ในเว็บนี้ได้รวบรวมวิดีโอการเรียนการสอนออนไลน์ ของโรงเรียนที่ได้จัดทำให้กับนักเรียน ตั้งแต่ต้นเดือนเมษายน 2563 เป็นต้นมา โดยรูปแบบการสอนมี 2 วิธี คือ
1.Non - Interactive Lesson คือการเรียนจากวิดีโอที่ครูสอน ผู้เรียนกับครูผู้สอนไม่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างการสอน และผู้สอนไม่มีการติดตามความก้าวหน้าของผู้เรียน
2.Interactive Lesson คือการรู้ผ่านการ Live แบบ Real-time และบันทึกการสอนส่งให้กับผู้เรียนด้วย วิธีนี้ครูผู้สอนมีปฏิสัมพันธุ์กับผู้เรียนด้วยการตั้งคำถาม
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถาม มีการมอบหมายงาน การบ้าน แบบฝึกหัดให้ผู้เรียน และครูผู้สอนจะมี Feedback ให้กับผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีการทำ Video Call
กับผู้เรียนแบบกลุ่มและแบบรายบุคคล อีกทั้งผู้เรียนสามารถติดต่อ ครูผู้สอนเพื่อสอบถาม ขอคำแนะนำกับครูผู้สอนได้
      ดังนั้น นักเรียนของโรงเรียนกสิณธร ที่ได้เรียนรู้ผ่านวิธีการที่ 2 (Interactive Lesson) สามารถใช้วิดีโอการเรียนการสอนในเว็บนี้สำหรับการทบทวนความรู้ได้
หากนักเรียนคนใดมีข้อสงสัยต้องการขอคำแนะนำจากครูผู้สอน สามารถติดต่อครู ประจำชั้นเพื่อนัดหมายการทำ Video Meeting กับครูผู้สอนได้ในช่วงเวลาทำการ

บทเรียนออนไลน์แยกตามระดับชั้น

เนอสเซอรี่

ระดับชั้นอนุบาล

ระดัั้บชั้นประถมศึกษา

ระดับชั้นมัธยมศึกษา

ENGLISH PROGRAM


Vidoe. บทเรียนออนไลน์สำหรับนักเรียนโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์เท่านั้น