บรรยากาศการเรียนการสอน Online ของนักเรียน

บรรยากาศการเรียนการสอน online ของนักเรียน นักเรียนได้รับความรู้ มีการทำกิจกรรมตามบทเรียน สนุกกับการเรียน คุณครูสอนจริงตามเวลาเรียนปกติ มีการติดตามประเมินผลการเรียนรู้ มีใบงานความรู้เหมือนมาเรียนที่โรงเรียน
อ่านต่อ

16 June, 2021

ข่าวประชาสัมพันธ์ ขยายระยะเวลาชำระค่าเทอม

ทางโรงเรียนขยายระยะเวลาการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับผู้ปกครองนักเรียนที่จะครบกำหนดชำระ ในวันที่ 15 มิถุนายน 2564 เป็น ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2564
อ่านต่อ

11 June, 2021

ข่าวประชาสัมพันธ์ แจ้งเลื่อนเปิดเรียน

โรงเรียนเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จากวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เป็นวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
อ่านต่อ

10 June, 2021

ข่าวประชาสัมพันธ์

เนื่องจากวันพฤหัสบดีที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ จึงขอประกาศหยุดการเรียนการสอน Online ๑ วัน (ธุรการเปิดทำการปกติ) และเปิดทำการเรียนการสอน Online ในวันศุกร์ที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔
อ่านต่อ

2 June, 2021

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โปรแกรม TEP และ นักเรียน Grade 6 แผนก English Program ทุกคนที่สำเร็จการศึกษาในระดับช่วงชั้นประถมศึกษาและสามารถเข้าศึกษาต่อยังสถาบันการศึกษาอื่นๆได้
อ่านต่อ

28 May, 2021

ข่าวประชาสัมพันธ์

เนื่องจากวันพุธที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2564 เป็นวันวิสาขบูชา ทางโรงเรียนจึงขอประกาศหยุดการเรียนการสอนออนไลน์ 1 วัน
อ่านต่อ

25 May, 2021

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง เลื่อนวันเปิดภาคเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ เลื่อนวันเปิดภาคเรียนที่ 1/2564
จากวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เป็นวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564
อ่านต่อ

22 May, 2021

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ แจ้งการชำระค่าธรรมเนียมการเรียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ และ การเพิ่มช่องทางการจำหน่ายหนังสือ
อ่านต่อ

15 May, 2021

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ แจ้งกำหนดวันเรียน Online ผ่านแอพพลิเคชั่น ZOOM ระหว่างวันที่ 17-28 พ.ค. 64
อ่านต่อ

13 May, 2021

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่องการจำหน่ายหนังสือเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ เรื่อง การจำหน่ายหนังสือเรียน ระดับชั้นประถมศึกษา และ ระดับชั้นมัธยมศึกษา โปรแกรม TEP และ ICEP
อ่านต่อ

12 May, 2021

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่องการวัดชุดนักเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ เรื่อง การวัดชุดนักเรียน
อ่านต่อ

12 May, 2021

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ที่ได้รับรางวัล จากการประกวดแข่งขันทักษะวิชาการและการประกวดสิ่งประดิษฐ์ นักเรียนโรงเรียนเอกชน ภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 2563
อ่านต่อ

10 May, 2021

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอยกเลิกการเรียนการสอน (Summer Course) ระหว่างวันที่ 3 - 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 และ เลื่อนกำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 เป็นวันอังคารที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป
อ่านต่อ

28 April, 2021

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้คะแนน O-NET เต็ม 100 คะแนน

โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้คะแนน O-NET เต็ม 100 คะแนน ปีการศึกษา 2563
อ่านต่อ

26 April, 2021

กิจกรรมยอดนักอ่าน

กิจกรรมยอดนักอ่าน เป็นกิจกรรมที่ห้องสมุดจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านโดยทุกภาคเรียนห้องสมุดจะทำการตรวจสอบสถิติการยืมหนังสือเพื่อนำไปอ่านของนักเรียน
อ่านต่อ

9 April, 2021

กิจกรรมบรรณารักษ์น้อย

กิจกรรมบรรณารักษ์น้อย เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียนที่สนใจงานด้านบรรณารักษ์ และมีจิตอาสาช่วยเหลืองานในห้องสมุด ซึ่งเป็นงานที่นักเรียนตั้งใจทำด้วยจิตสาธารณะ
อ่านต่อ

9 April, 2021

ประกาศสำคัญ!!

ผลตรวจเชื้อ COVID-19 ของนักเรียนเป็นลบ หรือ หมายถึง นักเรียนไม่ได้ติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
อ่านต่อ

7 April, 2021

ประกาศสำคัญ!!

โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ประกาศปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 ก่อนกำหนด ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2564 เป็นต้นไป
อ่านต่อ

6 April, 2021

รับสมัครนักเรียนโครงการห้องเรียนอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564 โครงการห้องเรียนอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยความร่วมมือจาก สสวท. หลักสูตร TEP
อ่านต่อ

5 April, 2021

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิศึกษาต่อระดับมัธยม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2564 (รอบ2)
อ่านต่อ

23 March, 2021

แจ้งกิจกรรมและกำหนดสอบปลายภาค

ด้วยทางโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ได้จัดให้มีปฏิทินการจัดกิจกรรมประจำปีการศึกษา 2563เพื่อสอดคล้อง กับการจัดการเรียนการสอน
และแจ้งผู้ปกครองรับทราบกำหนดการสอบภายในเดือนมีนาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564
อ่านต่อ

5 March, 2021

กิจกรรมรักการอ่าน

ทางฝ่ายห้องสมุดโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ได้จัดทำ Catalog รายการหนังสือส่งให้นักเรียนถึงห้องเรียนเพื่อให้นักเรียนเลือกหนังสือ
ที่ชื่นชอบได้กลับไปอ่านที่บ้าน โดยที่ไม่ต้องเข้ามายืมหนังสือในห้องสมุดด้วยตนเอง
อ่านต่อ

5 March, 2021

กิจกรรมเสนอซื้อหนังสือ

กิจกรรมดีๆ จากห้องสมุดโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ "กิจกรรมเสนอซื้อหนังสือ" ที่ตนเองชื่นชอบและอยากอ่านเข้าห้องสมุด และจะได้รับสิทธิ์อ่านหนังสือเล่มที่เสนอซื้อเป็นคนแรก

อ่านต่อ

5 March, 2021

เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

อ่านต่อ

24 February, 2021

กิจกรรมวัฒนธรรมเกาหลี

กิจกรรมวัฒนธรรมเกาหลีจัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องราวต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับประเทศเกาหลี โดยครั้งนี้ครูชาวเกาหลีได้นำชุดแต่งกายตามประเพณีของชาวเกาหลี (ชุดฮันบก)
มาเพื่อให้นักเรียนได้ใส่เพื่อสัมผัสถึงความสวยงามและวัฒนธรรมอันยาวนานผ่านการแต่งกาย
อ่านต่อ

22 February, 2021

วิทยศาสตร์โลกทั้งระบบ(โครงงาน2)

วิทยศาสตร์โลกทั้งระบบ(โครงงาน2) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2/4 (ห้องเรียนพิเศษ)
เพื่อให้นักเรียนเข้าใจความสัมพันธ์ของการทำโครงงาน รวมทั้งรู้จักการคิดสร้างนวัตกรรม
เพื่อแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวัน นักเรียนมีการฝึกทักษะการทำงานด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
อ่านต่อ

22 February, 2021

กิจกรรมพี่พบน้อง

กิจกรรมพี่พบน้อง เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาต่าง ๆ ที่นักเรียนมีโอกาสศึกษาต่อ จึงได้เชิญ นายยุทธภูมิ โสวนางกูร (พี่แก๊งค์)
ศิษย์เก่า ม.ปลาย รุ่น 10 มาให้ความรู้เกี่ยวกับการเรียนเตรียมทหาร
การใช้ชีวิตฉบับนักเรียนเตรียมทหาร ความก้าวหน้าทางอาชีพทหาร และการเตรียมตัวสอบเข้า
อ่านต่อ

22 February, 2021

การเรียนการสอนเดือนกุมภาพันธ์

กิจกรรมวันตรุษจีน จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมจีน โดยการเชิญชวนนักเรียนสวมใส่ชุดจีน และจัดกิจกรรมคัดลายมือภาษาจีนที่ห้องศูนย์จีนศึกษา ภาษาและวัฒนธรรม
ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมการใช้ภาษาจีน

อ่านต่อ

22 February, 2021

การเรียนการสอนเดือนกุมภาพันธ์

ตามที่โรงเรียนได้ประกาศแจ้งเรื่อง การจัดการเรียนการสอนโดยแบ่งนักเรียนเป็น 2 กลุ่ม
ซึ่งโรงเรียนมีพื้นที่ห้องเรียนเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน

อ่านต่อ

10 February, 2021

ขอชื่นชมและยกย่อง

โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ขอชื่นชมและยกย่อง เด็กหญิงพรศิริกานต์ กลิ่นพูล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/7 เก็บแหวนเพชรได้และนำส่งตำรวจเพื่อติดตามหาเจ้าของ


อ่านต่อ

9 February, 2021

การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ขอแจ้งให้ท่านผู้ปกครองทราบ เกี่ยวกับการวัดประเมินผล
ผู้เรียนในช่วงสถาณการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อโควิด-19

อ่านต่อ

3 February, 2021

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฝ่าย English Program

ทางโครงการ English Program ของโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ได้ดำเนินการรับนักเรียนเข้าเรียนในโครงการ ประจำปีการศึกษา 2564 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการยืนยันการเข้าเรียนในโครงการ

อ่านต่อ

3 February, 2021

SPECIAL COURSE

SPECIAL COURSE เรียนพิเศษวันเสาร์ เริ่มเรียนวันเสาร์ที่ 6 ก.พ. 64


อ่านต่อ

3 February, 2021

แจ้งกำหนดการเปิดเรียน

สืบเนื่องจากโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ได้ประกาศหยุดเรียนตั้งแต่วันที่ 4-31 ม.ค. 64 เป็นการเบื้องต้นจากสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โดยมีการประเมินสถานการณ์เป็นระยะๆนั้น ขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดการติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในประเทศลดลง และรัฐบาลมีมติเห็นชอบให้โรงเรียนเปิดทำการเรียนการสอนได้ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เป็นต้นไป
อ่านต่อ

29 January, 2021

โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2564 !!

หลักสูตร TEP : เตรียมอนุบาล - มัธยมศึกษาปีที่ 4
หลักสูตร ICEP (English Program) : Kindergarten 1 - Grade 9
ขอรายละเอียดได้ที่ธุรการทุกวัน หรือโทร. 02-9253681-4
และทาง Line : @Kasintorn
อ่านต่อ

13 January, 2021

เลื่อนการประกาศผลสอบเข้าเรียนต่อโครงการ English Program

ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง เลื่อนการประกาศผลสอบเข้าเรียนต่อโครงการ English Program ทุกระดับชั้น
รวมถึงเลื่อนงาน Open-House ของโครงการ English Program
อ่านต่อ

12 January, 2021

เลื่อนการสอบเข้าเรียนต่อระดับมัธยมศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง เลื่อนการสอบเข้าเรียนต่อ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
อ่านต่อ

6 January, 2021


ประกาศสำคัญ!! การหยุดเรียนตั้งแต่วันที่ 4 -31 ม.ค. 64

สืบเนื่องจากประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับ ลงวันที่ 2 มกราคม 2564
เรื่อง ให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการหยุดเรียนด้วยเหตุพิเศษ
โดยสถานศึกษาที่อยู่ใน 28 จังหวัดควบคุมพิเศษ ให้หยุดเรียนถึง วันที่ 31 มกราคม 2564
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ จึงประกาศ หยุดเรียน ตั้งแต่วันที่ 4 – 31 มกราคม 2564
อ่านต่อ

4 January, 2021

ประกาศสำคัญ!! เลื่อนการเปิดเรียนเป็นวันที่ 18 ม.ค. 64

สืบเนื่องจากคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 2/2564 มีคำสั่งให้ปิดสถานศึกษาทุกระดับ ทั้งภาครัฐและเอกชน ถึง วันที่ 17 มกราคม2564
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ จึงประกาศ เปิดเรียนวันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564
โดยบุคลากรครูผู้สอนยังคงปฏิบัติการสอนแบบออนไลน์เต็มรูปแบบตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2564 เป็นต้นไป
อ่านต่อ

2 January, 2021

ประกาศสำคัญ!! การเปิดเรียนหลังวันหยุดปีใหม่

สืบเนื่องจากคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 3780/2563 มีคำสั่งให้ปิดสถานศึกษาทุกระดับ ทั้งภาครัฐและเอกชน
ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2563 ถึง วันที่ 6 มกราคม2564 ไปแล้วนั้น
แต่เนื่องด้วยโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ มีความห่วงใยในเรื่องสุขภาพอนามัยของนักเรียน
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ จึงประกาศเปิดเรียนวันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564
อ่านต่อ

1 January, 2021

สวัสดีปีใหม่ 2564

เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2564 นี้ ขออัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อันเป็นที่เคารพของทุกท่าน
จงปกป้องรักษาท่านผู้ปกครองทุกท่าน และนักเรียนทุกคน
ให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ปราศจากโรคภัยใดๆ
และขอให้ทุกท่านจงประสบแต่ความสุขตลอดไป เทอญ
อ่านต่อ

1 January, 2021

แจ้งการหยุดเรียนเนื่องในเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่

โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ แจ้งการหยุดเรียนเนื่องในเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่
ประจำปีการศึกษา 2563 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง
http://www.kasintorn.ac.th/kspnews/ksp-new2020-newupdate.html
อ่านต่อ

21 December, 2020

Scroll to Top