.วริศรา นพทอง นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/8 ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันแมตช์ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2564 กลุ่ม 4 รุ่นอายุ 10-11 ปี หญิง
อ่านต่อ

14 December, 2021

ประกาศผลการประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์

ประกาศผลการประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และ Grade 4-6
อ่านต่อ

8 December, 2021

ประกาศผลการประกวดเขียนเรียงความ

ประกาศผลการประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ "พ่อของฉัน หรือพ่อของแผ่นดิน" ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 และ Grade 7-12
อ่านต่อ

8 December, 2021

ประกาศผลการประกวดวาดภาพระบายสี

ประกาศผลการประกวดวาดภาพระบายสี "หัวข้อ พ่อของแผ่นดินหรือพ่อของฉัน" ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 , Grade 1-3
อ่านต่อ

8 December, 2021

กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพ

โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ได้จัดให้มีกิจกรรมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ อีกทั้งยังได้รวมกิจกรรมวันชาติและวันพ่อแห่งชาติในพิธีการเดียวกัน
อ่านต่อ

4 December, 2021

การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์

โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ได้จัดให้มีการ Live สด ผ่าน Facebook ในการประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ โดยผู้ที่พลาดชมจะสามารถเข้าชมได้อีกครั้งผ่านวิดีโอที่ทางโรงเรียนจะนำลงไว้ในเว็ปไซด์ของทางโรงเรียน
อ่านต่อ

4 December, 2021

ประกาศผลการประกวดวาดภาพ
ระบายสี "หัวข้อ พ่อของแผ่นดิน
หรือพ่อของฉัน"

ประกาศผลการประกวดวาดภาพระบายสี "หัวข้อ พ่อของแผ่นดินหรือพ่อของฉัน" ระดับชั้นอนุบาล 1,ระดับชั้นอนุบาล 2,kg.2,ระดับชั้นอนุบาล 3,kg.3
อ่านต่อ

3 December, 2021

ประกาศผลการประกวดร้องเพลง
พระราชนิพนธ์ ระดับชั้นอนุบาล 3,kg.3

ประกาศผลการประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ระดับชั้นอนุบาล 3,kg.3
อ่านต่อ

3 December, 2021

ประมวลภาพกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ (ก่อนเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ (COVID-19))

ประมวลภาพกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ และ พิธีตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล (ก่อนเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ (COVID-19))
อ่านต่อ

3 December, 2021

พี่พบน้อง ท่องมหาวิทยาลัย

โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ฝ่ายมัธยม จัดให้มีกิจกรรม "พี่พบน้อง ท่องมหาวิทยาลัย" เพื่อแนะนำการเตรียมตัวศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย
อ่านต่อ

26 November, 2021

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการประกวดร้องเพลงลอยกระทง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
อ่านต่อ

26 November, 2021

ข่าวประชาสัมพันธ์ วันหยุดเดือนธันวาคม

ข่าวประชาสัมพันธ์ วันหยุด เดือนธันวาคม 2564
อ่านต่อ

24 November, 2021

การปฏิบัติตนตามมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

ทางโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ขอความร่วมมือผู้ปกครองในเรื่องการปฏิบัติตนตามมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 อย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองและบุคคลรอบข้าง
อ่านต่อ

24 November, 2021

ข่าวประชาสัมพันธ์ การประกวดวาดภาพระบายสี

เชิญชวนนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล 1-3 และ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ "พ่อของแผ่นดิน หรือ พ่อของฉัน"
อ่านต่อ

24 November, 2021

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์

เชิญชวนนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล 3 และ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์
อ่านต่อ

24 November, 2021

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกวดเรียงความ

เชิญชวนนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดเรียงความ หัวข้อ "พ่อของฉัน หรือพ่อของแผ่นดิน"
อ่านต่อ

24 November, 2021

ข่าวประชาสัมพันธ์

ทางโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ขอเปลี่ยนแปลงเวลาการเข้าบริเวณโรงเรียน “ในช่วงเวลาเย็น” เนื่องจากเมื่อสัปดาห์ที่เปิดเรียนแบบ On Siteที่ผ่านมา การจราจรในช่วงเย็นมีความคล่องตัว โรงเรียนจึงขอเปลี่ยนเวลาการเข้าออก ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2564
อ่านต่อ

20 November, 2021

ตรวจ ATK ให้กับคุณครูและบุคลากร

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ทางโรงเรียนได้ทำการตรวจ ATK ให้กับคุณครูไทย และครูต่างชาติ ที่สอนระดับประถมศึกษา ปีที่ 4-6 ที่เปิดการเรียนการสอน Onsite ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา
อ่านต่อ

20 November, 2021

ประมวลภาพผลงาน กิจกรรมวันลอยกระทง

ประมวลภาพผลงาน กิจกรรมวันลอยกระทง ของนักเรียน Onsite
อ่านต่อ

20 November, 2021

ประกาศรายชื่อ ผลการประกวดการวาดภาพระบายสี

ประกาศรายชื่อ ผลการประกวดการวาดภาพระบายสี ในหัวข้อ "ลอยกระทง ยุคโควิด"
อ่านต่อ

19 November, 2021

เชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดวาดภาพ “ลอยกระทง ยุคโควิด”

ข่าวประชาสัมพันธ์ เชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดวาดภาพ ระบายสีหัวข้อ“ลอยกระทง ยุคโควิด” ระดับชั้นอนุบาล 1- 2 กิจกรรมการประกวดระบายสีภาพ หัวข้อ “ลอยกระทง ยุคโควิด” ระดับชั้นอนุบาล 3 กิจกรรมการประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “ลอยกระทง ยุคโควิด” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 กิจกรรมการประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “ลอยกระทง ยุคโควิด” ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 กิจกรรมการประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “ลอยกระทง ยุคโควิด”
อ่านต่อ

15 November, 2021

เชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการประกวด“ร้องเพลง วันลอยกระทง”

ข่าวประชาสัมพันธ์ เชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการประกวด “ร้องเพลง วันลอยกระทง” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 และ Gr. 1- 6 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 และ Gr. 7- 12
อ่านต่อ

15 November, 2021

ผลการประกวดวาดภาพระบายสี

ประกาศผล รายชื่อผู้ชนะการประกวดวาดภาพระบายสี และ ผลการการประกวดการเขียนเรียงความ
อ่านต่อ

15 November, 2021

การนำรถเข้า-ออก บริเวณโรงเรียน

วิดีโอ การนำรถเข้า-ออก บริเวณโรงเรียน และการมารับ-ส่ง นักเรียน ในการเรียนการสอน แบบ Onsite
อ่านต่อ

13 November, 2021

การตรวจ ATK

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนทำการตรวจ ATK คุณครูในระดับชั้นมัธยมทั้งครูไทยและครูต่างชาติ รวมถึงบุคลากรที่เกี่ยวข้องที่ต้องมาปฏิบัติงาน ในวันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 นี้ ซึ่งทุกคนมีผลตรวจเป็นลบ
อ่านต่อ

13 November, 2021

กิจกรรมร้อยใจผู้ปกครองสู่กสิณธร

ฝ่ายปฐมวัยของโรงเรียนได้จัดให้มีการเชิญผู้ปกครองและนักเรียนในระดับอนุบาล 1 มาพบกับคุณครูประจำชั้นของลูกรัก ระหว่างวันที่ 18-29 ตุลาคม 2564 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และรับฟังผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนเป็นรายบุคคล
อ่านต่อ

2 November, 2021

กิจกรรมพี่พบน้องท่องมหาวิทยาลัย

ขอเชิญชวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมตอนปลาย พบกับรุ่นพี่ศิษย์เก่าในกิจกรรม "พี่พบน้องท่องมหาวิทยาลัย" เพื่อแนะแนวทางและเทคนิคในการสอบเข้าในระดับอุดมศึกษา รวมถึงแบ่งปันประสบการณ์จากรั้วมหาวิทยาลัย
อ่านต่อ

1 November, 2021

จัดสอนออนไลน์เสริมพิเศษ สำหรับนักเรียนห้องเรียนอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ได้จัดสอนออนไลน์เสริมพิเศษ สำหรับนักเรียนห้องเรียนอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 ,ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4,ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4,ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom
อ่านต่อ

20 October, 2021

โครงการประกวดความสามารถพิเศษด้านการเขียนเรียงความและการวาดภาพระบายสี

โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์มีข่าวสารแจ้งให้ทราบดังต่อไปนี้ โครงการประกวดความสามารถพิเศษด้านการเขียนเรียงความและการวาดภาพระบายสี โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนของเราสามารถใช้เวลาช่วงปิดภาคเรียนเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 นี้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
อ่านต่อ

8 October, 2021

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมผ่าน Zoom

โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ขอเชิญผู้ปกครอง เข้าร่วมประชุมผ่าน Zoom ชี้แจงเตรียมความพร้อมการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในวันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2564
อ่านต่อ

7 October, 2021

เปิดรับสมัครนักเรียนปี 2565 แล้ว

โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ เปิดรับสมัครนักเรียนปี 2565 แล้ว ท่านใดสนใจกรุณาติดต่อ ที่ 0-2925-3681-4 รับจำนวนจำกัด
อ่านต่อ

1 October, 2021

ขอส่งเอกสารแสดงความประสงค์ของผู้ปกครอง

ขอส่งเอกสารแสดงความประสงค์ของผู้ปกครองให้นักเรียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์และแบบคัดกรองก่อนรับบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ของกระทรวงสาธารณสุข
อ่านต่อ

29 September, 2021

การจ่ายเงินคืนค่าธรรมเนียม TEP

การจ่ายเงินคืนค่าธรรมเนียมอื่นในส่วนที่นักเรียนไม่ได้รับบริการ หรือยังไม่ได้จัดกิจกรรมในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 และแนวทางการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564
อ่านต่อ

29 September, 2021

การจ่ายเงินคืนค่าธรรมเนียม ICEP

การจ่ายเงินคืนค่าธรรมเนียมอื่นในส่วนที่นักเรียนไม่ได้รับบริการ หรือยังไม่ได้จัดกิจกรรมในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 และแนวทางการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564
อ่านต่อ

29 September, 2021

ขอขอบพระคุณ นายสมพล สุระสัจจะ ปลัดอำเภอ บางใหญ่

โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ขอขอบพระคุณ นายสมพล สุระสัจจะ ปลัดอำเภอ หัวหน้าฝ่ายความมั่นคงอำเภอบางใหญ่ มอบเจลแอลกอฮอล์ จำนวน 10 กล่อง ให้แก่โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป
อ่านต่อ

29 September, 2021

ร่วมแสดงความอาลัย ท่านผู้หญิงพึงใจ สินธวานนท์ ม.ป.ช., ม.ว.ม., ท.จ.ว.

ตัวแทนผู้บริหาร โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ร่วมแสดงความอาลัย ท่านผู้หญิงพึงใจ สินธวานนท์ ม.ป.ช., ม.ว.ม., ท.จ.ว. ณ ศาลาร้อยปี วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต กรุงเทพฯ เมื่อวันศุกร์ ที่ 24 กันยยน 2564
อ่านต่อ

27 September, 2021

การเปลี่ยนแปลงสถานที่และวิธีการรับเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และนมโรงเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงสถานที่และวิธีการรับเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และนมโรงเรียน รวมถึงสมุดรายงานพัฒนาการนักเรียน(ปพ.6)ของปีการศึกษา 2563
อ่านต่อ

22 September, 2021

ข่าวประชาสัมพันธ์ วันหยุดเดือนกันยายน 2564

โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ขอแจ้งกำหนดการวันสำคัญและวันหยุดเดือนกันยายน พ.ศ. 2564 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
อ่านต่อ

21 September, 2021

ขอความกรุณาผู้ปกครองกรอกแบบสำรวจ

ขอความกรุณาผู้ปกครองกรอกแบบสำรวจการยินยอมให้นักเรียนรับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เพื่อนำข้อมูลส่งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน(สช.)
อ่านต่อ

21 September, 2021

การรับนมโรงเรียนและเงินอุดหนุน

การรับนมโรงเรียนและเงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียน และค่าเครื่องแบบนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
อ่านต่อ

17 September, 2021

สถานศึกษาปลอดภัย เด็กได้รับวัคซีน

โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ขอความร่วมมือผู้ปกครองที่มีนักเรียนอายุ 12 -18 ปี กรอกรายละเอียดข้อมูลนักเรียน จากกระทรวงสาธารณสุขจังหวัด ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 16 กันยายน 2564
อ่านต่อ

15 September, 2021

กรอบเวลาคืนเงินส่วนลดและการชำระค่าธรรมเนียมการเรียน

กรอบเวลาคืนเงินส่วนลดและการชำระค่าธรรมเนียมการเรียนภาคเรียนที่ 1/2564
อ่านต่อ

14 September, 2021

แจ้งโทรศัพท์ใช้งานได้ตามปกติ

แจ้งโทรศัพท์ใช้งานได้ตามปกติ ผู้ปกครองสามารถติดต่อโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ได้ที่เบอร์ 0-2925-3681-4, 0-2925-4345-50, 0-2925-3544-45
อ่านต่อ

13 September, 2021

กำหนดวันทดสอบและรูปแบบวิธีการทดสอบ

โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ขอแจ้งกำหนดการทดสอบความรู้ปลายภาคเรียน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 กันยายน 2564 - 8 ตุลาคม 2564
อ่านต่อ

11 September, 2021

แจ้งโทรศัพท์ขัดข้อง

โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ขอแจ้งให้ท่านผู้ปกครองทราบว่า ทางโรงเรียนได้รับแจ้งจากทาง TOT ว่าคู่สายโทรศัพท์ขัดข้องไม่มีสัญญาณ หมายเลขที่ขัดข้องไม่สามารถติดต่อได้ คือ หมายเลข 0-2925-3681-4, 0-2925-4345-50, 0-2925-3544-45
อ่านต่อ

10 September, 2021

การทดสอบความรู้ของนักเรียน

โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์แจ้งกำหนดการทดสอบความรู้นักเรียนปลายภาค และกำหนดการปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564
อ่านต่อ

7 September, 2021

การรับเงินช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของนักเรียน จำนวน 2,000 บาท

โรงเรียนดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีผู้ปกครอง ดังรายละเอียดต่อไปนี้
อ่านต่อ

3 September, 2021

ข่าวประชาสัมพันธ์ สัปดาห์คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ขอเชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม สัปดาห์คณิตศาสตร์(ออนไลน์)ในวันที่ 18-20 ส.ค.64
อ่านต่อ

18 August, 2021

ข่าวประชาสัมพันธ์ สัปดาห์วิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ขอเชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม สัปดาห์วิทยาศาสตร์(ออนไลน์)ในวันที่ 18-20 ส.ค.64
อ่านต่อ

18 August, 2021

โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา 2,000 บาท จากภาครัฐบาล

เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้มีจดหมายเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 เรื่องแนวทางการดำเนินงานโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ให้โรงเรียนเป็นผู้ดำเนินงานรวบรวมข้อมูลเพื่อรองรับการโอนเงินให้ผู้ปกครอง โดยขอข้อมูลผู้ปกครองดังต่อไปนี้
อ่านต่อ

16 August, 2021

ข่าวประชาสัมพันธ์ วันหยุด เดือนสิงหาคม

วันพฤหัสบดีที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2564 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ จึงขอประกาศหยุดการเรียนการสอน Online 1 วัน และวันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ทางโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ หยุดกรณีพิเศษ 1 วัน
อ่านต่อ

10 August, 2021

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่องประกันอุบัติเหตุ

เนื่องด้วยทางโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ได้จัดให้มีบริการประกันอุบัติเหตุให้แก่นักเรียนฟรี ในปีนี้ทางโรงเรียนได้ทำประกันอุบัติเหตุกับบริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) และ มีผลคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ถึง วันที่ 18 พฤษภาคม 2565
อ่านต่อ

5 August, 2021

การประชุมปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา

เมื่อวันที่ 2, 5-6 กรกฎาคม 2564 ผู้อำนวยการ นางวลัยพร ศรีรัตน์ ได้มีการจัดประชุมออนไลน์ กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 โปรแกรม TEP และ ICEP
อ่านต่อ

27 July, 2021

ข่าวประชาสัมพันธ์ แจ้งวันหยุดเดือนกรกฎาคม

โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ขอแจ้งกำหนดการวันสำคัญและวันหยุดเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ - วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2564 เป็นวันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา - วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์หยุดกรณีพิเศษ 1 วัน - วันพุธที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เป็นวันหยุดเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
อ่านต่อ

21 July, 2021

ข่าวประชาสัมพันธ์ ปิดทำการแผนกธุรการ

เนื่องด้วยคณะครูและบุคลากรบางส่วนของโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ มีกำหนดการฉีดวัคซีนโควิค 19 ทางโรงเรียนจึงขอแจ้ง ปิดทำการ แผนกธุรการ ในวันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เพื่อให้ครูและบุคลากรไปรับการฉีดวัคซีนในวันดังกล่าว และแผนกธุรการ จะเปิดทำการตามปกติใน วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
อ่านต่อ

15 July, 2021

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น 11 (สำเร็จการศึกษา ปี พ.ศ.2563) โปรมแกรม TEP และ ICEP ที่ได้มุ่งมั่นขยันหมั่นเพียรศึกษาจนประสบความสำเร็จได้รับเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย
อ่านต่อ

12 July, 2021

ข่าวประชาสัมพันธ์ ปิดการดำเนินงานในห้องอากาศปิด

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เกิดการติดเชื้อได้ง่าย โรงเรียนมีความห่วงใยในสุขภาพของผู้ปกครองและเพื่อเป็นการป้องกันการติดเชื้อ โรงเรียนขอปิดการดำเนินงานในห้องอากาศปิด และเปิดให้บริการในที่เปิดโล่งบริเวณด้านหน้าอาคารเซนต์ปีเตอร์
อ่านต่อ

6 July, 2021

ข่าวประชาสัมพันธ์ เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564

โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ตระหนักถึงความปลอดภัยของนักเรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากรของโรงเรียน จึงประกาศเลื่อนการเปิดการเรียนการสอนที่โรงเรียน (On-site) ทุกระดับชั้น จากวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ออกไปโดยไม่มีกำหนด
อ่านต่อ

28 June, 2021

26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติด

26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติด กสิณธรรวมพลัง ต่อต้านยาเสพติด
อ่านต่อ

26 June, 2021

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับหนังสือเรียน

เนื่องจากโรงเรียนได้มีการจัดการเรียนการสอนแบบ Online ให้แก่นักเรียนทุกระดับชั้น และเพื่อให้นักเรียนมีหนังสือประกอบการเรียนทางโรงเรียนได้กำหนดการให้มารับหนังสือเรียน
อ่านต่อ

25 June, 2021

ข่าวประชาสัมพันธ์ แจ้ง ปิดทำการแผนกธุรการ

เนื่องด้วยคณะครูและบุคลากรบางส่วนของโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ มีกำหนดการฉีดวัคซีนโควิค 19 ทางโรงเรียนจึงขอแจ้ง ปิดทำการแผนกธุรการ ในวันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เพื่อให้ครูและบุคลากรไปรับการฉีดวัคซีนในวันดังกล่าว และแผนกธุรการจะเปิดทำการตามปกติใน วันอาทิตย์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2564
อ่านต่อ

24 June, 2021

VDO บรรยากาศการเรียนการสอน Online ของนักเรียน

บรรยากาศการเรียนการสอน online ของนักเรียน นักเรียนได้รับความรู้ มีการทำกิจกรรมตามบทเรียน สนุกกับการเรียน คุณครูสอนจริงตามเวลาเรียนปกติ มีการติดตามประเมินผลการเรียนรู้ มีใบงานความรู้เหมือนมาเรียนที่โรงเรียน
อ่านต่อ

23 June, 2021

บรรยากาศการเรียนการสอน Online ของนักเรียน

บรรยากาศการเรียนการสอน online ของนักเรียน นักเรียนได้รับความรู้ มีการทำกิจกรรมตามบทเรียน สนุกกับการเรียน คุณครูสอนจริงตามเวลาเรียนปกติ มีการติดตามประเมินผลการเรียนรู้ มีใบงานความรู้เหมือนมาเรียนที่โรงเรียน
อ่านต่อ

16 June, 2021

ข่าวประชาสัมพันธ์ ขยายระยะเวลาชำระค่าเทอม

ทางโรงเรียนขยายระยะเวลาการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับผู้ปกครองนักเรียนที่จะครบกำหนดชำระ ในวันที่ 15 มิถุนายน 2564 เป็น ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2564
อ่านต่อ

11 June, 2021

ข่าวประชาสัมพันธ์ แจ้งเลื่อนเปิดเรียน

โรงเรียนเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จากวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เป็นวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
อ่านต่อ

10 June, 2021

ข่าวประชาสัมพันธ์

เนื่องจากวันพฤหัสบดีที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ จึงขอประกาศหยุดการเรียนการสอน Online ๑ วัน (ธุรการเปิดทำการปกติ) และเปิดทำการเรียนการสอน Online ในวันศุกร์ที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔
อ่านต่อ

2 June, 2021

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โปรแกรม TEP และ นักเรียน Grade 6 แผนก English Program ทุกคนที่สำเร็จการศึกษาในระดับช่วงชั้นประถมศึกษาและสามารถเข้าศึกษาต่อยังสถาบันการศึกษาอื่นๆได้
อ่านต่อ

28 May, 2021

ข่าวประชาสัมพันธ์

เนื่องจากวันพุธที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2564 เป็นวันวิสาขบูชา ทางโรงเรียนจึงขอประกาศหยุดการเรียนการสอนออนไลน์ 1 วัน
อ่านต่อ

25 May, 2021

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง เลื่อนวันเปิดภาคเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ เลื่อนวันเปิดภาคเรียนที่ 1/2564
จากวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เป็นวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564
อ่านต่อ

22 May, 2021

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ แจ้งการชำระค่าธรรมเนียมการเรียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ และ การเพิ่มช่องทางการจำหน่ายหนังสือ
อ่านต่อ

15 May, 2021

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ แจ้งกำหนดวันเรียน Online ผ่านแอพพลิเคชั่น ZOOM ระหว่างวันที่ 17-28 พ.ค. 64
อ่านต่อ

13 May, 2021

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่องการจำหน่ายหนังสือเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ เรื่อง การจำหน่ายหนังสือเรียน ระดับชั้นประถมศึกษา และ ระดับชั้นมัธยมศึกษา โปรแกรม TEP และ ICEP
อ่านต่อ

12 May, 2021

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่องการวัดชุดนักเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ เรื่อง การวัดชุดนักเรียน
อ่านต่อ

12 May, 2021

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ที่ได้รับรางวัล จากการประกวดแข่งขันทักษะวิชาการและการประกวดสิ่งประดิษฐ์ นักเรียนโรงเรียนเอกชน ภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 2563
อ่านต่อ

10 May, 2021

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอยกเลิกการเรียนการสอน (Summer Course) ระหว่างวันที่ 3 - 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 และ เลื่อนกำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 เป็นวันอังคารที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป
อ่านต่อ

28 April, 2021

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้คะแนน O-NET เต็ม 100 คะแนน

โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้คะแนน O-NET เต็ม 100 คะแนน ปีการศึกษา 2563
อ่านต่อ

26 April, 2021

กิจกรรมยอดนักอ่าน

กิจกรรมยอดนักอ่าน เป็นกิจกรรมที่ห้องสมุดจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านโดยทุกภาคเรียนห้องสมุดจะทำการตรวจสอบสถิติการยืมหนังสือเพื่อนำไปอ่านของนักเรียน
อ่านต่อ

9 April, 2021

กิจกรรมบรรณารักษ์น้อย

กิจกรรมบรรณารักษ์น้อย เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียนที่สนใจงานด้านบรรณารักษ์ และมีจิตอาสาช่วยเหลืองานในห้องสมุด ซึ่งเป็นงานที่นักเรียนตั้งใจทำด้วยจิตสาธารณะ
อ่านต่อ

9 April, 2021

ประกาศสำคัญ!!

ผลตรวจเชื้อ COVID-19 ของนักเรียนเป็นลบ หรือ หมายถึง นักเรียนไม่ได้ติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
อ่านต่อ

7 April, 2021

ประกาศสำคัญ!!

โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ประกาศปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 ก่อนกำหนด ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2564 เป็นต้นไป
อ่านต่อ

6 April, 2021

รับสมัครนักเรียนโครงการห้องเรียนอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564 โครงการห้องเรียนอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยความร่วมมือจาก สสวท. หลักสูตร TEP
อ่านต่อ

5 April, 2021

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิศึกษาต่อระดับมัธยม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2564 (รอบ2)
อ่านต่อ

23 March, 2021

แจ้งกิจกรรมและกำหนดสอบปลายภาค

ด้วยทางโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ได้จัดให้มีปฏิทินการจัดกิจกรรมประจำปีการศึกษา 2563เพื่อสอดคล้อง กับการจัดการเรียนการสอน
และแจ้งผู้ปกครองรับทราบกำหนดการสอบภายในเดือนมีนาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564
อ่านต่อ

5 March, 2021

กิจกรรมรักการอ่าน

ทางฝ่ายห้องสมุดโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ได้จัดทำ Catalog รายการหนังสือส่งให้นักเรียนถึงห้องเรียนเพื่อให้นักเรียนเลือกหนังสือ
ที่ชื่นชอบได้กลับไปอ่านที่บ้าน โดยที่ไม่ต้องเข้ามายืมหนังสือในห้องสมุดด้วยตนเอง
อ่านต่อ

5 March, 2021

กิจกรรมเสนอซื้อหนังสือ

กิจกรรมดีๆ จากห้องสมุดโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ "กิจกรรมเสนอซื้อหนังสือ" ที่ตนเองชื่นชอบและอยากอ่านเข้าห้องสมุด และจะได้รับสิทธิ์อ่านหนังสือเล่มที่เสนอซื้อเป็นคนแรก

อ่านต่อ

5 March, 2021

เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

อ่านต่อ

24 February, 2021

กิจกรรมวัฒนธรรมเกาหลี

กิจกรรมวัฒนธรรมเกาหลีจัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องราวต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับประเทศเกาหลี โดยครั้งนี้ครูชาวเกาหลีได้นำชุดแต่งกายตามประเพณีของชาวเกาหลี (ชุดฮันบก)
มาเพื่อให้นักเรียนได้ใส่เพื่อสัมผัสถึงความสวยงามและวัฒนธรรมอันยาวนานผ่านการแต่งกาย
อ่านต่อ

22 February, 2021

วิทยศาสตร์โลกทั้งระบบ(โครงงาน2)

วิทยศาสตร์โลกทั้งระบบ(โครงงาน2) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2/4 (ห้องเรียนพิเศษ)
เพื่อให้นักเรียนเข้าใจความสัมพันธ์ของการทำโครงงาน รวมทั้งรู้จักการคิดสร้างนวัตกรรม
เพื่อแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวัน นักเรียนมีการฝึกทักษะการทำงานด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
อ่านต่อ

22 February, 2021

กิจกรรมพี่พบน้อง

กิจกรรมพี่พบน้อง เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาต่าง ๆ ที่นักเรียนมีโอกาสศึกษาต่อ จึงได้เชิญ นายยุทธภูมิ โสวนางกูร (พี่แก๊งค์)
ศิษย์เก่า ม.ปลาย รุ่น 10 มาให้ความรู้เกี่ยวกับการเรียนเตรียมทหาร
การใช้ชีวิตฉบับนักเรียนเตรียมทหาร ความก้าวหน้าทางอาชีพทหาร และการเตรียมตัวสอบเข้า
อ่านต่อ

22 February, 2021

การเรียนการสอนเดือนกุมภาพันธ์

กิจกรรมวันตรุษจีน จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมจีน โดยการเชิญชวนนักเรียนสวมใส่ชุดจีน และจัดกิจกรรมคัดลายมือภาษาจีนที่ห้องศูนย์จีนศึกษา ภาษาและวัฒนธรรม
ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมการใช้ภาษาจีน

อ่านต่อ

22 February, 2021

การเรียนการสอนเดือนกุมภาพันธ์

ตามที่โรงเรียนได้ประกาศแจ้งเรื่อง การจัดการเรียนการสอนโดยแบ่งนักเรียนเป็น 2 กลุ่ม
ซึ่งโรงเรียนมีพื้นที่ห้องเรียนเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน

อ่านต่อ

10 February, 2021

ขอชื่นชมและยกย่อง

โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ขอชื่นชมและยกย่อง เด็กหญิงพรศิริกานต์ กลิ่นพูล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/7 เก็บแหวนเพชรได้และนำส่งตำรวจเพื่อติดตามหาเจ้าของ


อ่านต่อ

9 February, 2021

การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ขอแจ้งให้ท่านผู้ปกครองทราบ เกี่ยวกับการวัดประเมินผล
ผู้เรียนในช่วงสถาณการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อโควิด-19

อ่านต่อ

3 February, 2021

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฝ่าย English Program

ทางโครงการ English Program ของโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ได้ดำเนินการรับนักเรียนเข้าเรียนในโครงการ ประจำปีการศึกษา 2564 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการยืนยันการเข้าเรียนในโครงการ

อ่านต่อ

3 February, 2021

SPECIAL COURSE

SPECIAL COURSE เรียนพิเศษวันเสาร์ เริ่มเรียนวันเสาร์ที่ 6 ก.พ. 64


อ่านต่อ

3 February, 2021

แจ้งกำหนดการเปิดเรียน

สืบเนื่องจากโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ได้ประกาศหยุดเรียนตั้งแต่วันที่ 4-31 ม.ค. 64 เป็นการเบื้องต้นจากสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โดยมีการประเมินสถานการณ์เป็นระยะๆนั้น ขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดการติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในประเทศลดลง และรัฐบาลมีมติเห็นชอบให้โรงเรียนเปิดทำการเรียนการสอนได้ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เป็นต้นไป
อ่านต่อ

29 January, 2021

โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2564 !!

หลักสูตร TEP : เตรียมอนุบาล - มัธยมศึกษาปีที่ 4
หลักสูตร ICEP (English Program) : Kindergarten 1 - Grade 9
ขอรายละเอียดได้ที่ธุรการทุกวัน หรือโทร. 02-9253681-4
และทาง Line : @Kasintorn
อ่านต่อ

13 January, 2021

เลื่อนการประกาศผลสอบเข้าเรียนต่อโครงการ English Program

ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง เลื่อนการประกาศผลสอบเข้าเรียนต่อโครงการ English Program ทุกระดับชั้น
รวมถึงเลื่อนงาน Open-House ของโครงการ English Program
อ่านต่อ

12 January, 2021

เลื่อนการสอบเข้าเรียนต่อระดับมัธยมศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง เลื่อนการสอบเข้าเรียนต่อ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
อ่านต่อ

6 January, 2021


ประกาศสำคัญ!! การหยุดเรียนตั้งแต่วันที่ 4 -31 ม.ค. 64

สืบเนื่องจากประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับ ลงวันที่ 2 มกราคม 2564
เรื่อง ให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการหยุดเรียนด้วยเหตุพิเศษ
โดยสถานศึกษาที่อยู่ใน 28 จังหวัดควบคุมพิเศษ ให้หยุดเรียนถึง วันที่ 31 มกราคม 2564
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ จึงประกาศ หยุดเรียน ตั้งแต่วันที่ 4 – 31 มกราคม 2564
อ่านต่อ

4 January, 2021

ประกาศสำคัญ!! เลื่อนการเปิดเรียนเป็นวันที่ 18 ม.ค. 64

สืบเนื่องจากคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 2/2564 มีคำสั่งให้ปิดสถานศึกษาทุกระดับ ทั้งภาครัฐและเอกชน ถึง วันที่ 17 มกราคม2564
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ จึงประกาศ เปิดเรียนวันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564
โดยบุคลากรครูผู้สอนยังคงปฏิบัติการสอนแบบออนไลน์เต็มรูปแบบตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2564 เป็นต้นไป
อ่านต่อ

2 January, 2021

ประกาศสำคัญ!! การเปิดเรียนหลังวันหยุดปีใหม่

สืบเนื่องจากคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 3780/2563 มีคำสั่งให้ปิดสถานศึกษาทุกระดับ ทั้งภาครัฐและเอกชน
ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2563 ถึง วันที่ 6 มกราคม2564 ไปแล้วนั้น
แต่เนื่องด้วยโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ มีความห่วงใยในเรื่องสุขภาพอนามัยของนักเรียน
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ จึงประกาศเปิดเรียนวันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564
อ่านต่อ

1 January, 2021

สวัสดีปีใหม่ 2564

เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2564 นี้ ขออัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อันเป็นที่เคารพของทุกท่าน
จงปกป้องรักษาท่านผู้ปกครองทุกท่าน และนักเรียนทุกคน
ให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ปราศจากโรคภัยใดๆ
และขอให้ทุกท่านจงประสบแต่ความสุขตลอดไป เทอญ
อ่านต่อ

1 January, 2021

แจ้งการหยุดเรียนเนื่องในเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่

โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ แจ้งการหยุดเรียนเนื่องในเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่
ประจำปีการศึกษา 2563 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง
http://www.kasintorn.ac.th/kspnews/ksp-new2020-newupdate.html
อ่านต่อ

21 December, 2020